Skip to main content

Användarvillkor

Ikraftträdandedatum: 29 september 2023

Sammanfattning av våra villkor

Dessa Användarvillkor (”Villkor”) ingår i Användaravtalet och är ett juridiskt bindande avtal som styr ditt bruk av X. Du bör läsa dessa Användarvillkor (”Villkor”) i sin helhet, men här är ett par viktiga punkter du verkligen måste känna till:

  • Du kommer att se reklam på plattformen: I utbyte mot att få tillgång till tjänsterna kan X och våra externa leverantörer och partner visa reklam för dig.

  • När du publicerar innehåll och på annat sätt använder tjänsterna måste du följa detta användaravtal och tillämplig lag: Du ansvarar för ditt bruk av tjänsterna och ditt innehåll. Du måste följa detta användaravtal, dess införlivade policyer och alla gällande lag.

  • Du måste följa tjänsternas villkor för acceptabelt bruk: Du får inte ansluta till tjänsterna på något annat sätt än genom de för närvarande tillgängliga, publicerade gränssnitten som vi tillhandahåller. Detta innebär till exempel att du inte får skrapa data från Tjänsterna, försöka kringgå eventuella tekniska begränsningar vi inför eller på annat sätt försöka störa Tjänsternas drift. 

  • Vi har omfattande verkställighetsrättigheter: X förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot dig om du bryter mot dessa villkor, t.ex. genom att ta bort ditt innehåll, begränsa dess synlighet, se till att du inte får använda X eller vidta rättsliga åtgärder. Vi kan också stänga av eller avsluta ditt konto av andra skäl, t.ex. långvarig inaktivitet, juridiska risker eller olönsamhet. 

  • Det finns licenser till immateriella egendom i dessa villkor: Du behåller äganderätten och rättigheterna till allt ditt innehåll som du lägger upp eller delar, och du ger oss en bred, royaltyfri licens att tillgängliggöra ditt innehåll för resten av världen och låta andra göra detsamma. Omvänt ger vi dig en licens att använda programvaran vi tillhandahåller som en del av Tjänsterna, t.ex. mobilappen X, men enbart i syfte att göra det möjligt för dig att använda och nyttja Tjänsterna. 

  • Din användning av tjänsterna sker på egen risk: Vi tillhandahåller tjänsterna ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG", och vi frånsäger oss alla garantier och allt ansvar gentemot dig eller andra i den utsträckning som lagen tillåter. Du kan utsättas för stötande eller skadligt innehåll som har publicerats av andra användare. Tjänsterna kan ändras från tid till annan, och vi kan begränsa eller helt sluta tillgängliggöra Tjänsterna eller särskilda funktioner för dig eller andra användare när som helst. 

  • Du har rättsmedel och rättelsemekanismer, men vårt ansvar är begränsat: Du har rätt att säga upp detta avtal när som helst genom att inaktivera ditt konto och sluta använda tjänsterna. Observera att vi inte är ansvariga för vissa typer av skador enligt beskrivningen i avtalet, och i alla händelser ska vårt sammanlagda ansvar inte överstiga det högre av beloppen 100 USD eller det belopp du betalade oss, om något, under de senaste sex månaderna för de tjänster som ger upphov till kravet. Om du vidare menar att ditt Innehåll har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, beskrivs rapporteringsprocessen i dessa Villkor. 

Observera dessutom att dessa villkor innehåller vår integritetspolicy (https://x.com/privacy) samt andra villkor som gäller ditt bruk av tjänsterna och ditt innehåll. Slutligen kan dessa villkor variera beroende på var du bor, men du måste i alla fall vara minst 13 år för att få använda X.

Om du bor utanför Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Förenade kungariket, inklusive om du bor i USA, omfattar X-användaravtalet dessa Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra Regler och Policyer, samt alla införlivade policyer.

Om du bor i Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Förenade kungariket omfattar X-användaravtalet dessa Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra Regler och Policyer, samt alla införlivade policyer.

 

Användarvillkor för X

Om du bor utanför Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Förenade kungariket, inklusive om du bor i USA

Dessa användarvillkor (”villkor”) reglerar din åtkomst till och ditt bruk av våra tjänster, inklusive våra olika webbplatser, SMS, API:er, e-postmeddelanden, appar, knappar, widgetar, annonser, kommersiella tjänster och våra andra tjänster som ingår (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) som länkar till dessa villkor (”tjänsterna” med ett gemensamt namn), och all information, text, länkar, grafik, foton, ljud, videor eller annat material eller arrangemang av material som har laddats upp, laddats ned eller förekommer på tjänsterna (”innehåll” med ett gemensamt namn). Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Dessa Villkor är ett avtal mellan dig och X Corp., som tillhandahåller X och Tjänsterna, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Orden ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” avser X Corp.

 

1. Vilka får använda tjänsterna

Du får endast använda tjänsterna om du samtycker till att ingå ett bindande avtal med oss och inte är en person som är förhindrad att ta emot tjänster enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion. I vilket fall som helst måste du vara minst 13 år gammal för att få använda tjänsterna. Om du accepterar dessa villkor och använder tjänsterna på uppdrag av ett företag, en organisation, en myndighet eller en annan juridisk person, garanterar du att du är behörig att göra det och har befogenhet att binda en sådan juridisk person till dessa villkor. I detta fall ska orden ”du/dig” och ”din/ditt/dina” som de används i dessa villkor hänvisa till denna juridiska person.

 

2. Integritet

Vår integritetspolicy (https://www.x.com/privacy) beskriver hur vi hanterar den information du lämnar till oss när du använder våra Tjänsterna. Du förstår att du genom att använda tjänsterna samtycker till insamling och bruk (enligt sekretesspolicyn) av denna information, inklusive överföring av uppgifterna till USA, Irland och/eller andra länder för lagring, bearbetning och användning av oss och våra anknutna organisationer.

 

3. Innehåll i tjänsterna

Du ansvarar för din användning av tjänsterna och för allt innehåll du tillhandahåller, inklusive efterlevnad av gällande lag, regler och förordningar. Du bör endast tillhandahålla innehåll som du känner dig väl till mods att dela med andra.

Allt bruk eller tilltro till innehåll eller material som har publicerats via tjänsterna eller erhållits av dig via tjänsterna sker på egen risk. Vi ställer oss inte bakom, stöder eller garanterar fullständigheten, sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten i något innehåll eller någon kommunikation som publiceras via tjänsterna eller stöder några åsikter som uttrycks via tjänsterna. Du förstår att du genom att använda tjänsterna kan exponeras för innehåll som kan vara stötande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt, eller i vissa fall inlägg som har märkts fel eller på annat sätt är vilseledande. Den person som skapade detta innehåll är ensamt ansvarig för det. Vi kanske inte övervakar eller kontrollerar innehållet som publiceras via tjänsterna, och vi kan inte ta ansvar för sådant innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som bryter mot användaravtalet, inklusive exempelvis upphovsrätts- eller varumärkesintrång eller annan immaterialrättslig tillägnan, identitetsstöld, olagligt beteende eller trakasserier. Information om specifika policyer och hur det går till att rapportera eller överklaga överträdelser finns i vårt hjälpcenter (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations och https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Om du menar att ditt innehåll har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång ber vi dig rapportera detta genom att besöka vårt formulär för upphovsrättsrapportering (https://help.x.com/forms/dmca) eller kontakta vår utsedda upphovsrättsagent på

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA
Rapporter: https://help.x.com/forms/dmca
E-post: [email protected]

Dina rättigheter och beviljande av rättigheter till innehållet

Du behåller din rätt till allt innehåll du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom tjänsterna. Det som är ditt är ditt – du äger ditt innehåll (och de ljud, foton och videor du har med anses vara en del av innehållet).

Genom att skicka in, publicera eller visa innehåll på eller genom tjänsterna ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt att underlicensiera) att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera sådant innehåll i alla medier eller med alla distributionsmetoder som nu är kända eller utvecklas senare (för tydlighetens skull inkluderar dessa rättigheter till exempel att kurera, omvandla och översätta). Denna licens ger oss rätt att göra ditt innehåll tillgängligt för resten av världen och att låta andra göra detsamma. Du går med på att denna licens inkluderar rätten för oss att tillhandahålla, marknadsföra och förbättra tjänsterna och att göra innehåll som skickas till eller via tjänsterna tillgängligt för andra företag, organisationer eller individer för syndikering, utsändning, distribution, återpublicering, marknadsföring eller publicering av sådant innehåll i andra medier och tjänster, med förbehåll för våra villkor för sådant innehållsbruk. Sådan ytterligare användning av oss, eller av andra företag, organisationer eller enskilda, sker utan kompensation till dig med avseende på innehållet som du skickar in, lägger upp, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsterna, eftersom användningen av tjänsterna av dig härmed av dig godkänns vara tillräcklig kompensation för innehållet och beviljandet av rättigheter häri.

Vi har en föränderlig uppsättning regler för hur ekosystempartner får interagera med ditt innehåll i tjänsterna. Dessa regler finns för att möjliggöra ett öppet ekosystem med dina rättigheter i åtanke. Du förstår att vi kan ändra eller anpassa ditt innehåll när det distribueras, syndikeras, publiceras eller sänds av oss och våra partner och/eller ändra i ditt innehåll för att anpassa det till olika medier.

Du garanterar att du har, eller har erhållit, alla rättigheter, licenser, samtycken, tillstånd, makt och/eller befogenheter som krävs för att bevilja rättigheterna som beviljas häri för allt innehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller genom tjänsterna. Du samtycker till att sådant innehåll inte kommer att innehålla material som omfattas av upphovsrätt eller andra äganderätter, såvida du inte har nödvändigt tillstånd eller på annat sätt har rätt att publicera materialet och att ge oss den licens som beskrivs ovan.

 

4. Använda tjänsterna

Läs våra Regler och Policyer, som ingår i användaravtalet och beskriver beteende som är förbjudet på Tjänsterna. Du får endast använda Tjänsterna enligt dessa Villkor och alla gällande lag, regler och förordningar. X vidtar åtgärder när Innehåll eller användares beteende bryter mot våra Regler och Policyer eller i samband med känsliga medier. Du kan granska vad X kan göra och hur du kan överklaga vårt verkställighetsbeslut här.

Tjänsterna utvecklas ständigt. Därför kan tjänsterna ändras från tid till annan, efter vårt gottfinnande. Vi kan sluta (permanent eller tillfälligt) att tillhandahålla tjänsterna eller vissa funktioner inom tjänsterna till dig eller till användare i allmänhet. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst skapa begränsningar för användning och lagring efter eget gottfinnande. Vi kan även ta bort eller vägra att distribuera innehåll i tjänsterna, begränsa distribution eller synlighet av innehåll i tjänsten, stänga av eller kasta ut användare och återta användarnamn utan ansvar gentemot dig.

Som ersättning för att vi ger dig tillgång till och låter dig använda tjänsterna samtycker du till att vi och våra externa leverantörer och partner får placera ut reklam i tjänsterna eller i samband med visning av innehåll eller information från tjänsterna, oavsett om det skickas in av dig eller andra. Vi förbehåller oss också rätten att ansluta till, läsa, bevara och avslöja all information som vi rimligen tror är nödvändig för att (i) följa alla gällande lag, förordningar, rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar, (ii) genomdriva villkoren, däribland att undersöka tänkbara brott mot dem, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, (iv) svara på användares supportförfrågningar eller (v) skydda X:s, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi lämnar inte ut personligt identifierande information till tredje man förutom enligt vår integritetspolicy.

Vissa tjänster eller funktioner kan erbjudas på X för vilka ytterligare villkor kan gälla i samband med ditt bruk av dessa tjänster. Genom att använda eller betala för någon av dessa tilläggstjänster samtycker du till de eventuella ytterligare villkor som gäller för dessa tjänster, och dessa ytterligare villkor blir en del av vårt avtal med dig. Om något av de tillämpliga ytterligare villkoren strider mot dessa villkor, kommer de ytterligare villkoren att gälla medan du använder de tjänster som de gäller.

Om du använder betalda funktioner i tjänsterna samtycker du till de tillämpliga villkoren för betaltjänster (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Om du använder utvecklarfunktioner i Tjänsterna, däribland X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), det offentliga API:et (https://developer.x.com/docs) eller Logga in med X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), samtycker du till vårt Avtal för utvecklare (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) och vår Policy för utvecklare (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Om du vill reproducera, modifiera, skapa härledda verk av, distribuera, sälja, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, överföra eller på annat sätt använda tjänsterna eller innehållet på tjänsterna, måste du använda de gränssnitt och anvisningar vi tillhandahåller, förutom vad som är tillåtet genom våra tjänster, dessa villkor eller villkoren som tillhandahålls på https://developer.x.com/developer-terms. I övrigt är sådana åtgärder strängt förbjudna. Om du är säkerhetsforskare måste du följa reglerna i Programmet för sårbarhetsrapportering (https://hackerone.com/x). Kraven som anges i föregående stycke kanske inte gäller dem som deltar i vårt sårbarhetsrapporteringsprogram.

Om du använder reklamfunktioner i Tjänsterna måste du godkänna vårt Huvudtjänstavtal (https://ads.x.com/terms).

Ditt konto

Du kan behöva skapa ett konto för att använda våra tjänster. Du är ansvarig för att skydda ditt konto, så använd ett starkt lösenord och använd det bara med detta konto. Vi kan inte vara och är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa ovanstående.

Du kan bestämma över de flesta meddelanden från tjänsterna. Vi kan behöva förse dig med viss information som tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden. Dessa meddelanden anses vara en del av tjänsterna och ditt konto, och du kanske inte kan välja bort att ta emot dem. Om du har lagt till ditt telefonnummer i ditt konto och senare ändrar eller slutar använda det telefonnumret, måste du uppdatera dina kontouppgifter för att förhindra att vi kommunicerar med någon som skaffar ditt gamla nummer.

Din licens att använda tjänsterna

Vi ger dig en personlig, världsomspännande, royaltyfri, icke överlåtbar och icke exklusiv licens att använda programvaran som tillhandahålls dig som en del av tjänsterna. Denna licens har som enda syfte att göra det möjligt för dig att använda och dra nytta av tjänsterna som tillhandahålls på X, på det sätt som tillåts enligt dessa villkor.

Tjänsterna är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både USA och andra länder. Ingenting i villkoren ger dig rätt att använda namnet X eller någon, något eller några av X:s varumärken, logotyper, domännamn, andra distinkta varumärkesegenskaper och andra äganderätter. Alla rättigheter och intressen i och till Tjänsterna (exklusive Innehåll som tillhandahålls av användare) är och kommer att förbli vår och våra licensgivares exklusiva egendom. All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du kan komma att ge om X eller tjänsterna är helt frivilliga, och vi kommer att vara fria att använda sådan återkoppling, sådana kommentarer eller förslag som vi anser lämpligt och utan någon skyldighet gentemot dig.

Missbruk av tjänsterna

Du samtycker också till att inte missbruka tjänsterna, till exempel genom att störa dem eller komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och instruktionerna som vi tillhandahåller. Du samtycker till att du inte kommer att kringgå några tekniska begränsningar i programvaran som tillhandahålls dig som en del av tjänsterna, eller bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera programvaran, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig lag uttryckligen tillåter det. Du får inte göra något av följande när du ansluter till eller använder Tjänsterna: (i) ansluta till, manipulera eller använda icke-offentliga områden av Tjänsterna, våra datorsystem eller våra leverantörers tekniska leveranssystem; (ii) undersöka, söka igenom eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk eller bryta mot eller kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärder; (iii) ansluta till eller söka eller försöka komma åt eller söka i Tjänsterna på något sätt (automatiskt eller på annat vis) annat än genom våra för närvarande tillgängliga, publicerade gränssnitt som tillhandahålls av oss (och endast i enlighet med tillämpliga Villkor), såvida du inte har specifikt tillstånd att göra det i ett separat avtal med oss (observera att genomsökning eller skrapning av Tjänsterna i alla former, oavsett ändamål , utan vårt skriftliga medgivande på förhand är uttryckligen förbjudet); (iv) förfalska något TCP/IP-pakethuvud eller någon del av huvudinformationen i något e-postmeddelande eller inlägg, eller på något sätt använda Tjänsterna för att skicka ändrad, vilseledande eller falsk källidentifierande information; (v) ägna dig åt något som bryter mot vår policy som rör plattformsmanipulation och spam eller någon annan av våra Regler och Policyer, eller (vi) störa eller avbryta (eller försöka göra det) åtkomsten för någon användare, någon värd eller något nätverk, inklusive, utan begränsning, att skicka virus, överbelasta, spamma, e-postbomba Tjänsterna, eller genom skript skapa Innehåll på ett sådant sätt att det stör eller skapar en onödig belastningen på Tjänsterna. Ett annat brott mot villkoren är att underlätta eller hjälpa andra att bryta mot dem, däribland genom att distribuera produkter eller tjänster som gör det möjligt eller uppmuntrar till avsteg från dessa villkor.

Säga upp dessa villkor

Du kan avsluta ditt juridiska avtal med oss när som helst genom att inaktivera dina konton och sluta använd tjänsterna. Se https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account om du vill veta hur du inaktiverar ditt konto och sekretesspolicyn för mer information om vad som händer med dina uppgifter.

Vi kan när som helst stänga av eller avsluta ditt konto eller sluta tillhandahålla dig hela tjänsten eller delar av Tjänsterna om vi rimligen tror att (i) du har brutit mot dessa Villkor eller våra Regler och Policyer, (ii) du ger upphov till risk eller möjliga juridiska risker för oss, (iii) ditt konto bör tas bort på grund av olagligt beteende, (iv) ditt konto bör tas bort på grund av långvarig inaktivitet eller (v) tillhandahållandet av Tjänsterna till dig inte längre är kommersiellt gångbart. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar att meddela dig via den e-postadress som är kopplad till ditt konto eller nästa gång du försöker ansluta till ditt konto, beroende på omständigheterna. I den utsträckning lagen tillåter det kan vi också avsluta ditt konto eller sluta tillhandahålla dig hela tjänsten eller delar av tjänsterna av någon eller ingen orsak när det passar oss. I dessa fall upphör villkoren att gälla, däribland ditt tillstånd att använda tjänsterna, förutom att dessa avsnitt fortsätter gälla: 2, 3, 5, 6 och bestämmelserna om missbruk i avsnitt 4 (Missbruk av tjänsterna). Om du menar att ditt konto har stängts av misstag kan du överklaga genom att följa proceduren som beskrivs i hjälpcentret (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). För att undvika tvivel fortsätter dessa villkor att gälla efter att ditt konto har inaktiverats eller sagts upp.

 

5. Friskrivningar och ansvarsbegränsningar

Tjänsterna är tillgängliga "I BEFINTLIGT SKICK"

Din åtkomst till och användning av Tjänsterna och allt Innehåll sker på egen risk. Du förstår och samtycker till att tjänsterna tillhandahålls till ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG”. ”X-bolagen” syftar på X Corp., dess moderbolag, dotterbolag, relaterade företag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, partner och licensgivare. Utan att begränsa det föregående – i den maximala omfattning som tillämplig lag medger det – FRÅNSÄGER SIG X-BOLAGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. X-bolagen lämnar inga garantier eller utfästelser och frånsäger sig allt ansvar för (i) tjänsternas eller innehållets fullständighet, exakthet, tillgänglighet, aktualitet, säkerhet eller tillförlitlighet; (ii) skada på ditt datorsystem, förlust av data eller annan skada som beror på din åtkomst till eller användning av tjänsterna eller något innehåll; (iii) radering av, eller underlåtenhet att lagra eller överföra, innehåll och annan kommunikation som underhålls av tjänsterna; och (iv) huruvida tjänsterna uppfyller dina krav eller är tillgängliga på oavbrutet, säkert eller felfritt. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som fås från X-bolagen eller genom tjänsterna, kommer att ge upphov till någon garanti som inte uttryckligen framkommer häri.

Ansvarsbegränsning

I DEN MÅN GÄLLANDE LAG MEDGER DET SKA X-BOLAGEN INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, VARE SIG DEN SKER DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER GENOM (i) DITT BRUK ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA; (ii) EVENTUELLT BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN NÅGON TREDJE MAN I BETALTJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT UPPFÖRANDE AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE MAN; (iii) INNEHÅLL SOM ERHÅLLS FRÅN BETALTJÄNSTERNA; SAMT (iv) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DET DU ÖVERFÖR ELLER DITT INNEHÅLL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMLADE ANSVARET FÖR X-BOLAGEN ÖVERSTIGA DET STÖRRE VÄRDET AV ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD) ELLER DET BELOPP DU BETALADE OSS, OM NÅGOT, UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA FÖR TJÄNSTERNA SOM GER UPPHOV TILL YRKANDET. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA UNDERAVSNITT GÄLLER OAVSETT TEORI OM ANSVAR, VARE SIG DET GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAGAR, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖR FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM X HAR INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA ELLER INTE, OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD SOM BESKRIVS HÄR BEFINNS INTE HA UPPNÅTT SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

 

6. Allmänt

Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan. Ändringarna kommer inte att vara retroaktiva, och den senaste versionen av villkoren, som alltid kommer att finnas på x.com/tos, kommer att styra vår relation med dig. Vi försöker meddela dig om väsentliga ändringar, till exempel via ett meddelande i tjänsten eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Genom att fortsätta att ansluta till eller använda Tjänsterna efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade Villkoren. I den mån lagen tillåter det avsäger du dig också rätten att delta som målsägande eller gruppmedlem i en tänkt grupptalan.

Lagarna i delstaten Kalifornien, exklusive dess val av lagbestämmelser, styr dessa Villkor och alla tvister som uppstår mellan dig och oss. Alla tvister som gäller dessa villkor eller tjänsterna kommer endast att föras i federala eller statliga domstolar i San Francisco County, Kalifornien, USA, och du samtycker till personlig jurisdiktion och avstår från alla invändningar om att forumet är olämpligt. I den mån lagen tillåter det avsäger du dig även rätten att delta som målsägande eller gruppmedlem i en tänkt grupptalan. 

Om du är en federal, statlig eller lokal myndighet i USA som använder tjänsterna i din officiella egenskap och juridiskt sett inte kan acceptera klausulerna om de lagar som styr, jurisdiktionerna eller platserna ovan, gäller inte dessa klausuler för dig. För sådana amerikanska federala myndigheter kommer dessa villkor och alla åtgärder som rör dem att styras av lagarna i USA (utan hänvisning till lagkonflikter) och, i avsaknad av federal lag och i den utsträckning det är tillåtet enligt federal lag, lagarna i delstaten Kalifornien (exklusive lagval).

X:s användaravtal är skrivet på engelska men görs tillgängligt på flera språk genom översättning. X försöker se till att översättningarna är så identiska som möjligt med den engelska originalversionen. Men förekommer det avvikelser eller inkonsekvenser är det den engelska versionen av X:s användaravtal som gäller. Du accepterar att engelska är referensspråket för tolkningen och konstruktionen av villkoren i X:s användaravtal.

För den händelse att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig, och de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att gälla fullt ut. Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som att vi har avstått från denna rätt eller bestämmelse.

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss.

Ikraftträdandedatum: 29 september 2023

Arkiv med tidigare villkor

 
 
 

Användarvillkor för X

Om du bor i Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Förenade kungariket

Dessa Användarvillkor (”Villkor”) reglerar din åtkomst till och ditt bruk av Tjänsterna, inklusive våra olika webbplatser, SMS, API:er, e-postmeddelanden, appar, knappar, widgetar, annonser, kommersiella tjänster och våra andra tjänster som ingår (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) som länkar till dessa Villkor (”Tjänsterna” med ett gemensamt namn), och all information, text, länkar, grafik, foton, ljud, videor eller annat material eller arrangemang av material som har laddats upp, laddats ned eller förekommer på Tjänsterna (”Innehåll” med ett gemensamt namn). Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Dessa Villkor är ett avtal mellan dig och Twitter International Unlimited Company (registreringsnummer 503351, momsnummer IE9803175Q), ett irländskt företag som tillhandahåller X och Tjänsterna och som har sitt säte på adressen One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland. Orden ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” avser Twitter International Unlimited Company.

 

1. Vilka får använda tjänsterna

Du får endast använda tjänsterna om du samtycker till att ingå ett bindande avtal med oss och inte är en person som är förhindrad att ta emot tjänster enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion. I vilket fall som helst måste du vara minst 13 år gammal för att få använda tjänsterna. Om du accepterar dessa villkor och använder tjänsterna på uppdrag av ett företag, en organisation, en myndighet eller en annan juridisk person, garanterar du att du är behörig att göra det och har befogenhet att binda en sådan juridisk person till dessa villkor. I detta fall ska orden ”du/dig” och ”din/ditt/dina” som de används i dessa villkor hänvisa till denna juridiska person.

 

2. Integritet

Vår integritetspolicy (https://www.x.com/privacy) beskriver hur vi hanterar den information du lämnar till oss när du använder våra Tjänsterna. Du förstår att du genom att använda tjänsterna samtycker till insamling och bruk (enligt sekretesspolicyn) av denna information, inklusive överföring av uppgifterna till USA, Irland och/eller andra länder för lagring, bearbetning och användning av oss och våra anknutna organisationer.

 

3. Innehåll i tjänsterna

Du ansvarar för din användning av tjänsterna och för allt innehåll du tillhandahåller, inklusive efterlevnad av gällande lag, regler och förordningar. Du bör endast tillhandahålla innehåll som du känner dig väl till mods att dela med andra.

Allt bruk eller tilltro till innehåll eller material som har publicerats via tjänsterna eller erhållits av dig via tjänsterna sker på egen risk. Vi ställer oss inte bakom, stöder eller garanterar fullständigheten, sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten i något innehåll eller någon kommunikation som publiceras via tjänsterna eller stöder några åsikter som uttrycks via tjänsterna. Du förstår att du genom att använda tjänsterna kan exponeras för innehåll som kan vara stötande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt, eller i vissa fall inlägg som har märkts fel eller på annat sätt är vilseledande. Den person som skapade detta innehåll är ensamt ansvarig för det. Vi kanske inte övervakar eller kontrollerar innehållet som publiceras via tjänsterna, och vi kan inte ta ansvar för sådant innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som bryter mot användaravtalet, inklusive exempelvis upphovsrätts- eller varumärkesintrång eller annan immaterialrättslig tillägnan, identitetsstöld, olagligt beteende eller trakasserier. Information om specifika policyer och hur det går till att rapportera eller överklaga överträdelser finns i vårt hjälpcenter (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation och https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Om du menar att ditt innehåll har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång ber vi dig rapportera detta genom att besöka vårt formulär för upphovsrättsrapportering (https://help.x.com/forms/dmca) eller kontakta vår utsedda upphovsrättsagent på

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA
Rapporter: https://help.x.com/forms/dmca
E-post: [email protected]

Dina rättigheter och beviljande av rättigheter till innehållet

Du behåller din rätt till allt innehåll du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom tjänsterna. Det som är ditt är ditt – du äger ditt innehåll (och de ljud, foton och videor du har med anses vara en del av innehållet).

Genom att skicka in, publicera eller visa innehåll på eller genom tjänsterna ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt att underlicensiera) att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera sådant innehåll i alla medier eller med alla distributionsmetoder som nu är kända eller utvecklas senare (för tydlighetens skull inkluderar dessa rättigheter till exempel att kurera, omvandla och översätta). Denna licens ger oss rätt att göra ditt innehåll tillgängligt för resten av världen och att låta andra göra detsamma. Men om du via våra funktioner har valt att begränsa distributionen av ditt Innehåll till en begränsad grupp, kommer vi att respektera det valet. Du samtycker också till att denna licens omfattar rätten att analysera text och annan information som du tillhandahåller i syfte att förbättra Tjänsterna. Du går med på att denna licens inkluderar rätten för oss att tillhandahålla, marknadsföra och förbättra tjänsterna och att göra innehåll som skickas till eller via tjänsterna tillgängligt för andra företag, organisationer eller individer för syndikering, utsändning, distribution, återpublicering, marknadsföring eller publicering av sådant innehåll i andra medier och tjänster, med förbehåll för våra villkor för sådant innehållsbruk. Sådan ytterligare användning av oss, eller av andra företag, organisationer eller enskilda, sker utan kompensation till dig med avseende på innehållet som du skickar in, lägger upp, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsterna, eftersom användningen av tjänsterna av dig härmed av dig godkänns vara tillräcklig kompensation för innehållet och beviljandet av rättigheter häri.

Vi har en föränderlig uppsättning regler för hur ekosystempartner får interagera med ditt innehåll i tjänsterna. Dessa regler finns för att möjliggöra ett öppet ekosystem med dina rättigheter i åtanke. Du förstår att vi kan ändra eller anpassa ditt innehåll när det distribueras, syndikeras, publiceras eller sänds av oss och våra partner och/eller ändra i ditt innehåll för att anpassa det till olika medier.

Du garanterar att du har, eller har erhållit, alla rättigheter, licenser, samtycken, tillstånd, makt och/eller befogenheter som krävs för att bevilja rättigheterna som beviljas häri för allt innehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller genom tjänsterna. Du samtycker till att sådant innehåll inte kommer att innehålla material som omfattas av upphovsrätt eller andra äganderätter, såvida du inte har nödvändigt tillstånd eller på annat sätt har rätt att publicera materialet och att ge oss den licens som beskrivs ovan.

 

4. Använda tjänsterna

Läs våra regler och policyer, som ingår i användaravtalet och beskriver beteende som är förbjudet på Tjänsterna. Du får bara nyttja tjänsterna enligt dessa villkor och alla aktuella lagar, regler och förordningar. X vidtar åtgärder när något Innehåll eller någon användares beteende bryter mot våra Regler och Policyer eller i samband med känsliga mediefiler. Du kan granska vad X kan göra och hur du kan överklaga vårt verkställighetsbeslut här.

Tjänsterna utvecklas ständigt. Därför kan tjänsterna ändras från tid till annan, efter vårt gottfinnande. Vi kan sluta (permanent eller tillfälligt) att tillhandahålla tjänsterna eller vissa funktioner inom tjänsterna till dig eller till användare i allmänhet. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst skapa begränsningar för användning och lagring efter eget gottfinnande. Vi kan också ta bort eller vägra att distribuera Innehåll på Tjänsterna, begränsa distributionen eller synligheten av Innehåll på tjänsten, stänga av eller kasta ut användare och återanvända användarnamn om det är lämpligt av bland andra följande skäl: (i) för att skydda Tjänsterna eller våra användare; (ii) efterlevnad av gällande lag eller order från behöriga myndigheter; (iii) brott mot dessa Villkor eller våra Regler och Policyer eller tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter; (iv) om du eller ditt Innehåll utsätter oss, andra användare eller någon tredje part för juridiska risker; och/eller (v) långvarig inaktivitet från din sida. 

Som ersättning för att vi ger dig tillgång till och låter dig använda tjänsterna samtycker du till att vi och våra externa leverantörer och partner får placera ut reklam i tjänsterna eller i samband med visning av innehåll eller information från tjänsterna, oavsett om det skickas in av dig eller andra. Vi förbehåller oss också rätten att ansluta till, läsa, bevara och avslöja all information som vi rimligen tror är nödvändig för att (i) följa alla gällande lag, förordningar, rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar, (ii) genomdriva villkoren, däribland att undersöka tänkbara brott mot dem, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, (iv) svara på användares supportförfrågningar eller (v) skydda X:s, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi lämnar inte ut personligt identifierande information till tredje man förutom enligt vår integritetspolicy.

Vissa tjänster eller funktioner kan erbjudas på X för vilka ytterligare villkor kan gälla i samband med ditt bruk av dessa tjänster. Dessa ytterligare Villkor är tillgängliga från våra webbplatser och appar som är avsedda för dessa tjänster eller funktioner. Genom att använda eller betala för någon av dessa tilläggstjänster måste du samtycka till de eventuella ytterligare Villkor som gäller för dessa tjänster, och dessa ytterligare Villkor blir då en del av vårt avtal med dig. Om något av de tillämpliga ytterligare villkoren strider mot dessa villkor, kommer de ytterligare villkoren att gälla medan du använder de tjänster som de gäller.

Om du använder betalda funktioner i tjänsterna samtycker du till de tillämpliga villkoren för betaltjänster (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Om du använder utvecklarfunktioner i Tjänsterna, däribland X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), det offentliga API:et (https://developer.x.com/docs) eller Logga in med X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), samtycker du till vårt Avtal för utvecklare (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) och vår Policy för utvecklare (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Om du vill reproducera, modifiera, skapa härledda verk av, distribuera, sälja, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, överföra eller på annat sätt använda tjänsterna eller innehållet på tjänsterna, måste du använda de gränssnitt och anvisningar vi tillhandahåller, förutom vad som är tillåtet genom våra tjänster, dessa villkor eller villkoren som tillhandahålls på https://developer.x.com/developer-terms. I övrigt är sådana åtgärder strängt förbjudna. Om du är säkerhetsforskare måste du följa reglerna i Programmet för sårbarhetsrapportering (https://hackerone.com/x). Kraven som anges i föregående stycke kanske inte gäller dem som deltar i vårt sårbarhetsrapporteringsprogram.

Om du använder reklamfunktioner i Tjänsterna måste du godkänna vårt Huvudtjänstavtal (https://ads.x.com/terms).

Ditt konto

Du kan behöva skapa ett konto för att använda våra tjänster. Du är ansvarig för att skydda ditt konto, så använd ett starkt lösenord och använd det bara med detta konto. Vi kan inte vara och är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa ovanstående.

Du kan bestämma över de flesta meddelanden från tjänsterna. Vi kan behöva förse dig med viss information som tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden. Dessa meddelanden anses vara en del av tjänsterna och ditt konto, och du kanske inte kan välja bort att ta emot dem. Om du har lagt till ditt telefonnummer i ditt konto och senare ändrar eller slutar använda det telefonnumret, måste du uppdatera dina kontouppgifter för att förhindra att vi kommunicerar med någon som skaffar ditt gamla nummer.

Din licens att använda tjänsterna

Vi ger dig en personlig, världsomspännande, royaltyfri, icke överlåtbar och icke exklusiv licens att använda programvaran som tillhandahålls dig som en del av tjänsterna. Denna licens har som enda syfte att göra det möjligt för dig att använda och dra nytta av tjänsterna som tillhandahålls på X, på det sätt som tillåts enligt dessa villkor.

Tjänsterna är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både USA och andra länder. Ingenting i villkoren ger dig rätt att använda namnet X eller någon, något eller några av X:s varumärken, logotyper, domännamn, andra distinkta varumärkesegenskaper och andra äganderätter. Alla rättigheter och intressen i och till Tjänsterna (exklusive Innehåll som tillhandahålls av användare) är och kommer att förbli vår och våra licensgivares exklusiva egendom. All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du kan komma att ge om X eller tjänsterna är helt frivilliga, och vi kommer att vara fria att använda sådan återkoppling, sådana kommentarer eller förslag som vi anser lämpligt och utan någon skyldighet gentemot dig.

Missbruk av tjänsterna

Du samtycker också till att inte missbruka tjänsterna, till exempel genom att störa dem eller komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och instruktionerna som vi tillhandahåller. Du samtycker till att du inte kommer att kringgå några tekniska begränsningar i programvaran som tillhandahålls dig som en del av tjänsterna, eller bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera programvaran, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig lag uttryckligen tillåter det. Du får inte göra något av följande när du ansluter till eller använder Tjänsterna: (i) ansluta till, manipulera eller använda icke-offentliga områden av Tjänsterna, våra datorsystem eller våra leverantörers tekniska leveranssystem; (ii) undersöka, söka igenom eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk eller bryta mot eller kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärder; (iii) ansluta till eller söka eller försöka komma åt eller söka i Tjänsterna på något sätt (automatiskt eller på annat vis) annat än genom våra för närvarande tillgängliga, publicerade gränssnitt som tillhandahålls av oss (och endast i enlighet med tillämpliga Villkor), såvida du inte har specifikt tillstånd att göra det i ett separat avtal med oss (observera att genomsökning eller skrapning av Tjänsterna i alla former, oavsett ändamål , utan vårt skriftliga medgivande på förhand är uttryckligen förbjudet); (iv) förfalska något TCP/IP-pakethuvud eller någon del av huvudinformationen i något e-postmeddelande eller inlägg, eller på något sätt använda Tjänsterna för att skicka ändrad, vilseledande eller falsk källidentifierande information; (v) ägna dig åt något som bryter mot vår policy som rör plattformsmanipulation och spam eller någon annan av våra Regler och Policyer, eller (vi) störa eller avbryta (eller försöka göra det) åtkomsten för någon användare, någon värd eller något nätverk, inklusive, utan begränsning, att skicka virus, överbelasta, spamma, e-postbomba Tjänsterna, eller genom skript skapa Innehåll på ett sådant sätt att det stör eller skapar en onödig belastningen på Tjänsterna. Ett annat brott mot villkoren är att underlätta eller hjälpa andra att bryta mot dem, däribland genom att distribuera produkter eller tjänster som gör det möjligt eller uppmuntrar till avsteg från dessa villkor.

Säga upp dessa villkor

Du kan avsluta ditt juridiska avtal med oss när som helst genom att inaktivera dina konton och sluta använd tjänsterna. Se https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account om du vill veta hur du inaktiverar ditt konto och sekretesspolicyn för mer information om vad som händer med dina uppgifter.

Vi kan när som helst stänga av eller avsluta ditt konto eller sluta tillhandahålla dig hela tjänsten eller delar av Tjänsterna om vi rimligen tror att (i) du har brutit mot dessa Villkor eller våra Regler och Policyer; (ii) du ger upphov till risk eller möjliga juridiska risker för oss; (iii) ditt konto bör tas bort på grund av olagligt beteende; (iv) ditt konto bör tas bort på grund av långvarig inaktivitet; eller (v) tillhandahållandet av Tjänsterna till dig inte längre är kommersiellt gångbart. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar att meddela dig via den e-postadress som är kopplad till ditt konto eller nästa gång du försöker ansluta till ditt konto, beroende på omständigheterna. I dessa fall upphör villkoren att gälla, däribland ditt tillstånd att använda tjänsterna, förutom att dessa avsnitt fortsätter gälla: 2, 3, 5, 6 och bestämmelserna om missbruk i avsnitt 4 (Missbruk av tjänsterna). Om du menar att ditt konto har stängts av misstag kan du överklaga genom att följa proceduren som beskrivs i hjälpcentret (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). För att undvika tvivel fortsätter dessa villkor att gälla efter att ditt konto har inaktiverats eller sagts upp.

 

5. Ansvarsbegränsningar

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att X Corp., dess moderbolag, dotterbolag, närstående företag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, partner och licensgivare har ett ansvar som är begränsat till den maximala omfattning som är tillåten i ditt hemland.

 

6. Allmänt

Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan. Ändringarna kommer inte att vara retroaktiva, och den senaste versionen av villkoren, som alltid kommer att finnas på x.com/tos, kommer att styra vår relation med dig. Förutom ändringar som gäller nya funktioner eller som görs av juridiska skäl, kommer vi att meddela dig 30 dagar i förväg om ändringar av dessa villkor innan de träder i kraft om de påverkar rättigheterna eller skyldigheterna för någon part i dessa villkor, till exempel via en tjänstavisering eller ett e-postmeddelande till e-postadressen som är kopplad till ditt konto. Genom att fortsätta att ansluta till eller använda tjänsterna efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren.

I den mån lagen tillåter det avsäger du dig rätten att delta som målsägande eller gruppmedlem i en tänkt grupptalan.

X:s användaravtal är skrivet på engelska men görs tillgängligt på flera språk genom översättning. X försöker se till att översättningarna är så identiska som möjligt med den engelska originalversionen. Men förekommer det avvikelser eller inkonsekvenser är det den engelska versionen av X:s användaravtal som gäller. Du accepterar att engelska är referensspråket för tolkningen och konstruktionen av villkoren i X:s användaravtal.

För den händelse att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig, och de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att gälla fullt ut. Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som att vi har avstått från denna rätt eller bestämmelse.

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss.

Ikraftträdandedatum: 29 september 2023

Arkiv med tidigare villkor