Skip to main content

Smluvní podmínky

Platí od: 29. září 2023

Shrnutí našich podmínek

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou součástí uživatelské smlouvy, právně závazné smlouvy upravující vaše používání X. Tyto Smluvní podmínky byste si měli prostudovat v plném znění, zde jsou ale klíčové informace v nich obsažené:

  • Na platformě se vám bude zobrazovat reklama: Výměnou za přístup ke službám vám X a naši poskytovatelé a partneři, kteří jsou třetí strany, mohou zobrazovat reklamu.

  • Při zveřejňování obsahu a jiném používání služeb musíte dodržovat tuto uživatelskou smlouvu a platné právní předpisy: Vy nesete odpovědnost za používání služeb a obsahu. Musíte dodržovat tuto uživatelskou smlouvu, zásady, jež jsou do ní začleněny, i všechny příslušné právní předpisy.

  • Musíte dodržovat podmínky přijatelného používání služeb: Ke službám nesmíte přistupovat žádným jiným způsobem než prostřednictvím aktuálně dostupných, zveřejněných rozhraní, která poskytujeme. To například znamená, že nemůžete automaticky skenovat obsah služeb, snažit se obcházet technická omezení, která uplatňujeme, ani se pokoušet jinak narušovat provoz služeb. 

  • Máme široká práva na vymáhání práv: X si vyhrazuje právo uplatnit vůči vám vynucovací opatření, pokud porušíte tyto podmínky, mezi něž patří například odstranění vašeho obsahu, omezení viditelnosti, přerušení vašeho přístupu k X nebo žaloba. Můžeme také pozastavit nebo ukončit váš účet z jiných důvodů, například pro dlouhodobou nečinnost, právní riziko nebo komerční neudržitelnost. 

  • Tyto podmínky zahrnují licence na duševní vlastnictví: Zachováváte si vlastnictví a práva k jakémukoli obsahu, který zveřejníte nebo sdílíte, a poskytujete nám širokou bezplatnou licenci na zpřístupnění vašeho obsahu zbytku světa a umožnění ostatním dělat totéž. Naopak my vám poskytujeme licenci k používání softwaru, který poskytujeme jako součást služeb, například mobilní aplikace X, avšak výhradně za účelem toho, abyste mohli využívat služby. 

  • Služby používáte na vlastní riziko: My služby poskytujeme „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „PODLE DOSTUPNOSTI“. Zříkáme se jakýchkoli záruk, odpovědnosti a ručení vůči vám nebo ostatním v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy. Můžete být vystaveni urážlivému nebo škodlivému obsahu zveřejněnému jinými uživateli. Služby se mohou čas od času změnit a my můžeme kdykoli omezit nebo ukončit dostupnost služeb nebo určitých funkcí pro vás nebo jiné uživatele. 

  • Máte k dispozici opravné prostředky a opravné mechanismy, ale naše odpovědnost je omezená: Máte právo tuto smlouvu kdykoli ukončit deaktivací svého účtu a ukončením využívání služeb. Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za určité typy škod, jak se popisuje ve smlouvě, a v žádném případě naše celková odpovědnost nemůže přesáhnout 100 US$ nebo částku, kterou jste nám případně zaplatili za posledních šest měsíců za služby, které vedly ke vznesení nároku, podle toho, která z těchto částek je vyšší. Dále v těchto Smluvních podmínkách najdete popsán postup oznámení porušení autorských práv, domníváte-li se, že váš obsah byl zkopírován způsobem, který takové porušení představuje. 

Upozorňujeme také, že tyto Smluvní podmínky zahrnují naše Zásady ochrany osobních údajů (https://x.com/privacy) a další podmínky upravující vaše používání služeb a váš obsah. A nakonec platí, že tyto podmínky se mohou lišit v závislosti na tom, kde žijete. V každém případě vám musí být alespoň 13 let, abyste mohli X používat.

Pokud žijete mimo Evropskou unii, státy ESVO nebo Spojené království, včetně lidí žijících ve Spojených státech, Smlouva o užívání X sestává z těchto Smluvních podmínek, našich Zásad ochrany osobních údajůnašich Pravidel a zásad a všech zahrnutých zásad.

Pokud žijete v Evropské unii, státech ESVO nebo Spojeném království, Smlouva o užívání X sestává z těchto Smluvních podmínek, našich Zásad ochrany osobních údajůnašich Pravidel a zásad a všech zahrnutých zásad.

 

Smluvní podmínky X

Pokud žijete mimo Evropskou unii, státy ESVO nebo Spojené království, včetně lidí žijících ve Spojených státech

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují váš přístup k našim službám a jejich používání, včetně různých webových stránek, SMS, rozhraní API, e-mailových upozornění, aplikací, tlačítek, widgetů, reklam, komerčních služeb a našich dalších začleněných služeb (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), které odkazují na tyto podmínky (dále souhrnně „služby“), jakož i jakýchkoli informací, textu, odkazů, grafiky, fotografií, zvuku, videa nebo jiných materiálů nebo uspořádání materiálů nahraných, stažených nebo zobrazených ve službách (dále souhrnně „obsah“). Používáním služeb souhlasíte s tím, že budete těmito Smluvními podmínkami vázáni.

Tyto podmínky tvoří smlouvu mezi vámi a společností X, která poskytuje platformu X a její služby, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Slova „my“, „nás“ a „naše“ označují společnost X.

 

1. Kdo smí služby využívat

Služby můžete využívat pouze v případě, že souhlasíte s uzavřením závazné smlouvy s námi a nejste osobou, která je podle zákonů příslušné jurisdikce z užívání služeb vyloučena. V každém případě je pro využívání služeb nutné, aby vám bylo alespoň 13 let. Pokud přijímáte tyto Smluvní podmínky a používáte služby jménem společnosti, organizace, vlády nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete se, že jste k tomu oprávněni a máte oprávnění přijmout závazek dodržovat tyto Smluvní podmínky za takový subjekt. V takovém případě slova „vy“ a „váš“ použitá v těchto podmínkách označují takový subjekt.

 

2. Soukromí

Naše Zásady ochrany osobních údajů (https://www.x.com/privacy) popisují, jak nakládáme s údaji, které nám poskytujete, když používáte služby. Berete na vědomí, že používáním služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním těchto údajů (jak se uvádí v Zásadách ochrany osobních údajů), včetně přenosu těchto údajů do Spojených států, Irska nebo jiných zemí pro účely jejich uložení, zpracování a používání námi a našimi přidruženými subjekty.

 

3. Obsah služeb

Nesete odpovědnost za používání služeb a za veškerý obsah který poskytujete, včetně dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Měli byste poskytovat pouze obsah, který vám nevadí sdílet s ostatními.

Použití jakéhokoli obsahu nebo spoléhání se na jakýkoli obsah nebo materiály zveřejněné prostřednictvím služeb nebo získané prostřednictvím služeb je na vaše vlastní riziko. Neschvalujeme, nepodporujeme, netvrdíme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost ani spolehlivost žádného obsahu ani sdělení zveřejněných prostřednictvím služeb ani neschvalujeme názory vyjádřené prostřednictvím služeb. Berete na vědomí, že používáním služeb můžete být vystaveni obsahu, který může být urážlivý, škodlivý, nepřesný nebo jinak nevhodný, nebo v některých případech příspěvkům, které byly zavádějícím způsobem označeny nebo jsou jinak klamavé. Za veškerý obsah nese výhradní odpovědnost osoba, která takový obsah vytvořila. Obsah zveřejněný prostřednictvím služeb může být nemonitorován a nekontrolován a my za takový obsah nepřebíráme odpovědnost.

Vyhrazujeme si právo odstranit obsah, který porušuje uživatelskou smlouvu, například když porušuje autorská práva nebo ochranné známky nebo jinak porušuje práva duševního vlastnictví, vydává se za někoho jiného, představuje nezákonné chování nebo je obtěžující. Informace týkající se konkrétních zásad a procesu oznamování nebo odvolávání se proti porušení zásad najdete v centru nápovědy (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violationshttps://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Pokud se domníváte, že váš obsah byl zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahlaste to prostřednictvím našeho formuláře pro oznamování porušení autorských práv (https://help.x.com/forms/dmca) nebo kontaktujte jmenovaného zástupce pro autorská práva na adrese:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Oznámení: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Vaše práva a udělení práv k obsahu

Patří vám práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Co patří vám, je vaše – jste vlastníkem veškerého svého obsahu (začleněné zvuky, fotografie a videa jsou považovány za součást obsahu).

Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu ve službách nebo jejich prostřednictvím nám udělujete celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci (s právem udělovat podlicence) k používání, kopírování, reprodukování, zpracovávání, přizpůsobování, upravování, publikování, přenášení, zobrazování a šíření takového obsahu v jakýchkoli médiích nebo jakýmkoli způsobem šíření, který je znám nyní nebo vyvinutý později (pro upřesnění: tato práva zahrnují například úpravu, transformaci a překlad). Tato licence nás opravňuje k tomu, abychom zpřístupňovali váš obsah zbytku světa a umožnili ostatním dělat totéž. Souhlasíte s tím, že tato licence pro nás zahrnuje právo poskytovat, propagovat a zlepšovat služby a zpřístupňovat obsah odeslaný do služeb nebo jejich prostřednictvím jiným společnostem, organizacím nebo jednotlivcům za účelem syndikace, vysílání, šíření, repostování, propagace nebo publikace takového obsahu na jiných médiích a v jiných službách, v souladu s našimi podmínkami upravujícími použití takového obsahu. Taková další použití námi nebo jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci jsou bez jakékoli odměny, jež by vám měla být vyplacena s ohledem na obsah, který odešlete, zveřejníte, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služeb, protože vy tímto vyjadřujete souhlas, že používání služeb z vaší strany je dostatečnou náhradou za obsah a zde pospané udělení práv.

Naše pravidla upravující, jak mohou partneři v rámci ekosystému interagovat s vaším obsahem ve službách, se neustále vyvíjejí. Smyslem existence těchto pravidel je umožnit otevřený ekosystém zohledňující vaše práva. Berete na vědomí, že můžeme váš obsah při šíření, syndikaci, publikování nebo vysílání námi a našimi partnery upravovat nebo přizpůsobovat nebo provádět změny obsahu za účelem jeho přizpůsobení různým médiím.

Prohlašujete a zaručujete se, že máte nebo jste získali veškerá práva, licence, souhlasy, oprávnění, povolení nebo pravomoci nezbytné k udělení zde udělených práv ve vztahu k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službách nebo prostřednictvím služeb. Souhlasíte s tím, že takový obsah nesmí obsahovat materiály podléhající autorským právům nebo jiným vlastnickým právům, pokud nemáte potřebné povolení nebo nejste jinak ze zákona oprávněni takový materiál zveřejňovat a udělit nám výše popsanou licenci.

 

4. Používání služeb

Prostudujte si naše Pravidla a zásady, jež jsou součástí uživatelské smlouvy a popisují chování, které je v rámci služeb zakázáno. Služby můžete používat pouze v souladu s těmito Podmínkami a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Když obsah nebo chování uživatele porušuje naše Pravidla a zásady nebo se vztahuje k citlivým médiím, X přijme vynucovací opatření. Informace o tom, jaké má X možnosti vynucování a jak se můžete odvolat proti našim rozhodnutím, najdete zde.

Služby se neustále vyvíjejí. Služby proto můžeme dle vlastního uvážení průběžně měnit. Jsme oprávněni přestat vám nebo uživatelům obecně poskytovat (trvale nebo dočasně) služby nebo jakékoli funkce v rámci služeb. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli podle vlastního uvážení stanovit limity používání a ukládání. Můžeme také odstranit nebo odmítnout šíření jakéhokoli obsahu ve službách, omezit šíření nebo viditelnost jakéhokoli obsahu ve službě, pozastavit nebo ukončit uživatele a získat zpět uživatelská jména, aniž by nám z toho vyplývala vůči vám jakákoli odpovědnosti.

Vzhledem k tomu, že vám poskytujeme přístup ke službám a jejich používání, souhlasíte s tím, že my a naši poskytovatelé služeb a partneři, kteří jsou třetí strany, můžeme umístit reklamu do služeb nebo v souvislosti se zobrazením obsahu nebo informací ze služeb, ať už jste daný obsah poskytli vy, nebo někdo jiný. Vyhrazujeme si také právo na přístup, čtení, uchovávání a zveřejňování jakýchkoli informací, o kterých se důvodně domníváme, že jsou nezbytné k (i) vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu nebo žádosti vlády, (ii) vymáhání podmínek, včetně vyšetřování potenciálních porušení těchto podmínek, (iii) odhalování, předcházení nebo jinému řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů, (iv) odpovídání na žádosti uživatelů o podporu nebo (v) chránění práv, majetku nebo bezpečnosti X, jeho uživatelů a veřejnosti. Osobní identifikační údaje nesdělujeme třetím stranám, pokud to není v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Na X mohou být nabízeny určité služby nebo funkce, na které se mohou v souvislosti s vaším používáním takových služeb vztahovat dodatečné podmínky a ustanovení. Používáním takových doplňkových služeb nebo platbou za ně vyjadřujete souhlas s takovými dodatečnými podmínkami vztahujícími se k těmto službám a tyto dodatečné podmínky se tak stávají součástí naší smlouvy s vámi. Pokud je některá z příslušných dodatečných podmínek v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, budou mít dodatečné podmínky přednost, budete-li používat služby, k nimž se vztahují.

Pokud používáte placené funkce služeb, vyjadřujete souhlas s příslušnými ustanoveními Podmínky pro placené služby (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Pokud používáte vývojářské funkce služeb, včetně mimo jiné X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), veřejného rozhraní API (https://developer.x.com/docs) nebo přihlašování pomocí X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), souhlasíte s naší Smlouvou pro vývojáře (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) a Zásadami pro vývojáře (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Pokud chcete reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, šířit, prodávat, převádět, veřejně zobrazovat, veřejně provozovat, přenášet nebo jinak používat služby nebo obsah ve službách, musíte používat rozhraní a pokyny poskytnuté námi, s výjimkou případů, kdy to povolují služby, tyto podmínky nebo podmínky uvedené na stránce https://developer.x.com/developer-terms. Pokud tomu tak není, jsou všechny takové činnosti přísně zakázány. Pokud jste výzkumníkem v oblasti bezpečnosti, jste povinni dodržovat náš program oznamování zranitelnosti (https://hackerone.com/x). Požadavky uvedené v předchozím odstavci se nemusí vztahovat na osoby účastnící se programu oznamování zranitelností.

Pokud používáte reklamní funkce služeb, musíte vyjádřit souhlas s naší hlavní smlouvou poskytování služeb (https://ads.x.com/terms).

Váš účet

Využívání našich služeb může vyžadovat vytvoření účtu. Nesete odpovědnost za ochranu svého účtu, proto používejte silné heslo a omezte jeho použití pouze na tento účet. Nemůžeme nést a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody vzniklé v důsledku toho, že nedodržíte výše uvedený požadavek.

Většinu komunikace můžete ovládat ze služeb. Může být nutné poskytnout vám určitá sdělení, například oznámení týkající se služeb nebo administrativní zprávy. Tato sdělení jsou považována za součást služeb a vašeho účtu. Nemusí být proto možné zakázat jejich zasílání. Pokud jste do svého účtu přidali své telefonní číslo a později toto telefonní číslo změníte nebo deaktivujete, musíte aktualizovat informace o svém účtu, abyste předešli tomu, že bychom zasílali sdělení někomu jiném, kdo vaše staré číslo získá.

Vaše licence k používání služeb

Udělujeme vám osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám byl poskytnut jako součást služeb. Jediným účelem této licence je umožnit vám využívat výhody služeb poskytovaných na X způsobem povoleným v těchto Smluvních podmínkách.

Služby jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony Spojených států a dalších zemí. Nic, co tyto Smluvní podmínky obsahují, vám nedává právo používat název X nebo kteroukoli z ochranných známek, logotypů, doménových jmen, jiných charakteristických prvků značky a dalších chráněných práv X. Všechna práva, vlastnické tituly a nároky týkající se služeb (kromě obsahu poskytovaného uživateli) jsou a zůstanou v našem výhradním vlastnictví a ve výhradním vlastnictví našich poskytovatelů licencí. Jakákoli zpětná vazba, komentáře nebo návrhy, které nám poskytnete ohledně X nebo služeb, představují zcela dobrovolný příspěvek a my můžeme tuto zpětnou vazbu, komentáře nebo návrhy použít, jak uznáme za vhodné a bez jakýchkoli závazků vůči vám.

Zneužití služeb

Souhlasíte také s tím, že nebudete zneužívat naše služby, například jakýmkoli neoprávněným zasahováním do služeb nebo tím, že k nim budete přistupovat jiným způsobem, než je námi poskytnuté rozhraní, a v souladu s našimi pokyny. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet technická omezení v softwaru, který vám byl poskytnut v rámci služeb, ani nebudete provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo disassemblování softwaru, s výjimkou a pouze v rozsahu, který výslovně povolují platné právní předpisy. Při přístupu ke službám nebo jejich používání nesmíte provádět žádné z následujících úkonů: (i) přistupovat do neveřejných oblastí služeb, našich počítačových systémů nebo technických systémů našich poskytovatelů pro doručování, manipulovat s nimi ani je používat; (ii) zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě nebo narušovat nebo obcházet jakákoli bezpečnostní nebo autentizační opatření; (iii) přistupovat nebo vyhledávat nebo se pokoušet přistupovat ke službám nebo je prohledávat jakýmikoli prostředky (automatizovanými nebo jinými), kromě případů, kdy se tak děje prostřednictvím našich aktuálně dostupných zveřejněných rozhraní poskytovaných námi (a pouze v souladu s platnými podmínkami), s výjimkou případů, kdy vám to bylo výslovně povoleno v samostatné dohodě s námi (POZNÁMKA: procházení nebo automatické skenování obsahu služeb v jakékoli formě, za jakýmkoli účelem bez našeho předchozího písemného souhlasu je výslovně zakázáno); (iv) falšovat jakoukoli hlavičku paketu TCP/IP nebo jakoukoli část informací v hlavičce v jakémkoli e-mailu nebo příspěvku nebo jakýmkoli způsobem používat služby k zasílání pozměněných, klamavých nebo nepravdivých informací identifikujících zdroj; (v) zapojovat se do jakéhokoli chování, které porušuje naše Zásady týkající se manipulace s platformou a spamu nebo jiná Pravidla a zásady; nebo (vi) zasahovat nebo narušovat (nebo se o to pokoušet) přístup jakéhokoli uživatel, hostitele nebo sítě, včetně mimo jiné šíření viru, přetěžování, zahlcování, spamování, bombardování služeb zprávami, skriptováním nebo tvorbou obsahu takovým způsobem, aby byly narušovány služby nebo aby byly nepřiměřeně zatěžovány. Za porušení těchto podmínek se rovněž považuje usnadňování nebo napomáhání jiným osobám při porušování těchto podmínek, včetně distribuce produktů nebo služeb, které umožňují nebo podporují porušování těchto podmínek.

Ukončení těchto podmínek

Svou právní smlouvu s námi můžete kdykoli ukončit deaktivací svých účtů a ukončením používání služeb. Pokyny k deaktivaci účtu najdete na adrese https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account a v Zásadách ochrany osobních údajů najdete další informace o tom, co se bude dít s vašimi údaji.

Můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet nebo vám přestat poskytovat všechny služby nebo jejich část, pokud se budeme důvodně domnívat, že: (i) jste porušili tyto Smluvní podmínky nebo naše Pravidla a zásady, (ii) vytváříte pro nás riziko nebo možný právní problém; (iii) váš účet by měl být odstraněn z důvodu nezákonného chování; (iv) váš účet by měl být odstraněn z důvodu dlouhodobé nečinnosti; nebo (v) naše poskytování služeb vám již není komerčně udržitelné. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali prostřednictvím e-mailové adresy spojené s vaším účtem nebo při příštím pokusu o přístup k účtu, záleží na okolnostech. V rozsahu povoleném zákonem můžeme také ukončit váš účet nebo vám přestat poskytovat všechny služby nebo jejich část z jakéhokoli jiného důvodu nebo bez důvodu, jak se nám to bude hodit. Ve všech takových případech budou Smluvní podmínky ukončeny, a to včetně vaší licence k užívání služeb, s výjimkou následujících bodů, které zůstávají v platnosti: 2, 3, 5, 6 a ustanovení o zneužití v oddíle 4 („Zneužití služeb“). Pokud se domníváte, že váš účet byl ukončen omylem, můžete podat odvolání podle kroků uvedených v centru nápovědy (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Aby nevznikly pochybnosti, upozorňujeme, že tyto Smluvní podmínky platí i po deaktivaci nebo ukončení vašeho účtu.

 

5. Vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Služby jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“

Váš přístup a používání služeb nebo jakéhokoli obsahu je na vaše vlastní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby jsou vám poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „PODLE DOSTUPNOSTI“. Výraz „subjekty X“ se vztahují na společnost X Corp., její mateřské společnosti, přidružené společnosti, příbuzné společnosti, představitele, ředitele, zaměstnance, jednatele, zástupce, partnery a poskytovatele licencí. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, v maximálním rozsahu, v jakém to povolují platné zákony, SUBJEKTY X ODMÍTAJÍ VŠECHNY VÝSLOVNÉ JAKOŽ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV JINÝCH OSOB. Subjekty X neposkytují žádnou záruku ani prohlášení a zříkají se veškeré odpovědnosti a odpovědnosti: (i) za úplnost, přesnost, dostupnost, včasnost, bezpečnost nebo spolehlivost služeb nebo jakéhokoli obsahu; (ii) za jakékoli poškození vašeho počítačového systému, ztrátu dat nebo jinou škodu plynoucí z vašeho přístupu ke službám nebo k jakémukoli obsahu, případně z jejich používání; (iii) za smazání nebo neuložení nebo přenos jakéhokoli obsahu a jiné komunikace spravované v rámci služeb; a (iv) za to, že služby budou splňovat vaše požadavky nebo budou dostupné nepřerušovaně, bezpečně či bez chyb. Žádná rada ani informace, ať už ústní, nebo písemná, získaná od subjektů X nebo prostřednictvím služeb, nepředstavuje záruku ani prohlášení, jež není výslovně uvedeno v tomto dokumentu.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESOU SUBJEKTY X ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, UŽITKU, DOBRÉ VŮLE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU (i) VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI K NIM PŘISTUPOVAT NEBO JE POUŽÍVAT; (ii) JAKÉHOKOLIV CHOVÁNÍ NEBO OBSAHU JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NA SLUŽBY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉHOKOLIV ŠKODLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO NEBO NEZÁKONNÉHO CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN; (iii) JAKÉHOKOLIV OBSAHU ZÍSKANÉHO ZE SLUŽEB; NEBO (iv) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO OBSAHU. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK, A TO BUĎ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 US$), NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA POSLEDNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ZA SLUŽBY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO PODODDÍLE SE VZTAHUJÍ NA JAKOUKOLI PRÁVNÍ FORMU ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ZALOŽENA NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ZÁKONĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SUBJEKTY X INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZJISTÍ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NESPLNILO SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 

6. Všeobecná ustanovení

Tyto Smluvní podmínky můžeme čas od času revidovat. Změny nebudou mít retroaktivní platnost a náš vztah s vámi se vždy bude řídit aktuální verzí Smluvních podmínek, která bude na adrese x.com/tos. O podstatných revizích se vás pokusíme informovat, například prostřednictvím oznámení služby nebo zasláním e-mailu na adresu přidruženou k vašemu účtu. Pokračováním v přístupu nebo používání služeb poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými Podmínkami. V rozsahu povoleném zákonem se také vzdáváte práva účastnit se jako žalobce nebo člen skupiny v jakékoli údajné hromadné žalobě, kolektivní žalobě nebo řízení o zástupné žalobě.

Tyto Podmínky a jakýkoli spor, který mezi vámi a námi vznikne, se budou řídit zákony státu Kalifornie, s výjimkou ustanovení o volbě práva. Veškeré spory související s těmito Smluvními podmínkami nebo službami budou řešeny výhradně federálními nebo státními soudy v okrese San Francisco, Kalifornie, Spojené státy americké. Vy souhlasíte s osobní jurisdikcí a vzdáváte se jakékoli námitky na základě nevhodnosti fóra. V rozsahu povoleném zákonem se rovněž vzdáváte práva účastnit se jako žalobce nebo člen skupiny jakékoli zamýšlené hromadné žaloby, kolektivní žaloby nebo řízení o zastupování. 

Pokud jste federální, státní nebo místní subjekt státní správy ve Spojených státech amerických, který využívá služby ve své oficiální funkci a z právního hlediska nejste schopni přijmout výše uvedená ustanovení o rozhodném právu, jurisdikci nebo místu řešení sporu, pak se na vás tato ustanovení nevztahují. Pro takové subjekty federální vlády USA se budou tyto podmínky a jakákoli postupy s nimi související řídit zákony Spojených států amerických (bez odkazu na ustanovení o konfliktu právních norem) a v případě neexistence federálního zákona a v rozsahu povoleném federálními zákony se budou řídit zákony státu Kalifornie (s výjimkou ustanovení o volbě práva).

Uživatelská smlouva X je napsána v angličtině, ale k dispozici jsou překlady do různých jazyků. X usiluje o to, aby překlady co nejvíce odpovídaly původní anglické verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů má však přednost anglická verze uživatelské smlouvy X. Potvrzujete, že angličtina je referenčním jazykem pro výklad a interpretaci uživatelské smlouvy X.

V případě, že některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální nezbytnou míru a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud neuplatníme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Smluvním podmínkám, kontaktujte nás.

Platí od: 29. září 2023

Archiv předchozích podmínek

 
 
 

Smluvní podmínky X

Pokud žijete v Evropské unii, státech ESVO nebo Spojeném království

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují váš přístup k našim službám a jejich používání, včetně různých webových stránek, SMS, rozhraní API, e-mailových upozornění, aplikací, tlačítek, widgetů, reklam, komerčních služeb a našich dalších začleněných služeb (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), které odkazují na tyto podmínky (dále souhrnně „služby“), jakož i jakýchkoli informací, textu, odkazů, grafiky, fotografií, zvuku, videa nebo jiných materiálů nebo uspořádání materiálů nahraných, stažených nebo zobrazených ve službách (dále souhrnně „obsah“). Používáním služeb souhlasíte s tím, že budete těmito Smluvními podmínkami vázáni.

Tyto Podmínky jsou smlouvou mezi vámi a Twitter International Unlimited Company (registrační číslo 503351, DIČ IE9803175Q), irskou společností, která poskytuje X a její služby, se sídlem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko. Slova „my“, „nás“ a „naše“ označují Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kdo smí služby využívat

Služby můžete využívat pouze v případě, že souhlasíte s uzavřením závazné smlouvy s námi a nejste osobou, která je podle zákonů příslušné jurisdikce z užívání služeb vyloučena. V každém případě je pro využívání služeb nutné, aby vám bylo alespoň 13 let. Pokud přijímáte tyto Smluvní podmínky a používáte služby jménem společnosti, organizace, vlády nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete se, že jste k tomu oprávněni a máte oprávnění přijmout závazek dodržovat tyto Smluvní podmínky za takový subjekt. V takovém případě slova „vy“ a „váš“ použitá v těchto podmínkách označují takový subjekt.

 

2. Soukromí

Naše Zásady ochrany osobních údajů (https://www.x.com/privacy) popisují, jak nakládáme s údaji, které nám poskytujete, když používáte služby. Berete na vědomí, že používáním služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním těchto údajů (jak se uvádí v Zásadách ochrany osobních údajů), včetně přenosu těchto údajů do Spojených států, Irska nebo jiných zemí pro účely jejich uložení, zpracování a používání námi a našimi přidruženými subjekty.

 

3. Obsah služeb

Nesete odpovědnost za používání služeb a za veškerý obsah který poskytujete, včetně dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Měli byste poskytovat pouze obsah, který vám nevadí sdílet s ostatními.

Použití jakéhokoli obsahu nebo spoléhání se na jakýkoli obsah nebo materiály zveřejněné prostřednictvím služeb nebo získané prostřednictvím služeb je na vaše vlastní riziko. Neschvalujeme, nepodporujeme, netvrdíme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost ani spolehlivost žádného obsahu ani sdělení zveřejněných prostřednictvím služeb ani neschvalujeme názory vyjádřené prostřednictvím služeb. Berete na vědomí, že používáním služeb můžete být vystaveni obsahu, který může být urážlivý, škodlivý, nepřesný nebo jinak nevhodný, nebo v některých případech příspěvkům, které byly zavádějícím způsobem označeny nebo jsou jinak klamavé. Za veškerý obsah nese výhradní odpovědnost osoba, která takový obsah vytvořila. Obsah zveřejněný prostřednictvím služeb může být nemonitorován a nekontrolován a my za takový obsah nepřebíráme odpovědnost.

Vyhrazujeme si právo odstranit obsah, který porušuje uživatelskou smlouvu, například když porušuje autorská práva nebo ochranné známky nebo jinak porušuje práva duševního vlastnictví, vydává se za někoho jiného, představuje nezákonné chování nebo je obtěžující. Informace týkající se konkrétních zásad a procesu oznamování nebo odvolávání se proti porušení zásad najdete v centru nápovědy (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violationhttps://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Pokud se domníváte, že váš obsah byl zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahlaste to prostřednictvím našeho formuláře pro oznamování porušení autorských práv (https://help.x.com/forms/dmca) nebo kontaktujte jmenovaného zástupce pro autorská práva na adrese:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Oznámení: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Vaše práva a udělení práv k obsahu

Patří vám práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Co patří vám, je vaše – jste vlastníkem veškerého svého obsahu (začleněné zvuky, fotografie a videa jsou považovány za součást obsahu).

Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu ve službách nebo jejich prostřednictvím nám udělujete celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci (s právem udělovat podlicence) k používání, kopírování, reprodukování, zpracovávání, přizpůsobování, upravování, publikování, přenášení, zobrazování a šíření takového obsahu v jakýchkoli médiích nebo jakýmkoli způsobem šíření, který je znám nyní nebo vyvinutý později (pro upřesnění: tato práva zahrnují například úpravu, transformaci a překlad). Tato licence nás opravňuje k tomu, abychom zpřístupňovali váš obsah zbytku světa a umožnili ostatním dělat totéž. Pokud jste se však prostřednictvím našich funkcí rozhodli omezit distribuci svého obsahu na omezenou komunitu, budeme tuto volbu respektovat. Souhlasíte také s tím, že tato licence zahrnuje právo analyzovat text a další informace, které poskytnete, za účelem zlepšení služeb. Souhlasíte s tím, že tato licence pro nás zahrnuje právo poskytovat, propagovat a zlepšovat služby a zpřístupňovat obsah odeslaný do služeb nebo jejich prostřednictvím jiným společnostem, organizacím nebo jednotlivcům za účelem syndikace, vysílání, šíření, repostování, propagace nebo publikace takového obsahu na jiných médiích a v jiných službách, v souladu s našimi podmínkami upravujícími použití takového obsahu. Taková další použití námi nebo jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci jsou bez jakékoli odměny, jež by vám měla být vyplacena s ohledem na obsah, který odešlete, zveřejníte, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služeb, protože vy tímto vyjadřujete souhlas, že používání služeb z vaší strany je dostatečnou náhradou za obsah a zde pospané udělení práv.

Naše pravidla upravující, jak mohou partneři v rámci ekosystému interagovat s vaším obsahem ve službách, se neustále vyvíjejí. Smyslem existence těchto pravidel je umožnit otevřený ekosystém zohledňující vaše práva. Berete na vědomí, že můžeme váš obsah při šíření, syndikaci, publikování nebo vysílání námi a našimi partnery upravovat nebo přizpůsobovat nebo provádět změny obsahu za účelem jeho přizpůsobení různým médiím.

Prohlašujete a zaručujete se, že máte nebo jste získali veškerá práva, licence, souhlasy, oprávnění, povolení nebo pravomoci nezbytné k udělení zde udělených práv ve vztahu k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službách nebo prostřednictvím služeb. Souhlasíte s tím, že takový obsah nesmí obsahovat materiály podléhající autorským právům nebo jiným vlastnickým právům, pokud nemáte potřebné povolení nebo nejste jinak ze zákona oprávněni takový materiál zveřejňovat a udělit nám výše popsanou licenci.

 

4. Používání služeb

Přečtěte si naše Pravidla a zásady, které jsou součástí smlouvy o užívání a popisují chování, které je v rámci služeb zakázáno. Služby můžete používat pouze v souladu s těmito Smluvními podmínkami a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Pokud obsah nebo chování uživatelů porušuje naše Pravidla a zásady nebo se týká citlivých médií, X přijme vynucovací opatření. Informace o tom, jaké má X možnosti vynucování a jak se můžete odvolat proti našim rozhodnutím, najdete zde.

Služby se neustále vyvíjejí. Služby proto můžeme dle vlastního uvážení průběžně měnit. Jsme oprávněni přestat vám nebo uživatelům obecně poskytovat (trvale nebo dočasně) služby nebo jakékoli funkce v rámci služeb. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli podle vlastního uvážení stanovit limity používání a ukládání. Můžeme také odstranit nebo odmítnout distribuci jakéhokoli obsahu ve službách, omezit distribuci nebo viditelnost jakéhokoli obsahu ve službě, pozastavit nebo ukončit uživatele a získat zpět uživatelská jména, pokud je to vhodné, mimo jiné z následujících důvodů: (i) ochrana služeb nebo našich uživatelů; (ii) dodržování platných zákonů nebo příkazů příslušných orgánů; (iii) porušení těchto Podmínek nebo naše Pravidla a zásady nebo duševní vlastnictví nebo jiná práva třetích stran; (iv) pokud vy nebo váš obsah vystavujete nás, ostatní uživatele nebo jakoukoli třetí stranu právnímu nebo regulačnímu riziku; a/nebo (v) vaší delší nečinnosti. 

Vzhledem k tomu, že vám poskytujeme přístup ke službám a jejich používání, souhlasíte s tím, že my a naši poskytovatelé služeb a partneři, kteří jsou třetí strany, můžeme umístit reklamu do služeb nebo v souvislosti se zobrazením obsahu nebo informací ze služeb, ať už jste daný obsah poskytli vy, nebo někdo jiný. Vyhrazujeme si také právo na přístup, čtení, uchovávání a zveřejňování jakýchkoli informací, o kterých se důvodně domníváme, že jsou nezbytné k (i) vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu nebo žádosti vlády, (ii) vymáhání podmínek, včetně vyšetřování potenciálních porušení těchto podmínek, (iii) odhalování, předcházení nebo jinému řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů, (iv) odpovídání na žádosti uživatelů o podporu nebo (v) chránění práv, majetku nebo bezpečnosti X, jeho uživatelů a veřejnosti. Osobní identifikační údaje nesdělujeme třetím stranám, pokud to není v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Na X mohou být nabízeny určité služby nebo funkce, na které se mohou v souvislosti s vaším používáním takových služeb vztahovat dodatečné podmínky a ustanovení. Tyto dodatečné podmínky jsou dostupné z našich stránek a aplikací věnovaných těmto službám nebo funkcím. Používáním takových doplňkových služeb nebo platbou za ně budete muset souhlasit s takovými dodatečnými podmínkami vztahujícími se k těmto službám a tyto dodatečné podmínky se také stanou součástí naší smlouvy s vámi. Pokud je některá z příslušných dodatečných podmínek v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, budou mít dodatečné podmínky přednost, budete-li používat služby, k nimž se vztahují.

Pokud používáte placené funkce služeb, vyjadřujete souhlas s příslušnými ustanoveními Podmínky pro placené služby (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Pokud používáte vývojářské funkce služeb, včetně mimo jiné X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), veřejného rozhraní API (https://developer.x.com/docs) nebo přihlašování pomocí X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), souhlasíte s naší Smlouvou pro vývojáře(https://developer.x.com/developer-terms/agreement) a Zásadami pro vývojáře (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Pokud chcete reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, šířit, prodávat, převádět, veřejně zobrazovat, veřejně provozovat, přenášet nebo jinak používat služby nebo obsah ve službách, musíte používat rozhraní a pokyny poskytnuté námi, s výjimkou případů, kdy to povolují služby, tyto podmínky nebo podmínky uvedené na stránce https://developer.x.com/developer-terms. Pokud tomu tak není, jsou všechny takové činnosti přísně zakázány. Pokud jste výzkumníkem v oblasti bezpečnosti, jste povinni dodržovat náš program oznamování zranitelnosti (https://hackerone.com/x). Požadavky uvedené v předchozím odstavci se nemusí vztahovat na osoby účastnící se programu oznamování zranitelností.

Pokud používáte reklamní funkce služeb, musíte vyjádřit souhlas s naší hlavní smlouvou poskytování služeb (https://ads.x.com/terms).

Váš účet

Využívání našich služeb může vyžadovat vytvoření účtu. Nesete odpovědnost za ochranu svého účtu, proto používejte silné heslo a omezte jeho použití pouze na tento účet. Nemůžeme nést a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody vzniklé v důsledku toho, že nedodržíte výše uvedený požadavek.

Většinu komunikace můžete ovládat ze služeb. Může být nutné poskytnout vám určitá sdělení, například oznámení týkající se služeb nebo administrativní zprávy. Tato sdělení jsou považována za součást služeb a vašeho účtu. Nemusí být proto možné zakázat jejich zasílání. Pokud jste do svého účtu přidali své telefonní číslo a později toto telefonní číslo změníte nebo deaktivujete, musíte aktualizovat informace o svém účtu, abyste předešli tomu, že bychom zasílali sdělení někomu jiném, kdo vaše staré číslo získá.

Vaše licence k používání služeb

Udělujeme vám osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám byl poskytnut jako součást služeb. Jediným účelem této licence je umožnit vám využívat výhody služeb poskytovaných na X způsobem povoleným v těchto Smluvních podmínkách.

Služby jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony Spojených států a dalších zemí. Nic, co tyto Smluvní podmínky obsahují, vám nedává právo používat název X nebo kteroukoli z ochranných známek, logotypů, doménových jmen, jiných charakteristických prvků značky a dalších chráněných práv X. Všechna práva, vlastnické tituly a nároky týkající se služeb (kromě obsahu poskytovaného uživateli) jsou a zůstanou v našem výhradním vlastnictví a ve výhradním vlastnictví našich poskytovatelů licencí. Jakákoli zpětná vazba, komentáře nebo návrhy, které nám poskytnete ohledně X nebo služeb, představují zcela dobrovolný příspěvek a my můžeme tuto zpětnou vazbu, komentáře nebo návrhy použít, jak uznáme za vhodné a bez jakýchkoli závazků vůči vám.

Zneužití služeb

Souhlasíte také s tím, že nebudete zneužívat naše služby, například jakýmkoli neoprávněným zasahováním do služeb nebo tím, že k nim budete přistupovat jiným způsobem, než je námi poskytnuté rozhraní, a v souladu s našimi pokyny. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet technická omezení v softwaru, který vám byl poskytnut v rámci služeb, ani nebudete provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo disassemblování softwaru, s výjimkou a pouze v rozsahu, který výslovně povolují platné právní předpisy. Při přístupu ke službám nebo jejich používání nesmíte provádět žádné z následujících úkonů: (i) přistupovat do neveřejných oblastí služeb, našich počítačových systémů nebo technických systémů našich poskytovatelů pro doručování, manipulovat s nimi ani je používat; (ii) zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě nebo narušovat nebo obcházet jakákoli bezpečnostní nebo autentizační opatření; (iii) přistupovat nebo vyhledávat nebo se pokoušet přistupovat ke službám nebo je prohledávat jakýmikoli prostředky (automatizovanými nebo jinými), kromě případů, kdy se tak děje prostřednictvím našich aktuálně dostupných zveřejněných rozhraní poskytovaných námi (a pouze v souladu s platnými podmínkami), s výjimkou případů, kdy vám to bylo výslovně povoleno v samostatné dohodě s námi (POZNÁMKA: procházení nebo automatické skenování obsahu služeb v jakékoli formě, za jakýmkoli účelem bez našeho předchozího písemného souhlasu je výslovně zakázáno); (iv) falšovat jakoukoli hlavičku paketu TCP/IP nebo jakoukoli část informací v hlavičce v jakémkoli e-mailu nebo příspěvku nebo jakýmkoli způsobem používat služby k zasílání pozměněných, klamavých nebo nepravdivých informací identifikujících zdroj; (v) zapojovat se do jakéhokoli chování, které porušuje naše Zásady týkající se manipulace s platformou a spamu nebo jakákoli jiná Pravidla a zásady; nebo (vi) zasahovat nebo narušovat (nebo se o to pokoušet) přístup jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, včetně mimo jiné šíření viru, přetěžování, zahlcování, spamování, bombardování služeb zprávami, skriptováním nebo tvorbou obsahu takovým způsobem, aby byly narušovány služby nebo aby byly nepřiměřeně zatěžovány. Za porušení těchto podmínek se rovněž považuje usnadňování nebo napomáhání jiným osobám při porušování těchto podmínek, včetně distribuce produktů nebo služeb, které umožňují nebo podporují porušování těchto podmínek.

Ukončení těchto podmínek

Svou právní smlouvu s námi můžete kdykoli ukončit deaktivací svých účtů a ukončením používání služeb. Pokyny k deaktivaci účtu najdete na adrese https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account a v Zásadách ochrany osobních údajů najdete další informace o tom, co se bude dít s vašimi údaji.

Můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet nebo vám přestat poskytovat všechny služby nebo jejich část, pokud se budeme důvodně domnívat, že: (i) jste porušili tyto Podmínky nebo naše Pravidla a zásady; (ii) vytváříte pro nás riziko nebo možný právní problém; (iii) váš účet by měl být odstraněn z důvodu nezákonného chování; (iv) váš účet by měl být odstraněn z důvodu dlouhodobé nečinnosti; nebo (v) naše poskytování služeb vám již není komerčně udržitelné. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali prostřednictvím e-mailové adresy spojené s vaším účtem nebo při příštím pokusu o přístup k účtu, záleží na okolnostech. Ve všech takových případech budou Smluvní podmínky ukončeny, a to včetně vaší licence k užívání služeb, s výjimkou následujících bodů, které zůstávají v platnosti: 2, 3, 5, 6 a ustanovení o zneužití v oddíle 4 („Zneužití služeb“). Pokud se domníváte, že váš účet byl ukončen omylem, můžete podat odvolání podle kroků uvedených v centru nápovědy (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Aby nevznikly pochybnosti, upozorňujeme, že tyto Smluvní podmínky platí i po deaktivaci nebo ukončení vašeho účtu.

 

5. Omezení odpovědnosti

Používáním služeb souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti X., jejích mateřských společností, přidružených společností, příbuzných společností, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, partnerů a poskytovatelů licencí je omezena na maximální míru přípustnou v zemi vašeho bydliště.

 

6. Všeobecná ustanovení

Tyto Smluvní podmínky můžeme čas od času revidovat. Změny nebudou mít retroaktivní platnost a náš vztah s vámi se vždy bude řídit aktuální verzí Smluvních podmínek, která bude na adrese x.com/tos. S výjimkou změn týkajících se nových funkcí nebo provedených z právních důvodů vás budeme 30 dní předem informovat o provedení změn těchto Smluvních podmínek, jež mají dopad na práva nebo povinnosti kterékoli strany, například prostřednictvím oznámení v rámci služeb nebo e-mailem na adresu spojenou s vaším účtem. Pokračováním v přístupu ke službám nebo jejich používáním po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že se budete řídit revidovanými Smluvními podmínkami.

V rozsahu povoleném zákonem se vzdáváte práva účastnit se jako žalobce nebo člen skupiny jakékoli zamýšlené hromadné žaloby, kolektivní žaloby nebo řízení o zastupování.

Uživatelská smlouva X je napsána v angličtině, ale k dispozici jsou překlady do různých jazyků. X usiluje o to, aby překlady co nejvíce odpovídaly původní anglické verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů má však přednost anglická verze uživatelské smlouvy X. Potvrzujete, že angličtina je referenčním jazykem pro výklad a interpretaci uživatelské smlouvy X.

V případě, že některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální nezbytnou míru a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud neuplatníme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Smluvním podmínkám, kontaktujte nás.

Platí od: 29. září 2023

Archiv předchozích podmínek