Skip to main content

Podmienky služby

Účinné od 29. septembra 2023

Zhrnutie našich podmienok

Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) sú súčasťou zmluvy s používateľom – právne záväznej zmluvy, ktorou sa riadi vaše používanie služby X. Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) by ste si mali prečítať v plnom znení, ale tu je niekoľko kľúčových vecí, ktoré by ste si mali osvojiť:

  • Na platforme uvidíte reklamy na:X a naši partneri a poskytovatelia tretích strán vám môžu zobrazovať reklamy výmenou za vaše používanie Služieb.

  • Zodpovedáte za používanie Služieb a svojho Obsahu a pri nahrávaní Obsahu a používaní Služieb akýmkoľvek iným spôsobom musíte dodržiavať túto Zmluvu s používateľom a príslušný zákon. Túto zmluvu s používateľom, jej zahrnuté zásady a všetky príslušné zákony musíte dodržiavať.

  • Musíte dodržiavať pokyny pre správne používanie Služieb: Jediné zverejnené, v súčasnosti dostupné rozhrania, ktoré poskytujeme, sú tie, prostredníctvom ktorých môžete pristupovať k Službám. Toto vám napríklad zakazuje získavať obsah (scraping) zo Služby, pokúšať sa obísť akékoľvek technické obmedzenia, ktoré uplatňujeme, alebo sa inak pokúšať narušiť prevádzku Služieb. 

  • Máme rozsiahle práva na presadzovanie práva: Ak porušíte tieto podmienky, X má právo prijať proti vám donucovacie opatrenia, vrátane napríklad odstránenia vášho obsahu, obmedzenia viditeľnosti, zastavenia vášho prístupu na X alebo podniknutia právnych krokov. Váš účet môže byť pozastavený alebo zrušený aj z ďalších dôvodov, ako je napríklad dlhotrvajúca nečinnosť, právne riziko alebo komerčná neudržateľnosť. 

  • Tieto podmienky zahŕňajú nasledujúce licencie na duševné vlastníctvo: Akýkoľvek váš obsah, ktorý uverejníte alebo zdieľate, zostáva vaším vlastníctvom a tým, že nám ho poskytnete, nám udeľujete rozsiahle, bezplatné povolenie na jeho zdieľanie so svetom a umožňujete to aj ostatným. Naopak, my vám udeľujeme licenciu na používanie softvéru, ktorý je súčasťou Služieb, ako je napríklad mobilná aplikácia X, výlučne na účely umožnenia využívania Služieb. 

  • Služby používate na vlastné riziko: V najväčšom rozsahu povolenom zákonom ponúkame Služby „TAK, AKO SÚ“ a „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ a neposkytujeme o nich žiadne vyhlásenia ani záruky vo vzťahu k vám alebo komukoľvek inému. Môžete sa stretnúť so škodlivým alebo urážlivým obsahom, ktorý odoslali iní používatelia. Služby sa môžu priebežne meniť a my môžeme kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť dostupnosť Služieb alebo konkrétnych funkcií pre vás alebo iných používateľov. 

  • Máte opravné prostriedky a mechanizmy nápravy, ale naša zodpovednosť je obmedzená: Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť deaktiváciou svojho účtu a zastavením používania Služieb. Vezmite prosím na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za určité druhy škôd, ako je opísané v zmluve, naša celková zodpovednosť nepresiahne 100 USD alebo sumu, ktorú ste nám zaplatili, ak ste nám zaplatili za príslušné služby počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Okrem toho je postup nahlasovania podrobne opísaný v týchto Podmienkach, ak si myslíte, že váš Obsah bol skopírovaný spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv. 

Prosím, majte na pamäti, že tieto Podmienky zahŕňajú aj ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Služieb a vášho Obsahu, ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov (https://x.com/privacy). Nakoniec, v závislosti od toho, kde žijete, sa tieto podmienky môžu zmeniť, ale v každom prípade musíte mať aspoň 13 rokov, aby ste mohli používať X.

Ak žijete mimo Európskej únie, štátov EZVO alebo Spojeného kráľovstva vrátane prípadu, že žijete v Spojených štátoch, zmluva s používateľom služby X pozostáva z týchto Podmienok používania, našich Zásad ochrany súkromianašich pravidiel a zásad a všetkých zahrnutých zásad.

Ak žijete v Európskej únii, štátoch EZVO alebo Spojenom kráľovstve, zmluva s používateľom služby X pozostáva z týchto Podmienok používania, našich Zásad ochrany súkromia, našich pravidiel a zásad a všetkých zahrnutých zásad.

 

Podmienky používania služby X

Ak žijete mimo Európskej únie, štátov EZVO alebo Spojeného kráľovstva vrátane prípadu, že žijete v Spojených štátoch

Naše rôzne webové stránky, SMS, API, e-mailové upozornenia, aplikácie, tlačidlá, miniaplikácie, obchodné služby a ďalšie zahrnuté služby (spoločne len „služby“), ktoré odkazujú na tieto podmienky, podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam („podmienky“) (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates). Služby tiež zahŕňajú akékoľvek informácie, text, odkazy, grafiku, fotografie, zvuk, videá alebo iné materiály alebo úpravy materiálov nahraných, stiahnutých alebo zobrazených v Službách (spoločne označované ako „Obsah“). Používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete právne viazaní týmito Podmienkami.

Tieto Podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou X Corp., ktorá prevádzkuje X a Služby a sídli na adrese 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Slová „my“, „nás“ a „náš“ znamenajú X Corp.

 

1. Kto môže Služby využívať

Služby môžete používať iba v prípade, že s nami uzatvoríte právne záväznú zmluvu a nie ste osobou, ktorej je podľa zákonov príslušnej jurisdikcie zakázané prijímať služby. V každom prípade, ak chcete používať Služby, musíte mať aspoň 13 rokov. Výrazy „vy“ a „váš“, ako sa používajú v týchto podmienkach, označujú príslušný subjekt, ak súhlasíte s týmito podmienkami a používate služby v mene podniku, skupiny ľudí, vládneho orgánu alebo inej právnickej osoby. V takom prípade vyhlasujete a zaručujete, že ste na to oprávnení a máte právomoc zaviazať takýto subjekt týmito Podmienkami.

 

2. Súkromie

Ako nakladáme s informáciami ktoré nám poskytujete (https://www.x.com/privacy) keď používate naše služby, je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Ste si vedomí toho, že používaním Služieb súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom týchto informácií (ako je popísané v Zásadách ochrany osobných údajov) do Spojených štátov amerických, Írska a/alebo iných krajín na uchovávanie, spracovanie a používanie nami a našimi pridruženými spoločnosťami.

 

3. Obsah Služieb

Za používanie Služieb a akéhokoľvek obsahu, ktorý dodáte, vrátane dodržiavania všetkých príslušných zákonov, pravidiel a nariadení, zodpovedáte vy. Odosielajte iba obsah, ktorý vám vyhovuje zdieľať s ostatnými.

Na svoje vlastné riziko môžete použiť akýkoľvek Obsah alebo materiály zverejnené v Službách alebo ktoré získate zo Služieb, alebo sa na ne spoliehať. Neprehlasujeme ani nezaručujeme, že akýkoľvek obsah alebo komunikácia poskytovaná prostredníctvom Služieb je úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť, ani nepodporujeme žiadne názory vyjadrené prostredníctvom Služieb. Beriete na vedomie, že používaním Služieb by ste mohli byť vystavení Obsahu, ktorý je urážlivý, škodlivý, nepresný alebo inak nevhodný, a že existuje možnosť, že by ste mohli naraziť aj na príspevky, ktoré boli nesprávne označené alebo sú inak zavádzajúce. Osoba, ktorá vytvorila každý obsah, je zaň výlučne zodpovedná. Nemôžeme byť braní na zodpovednosť za žiadny obsah odoslaný prostredníctvom Služieb, pretože ho možno nebudeme môcť monitorovať ani kontrolovať.

Máme právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje používateľskú zmluvu, ako je napríklad sprenevera, odcudzenie identity, nezákonné správanie alebo obťažovanie alebo porušenie autorských práv, porušenie ochrannej známky alebo iného duševného vlastníctva. Informácie o konkrétnych zásadách a postupe nahlasovania alebo odvolávania sa proti porušeniu zásad nájdete v našom centre pomoci (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violationshttps://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ak si myslíte, že niekto porušil vaše autorské práva kopírovaním vášho obsahu, dajte nám vedieť vyplnením nášho formulára na nahlásenie (https://help.x.com/forms/dmca) autorských práv alebo zavolaním nášho určeného zástupcu pre autorské práva na číslo:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Hlásenia: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Vaše práva a udelenie práv na obsah

Akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo prostredníctvom nich, zostáva vaším vlastníctvom. Začlenený zvuk, fotografie a videá sa považujú za súčasť Obsahu, pretože sú vaše a patria k vášmu Obsahu.

Udeľujete nám celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom na sublicenciu) na používanie, kopírovanie, reprodukovanie, spracovávanie, prispôsobovanie, upravovanie, zverejňovanie, prenos, zobrazovanie a distribúciu takéhoto Obsahu v akomkoľvek a všetkých médiách alebo distribučných technikách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr vyvinuté odosielaním, uverejňovaním alebo zobrazovaním Obsahu v Službách alebo prostredníctvom Služieb (pre jasnosť tieto práva zahŕňajú napríklad transformáciu, preklad, kurátorstvo). Táto licencia nám dáva právo zdieľať váš obsah s verejnosťou a umožniť ostatným robiť to isté. Beriete na vedomie, že podľa podmienok tejto licencie môžeme ponúkať, uvádzať na trh a vylepšovať Služby, ako aj sprístupniť Obsah odoslaný do Služieb alebo prostredníctvom Služieb iným podnikom, neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom na účely syndikácie, vysielania, distribúcie, preposielania príspevkov, propagácie alebo publikovania Obsahu na iných médiách a službách, v súlade s našimi podmienkami používania takéhoto Obsahu. Používanie Služieb z vašej strany sa týmto uznáva ako primeraná kompenzácia za Obsah a udelenie práv k nemu a týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s akýmkoľvek ďalším použitím nami alebo inými podnikmi, organizáciami alebo jednotlivcami v súvislosti s Obsahom, ktorý odošlete, odošlete, prenesiete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Služieb.

Máme súbor pravidiel, ktoré sa vyvíjajú na to, ako môžu ekosystémoví partneri spolupracovať s vaším obsahom v službách. Tieto pravidlá sú zavedené na podporu otvoreného ekosystému, ktorý rešpektuje vaše práva. Beriete na vedomie, že si vyhradzujeme právo upraviť alebo prispôsobiť váš obsah pred jeho šírením, syndikáciou, publikovaním alebo vysielaním nami alebo našimi partnermi a/alebo ho pozmeniť tak, aby zodpovedal potrebám rôznych médií.

Pri akomkoľvek Obsahu, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo prostredníctvom Služieb, vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo ste získali všetky práva, licencie, súhlasy, povolenia, právomoci a/alebo oprávnenia potrebné na udelenie práv tu udelených. Súhlasíte s tým, že takýto obsah nebude obsahovať žiadny materiál, ktorý je chránený autorským právom alebo inými vlastníckymi právami, pokiaľ nemáte požadované povolenie alebo nie ste inak zákonne oprávnení uverejniť materiál a udeliť nám licenciu uvedenú vyššie.

 

4. Používanie Služieb

Prečítajte si naše pravidlá a zásady, ktoré sú súčasťou zmluvy s používateľom a opisujú správanie, ktoré je v Službách zakázané. Služby môžete používať len vtedy, ak budete dodržiavať tieto Podmienky a všetky príslušné zákony, pravidlá a predpisy. Služba X prijíma opatrenia na presadzovanie, keď Obsah alebo správanie používateľa porušuje naše pravidlá a zásady, respektíve v súvislosti s citlivými médiami. Tu si môžete prečítať možnosti presadzovania práva na X a ako sa odvolať proti našim rozhodnutiam o presadzovaní.

Služby sa neustále vyvíjajú. Preto sa podľa nášho uváženia môžu Služby príležitostne zmeniť. Vyhradzujeme si právo prestať ponúkať vám alebo iným používateľom Služby (trvalo alebo dočasne) alebo akékoľvek funkcie v nich obsiahnuté. Okrem toho máme právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia stanoviť obmedzenia používania a ukladania. Bez toho, aby sme voči vám vyvodili akúkoľvek zodpovednosť, môžeme tiež odstrániť alebo odmietnuť distribúciu akéhokoľvek obsahu v službách, obmedziť jeho distribúciu alebo viditeľnosť akéhokoľvek obsahu v službe, pozastaviť alebo ukončiť používateľov a získať späť používateľské mená.

Súhlasíte s tým, že my a naši dodávatelia a partneri tretích strán môžeme umiestniť reklamu na Služby alebo v súvislosti so zobrazením Obsahu alebo informácií zo Služieb, či už poskytnutých vami alebo inými, výmenou za to, že vám umožníme prístup k Službám a ich používanie. Okrem toho si vyhradzujeme právo na prístup, čítanie, údržbu a zverejnenie akýchkoľvek informácií, ak sa odôvodnene domnievame, že je to potrebné na: (i) dodržanie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho procesu alebo vládnej žiadosti; (ii) presadzovať Zmluvné podmienky vrátane skúmania ich možného porušenia; (iii) odhaľovať, predchádzať alebo inak riešiť podvody, bezpečnostné alebo technické problémy; iv) zabezpečiť potreby podpory používateľov; alebo (v) chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť služby X, jej používateľov a verejnosti. Okrem prípadov povolených našimi Zásadami ochrany osobných údajov neprezrádzame osobné identifikačné údaje nepridruženým tretím stranám. .

Na X môžete mať prístup k určitým službám alebo funkciám, pre ktoré môžu platiť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie týchto služieb. Akékoľvek dodatočné podmienky, ktoré sa vzťahujú na ktorúkoľvek z týchto dodatočných služieb, akceptujete ich používaním alebo zaplatením a tieto dodatočné podmienky tvoria súčasť našej zmluvy s vami. Ak je ktorákoľvek z príslušných dodatočných podmienok v rozpore s týmito podmienkami počas používania služieb, na ktoré sa vzťahujú, príslušné dodatočné podmienky budú mať prednosť.

Ak používate niektorú z platených funkcií Služieb, súhlasíte s príslušnými podmienkami pre platené služby (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ak používate funkcie Služieb pre vývojárov okrem iného vrátane funkcií X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), verejného rozhrania API (https://developer.x.com/docs) alebo prihlasovania pomocou služby X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), súhlasíte s našou zmluvou pre vývojárov (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) a zásadami pre vývojárov (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Musíte postupovať podľa rozhraní a pokynov, ktoré poskytujeme, ak chcete reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, prenášať alebo inak používať Služby alebo Obsah v Službách, pokiaľ to Služby, tieto Podmienky, podmienky uvedené na . https://developer.x.com/developer-terms. V opačnom prípade sú všetky takéto akcie prísne zakázané. Ak pracujete ako bezpečnostný výskumník, musíte dodržiavať pravidlá nášho programu nahlasovania zraniteľností (https://hackerone.com/x). Na ľudí, ktorí sa zúčastňujú nášho Programu nahlasovania zraniteľností, nemusia platiť požiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Ak používate reklamné funkcie Služieb, súhlasíte s našou hlavnou zmluvou o službách (https://ads.x.com/terms).

Váš účet

Ak chcete využívať služby, možno si budete musieť vytvoriť účet. Za zabezpečenie svojho účtu zodpovedáte vy, preto si vyberte silné heslo, ktoré používate iba pre tento účet. Ak nedodržíte vyššie uvedené, nemôžeme a nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá z toho vznikne.

Väčšinu komunikácie je možné ovládať prostredníctvom Služieb. Možno vám budeme musieť poskytnúť určitú komunikáciu, ako sú servisné oznámenia a administratívne správy. Je možné, že sa nemôžete odhlásiť zo zasielania týchto správ, pretože sa považujú za súčasť Služieb a vášho účtu. Ak sa vaše telefónne číslo zmení alebo deaktivuje po jeho pridaní do účtu, musíte aktualizovať informácie o svojom účte, aby ste nám zabránili kontaktovať kohokoľvek, kto používa vaše staré číslo.

Vaša licencia na používanie Služieb

Na používanie softvéru, ktorý vám je poskytnutý ako súčasť Služieb, vám udeľujeme osobnú, celosvetovú, bezplatnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu. Jediným cieľom tejto licencie je umožniť vám využívať a využívať služby, ktoré ponúka X, spôsobmi, ktoré povoľujú tieto Podmienky.

Služby chránia autorské práva, ochranné známky a iné zákony Spojených štátov amerických a iných krajín. Nič v Podmienkach vám neudeľuje právo používať názov „X“ alebo akékoľvek ochranné známky, logá, názvy domén, iné identifikačné znaky značky X alebo iné vlastnícke práva. (Okrem Obsahu poskytovaného používateľom) všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa Služieb sú a naďalej budú výhradným vlastníctvom nás a našich poskytovateľov licencií. Akákoľvek spätná väzba, komentáre alebo návrhy týkajúce sa služby X alebo služieb sú úplne dobrovoľné a môžeme použiť vašu spätnú väzbu, komentáre alebo návrhy tak, ako to považujeme za vhodné, bez toho, aby sme voči vám mali akékoľvek záväzky.

Zneužitie služieb

Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete zneužívať služby, napríklad zasahovaním do nich alebo získavaním prístupu k nim iným spôsobom, ako je rozhranie a pokyny, ktoré poskytujeme. Beriete na vedomie, že s výnimkou a len v rozsahu, ktorý príslušný zákon výslovne povoľuje, sa nepokúsite obísť žiadne technické obmedzenia v softvéri, ktorý je vám sprístupnený ako súčasť Služieb, ani spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozobrať softvér. Počas prístupu k Službám alebo pri ich používaní nesmiete: (i) pristupovať k neverejným častiam Služieb, našim počítačovým systémom alebo technickým doručovacím systémom našich poskytovateľov, manipulovať s nimi ani ich používať; (ii) skúmať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť akéhokoľvek systému alebo siete alebo porušovať či obchádzať akékoľvek bezpečnostné alebo overovacie opatrenia; (iii) pristupovať k službám, vyhľadávať v nich alebo sa o to pokúšať akýmkoľvek iným spôsobom (automatizovaným alebo iným) než prostredníctvom našich aktuálne dostupných a zverejnených rozhraní, ktoré poskytujeme (a to len v súlade s príslušnými podmienkami), pokiaľ vám to nebolo výslovne povolené v samostatnej zmluve s nami (POZNÁMKA: Prehľadávanie Služieb alebo získavanie obsahu z nich (scraping) v akejkoľvek forme a na akýkoľvek účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.); (iv) falšovať hlavičku paketov TCP/IP alebo akúkoľvek časť informácií v hlavičke akéhokoľvek e-mailu alebo príspevku alebo akýmkoľvek spôsobom používať služby na odosielanie pozmenených, klamlivých alebo nepravdivých informácií identifikujúcich zdroj; (v) zapájať sa do akéhokoľvek správania, ktoré porušuje naše zásady proti manipulácii s platformou a spamu alebo akékoľvek iné pravidlá a zásady; alebo (vi) zasahovať do prístupu akéhokoľvek používateľa, hostiteľa alebo siete alebo ho prerušovať (alebo sa o to pokúšať) okrem iného vrátane odosielania vírusu, preťažovania, zahlcovania, spamu alebo odosielanie nadmerného množstva e-mailov do Služieb alebo skriptovania tvorby Obsahu spôsobom, ktorý zasahuje do Služieb alebo ich neprimerane zaťažuje. Porušením týchto podmienok je aj uľahčenie alebo pomoc pri porušovaní týchto podmienok, a to aj distribúciou produktov alebo služieb, ktoré umožňujú alebo podporujú porušenie týchto podmienok.

Ukončenie týchto podmienok

Deaktiváciou svojich účtov a ukončením používania Služieb môžete svoju zákonnú zmluvu s nami kedykoľvek ukončiť. Na adrese https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account sa dozviete, ako deaktivovať účet, a v Zásadách ochrany súkromia nájdete viac o tom, čo sa stane s vašimi informáciami.

Môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť váš účet alebo vám prestať poskytovať niektorú alebo všetky Služby, ak máme dôvod domnievať sa, že: (i) ste porušili tieto Podmienky alebo naše pravidlá a zásady, (ii) nás vystavujete riziku právnej zodpovednosti, (iii) ste sa zapojili do nezákonnej činnosti, (iv) váš účet by mal byť odstránený pre dlhodobú nečinnosť, alebo (v) naše poskytovanie Služieb vám už nie je komerčne udržateľné. V závislosti od okolností sa vás pokúsime čo najlepšie upozorniť prostredníctvom e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu alebo pri ďalšom pokuse o prístup k účtu. Pokiaľ je to legálne, môžeme tiež zrušiť váš účet alebo vám prestať ponúkať všetky alebo niektoré zo Služieb z akéhokoľvek iného dôvodu alebo bez dôvodu podľa nášho uváženia. Vo všetkých takýchto prípadoch budú Zmluvné podmienky ukončené, vrátane, bez obmedzenia, vašej licencie na používanie Služieb, s výnimkou toho, že budú naďalej platiť nasledujúce sekcie: 2, 3, 5, 6 a ustanovenia o zneužívaní v sekcii 4 („Zneužitie Služieb"). Ak sa domnievate, že váš účet bol ukončený omylom, môžete podať odvolanie podľa krokov uvedených v našom centre pomoci (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto Podmienky platia aj v prípade, že váš účet bude zrušený alebo deaktivovaný.

 

5. Vylúčenie zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti

Služby sú poskytované „TAK, AKO JE“.

Váš prístup a používanie Služieb alebo akéhokoľvek Obsahu je na vaše vlastné riziko. Uznávate a beriete na vedomie, že Služby sa vám poskytujú „TAK, AKO SÚ“ a „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. Termín „subjekty X” sa vzťahuje na spoločnosť X Corp., jej materské spoločnosti, pridružené spoločnosti, prepojené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, zástupcov, partnerov a poskytovateľov licencií. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi, SUBJEKTY X ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. Subjekty X sa zriekajú všetkých záruk a vyhlásení, ako aj všetkej zodpovednosti, pokiaľ ide o nasledovné: (i) úplnosť, presnosť, dostupnosť, včasnosť, bezpečnosť alebo spoľahlivosť Služieb alebo akéhokoľvek Obsahu; (ii) akákoľvek strata údajov alebo iné poškodenie vášho počítačového systému, ktoré vznikne v dôsledku vášho prístupu k Službám alebo akémukoľvek Obsahu alebo ich používania; a (iii) vymazanie alebo zlyhanie uloženia alebo prenosu akéhokoľvek obsahu alebo inej komunikácie udržiavanej Službami a (iv) či Služby budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú dostupné nepretržite, bezpečne alebo bez chýb. Záruka alebo vyhlásenie, ktoré nie je konkrétne uvedené vyššie, nebude vytvorené žiadnou radou alebo informáciou, či už ústnou alebo písomnou, získanou od subjektov X alebo prostredníctvom Služieb.

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NENESÚ SUBJEKTY X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ŠKODY S FUNKCIOU TRESTU ALEBO ZA STRATU ZISKU ALEBO PRÍJMOV, ČI UŽ VZNIKNUTÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ALEBO AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV, POUŽITIA, DOBREJ VÔLE ALEBO INÉ NEHMOTNÉ STRATY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU (i) VÁŠHO PRÍSTUPU K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI K NIM PRISTUPOVAŤ ALEBO ICH POUŽÍVAŤ; (II) AKÉHOKOĽVEK SPRÁVANIA ALEBO OBSAHU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V SLUŽBÁCH OKREM INÉHO VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK ŠKODLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO ALEBO NEZÁKONNÉHO SPRÁVANIA INÝCH POUŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN; (III) AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZÍSKANÉHO ZO SLUŽIEB; ALEBO (IV) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU, POUŽITIA ALEBO ZMENY VAŠICH PRENOSOV ALEBO OBSAHU. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV X V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ VYŠŠIU Z TÝCHTO SÚM: STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) ALEBO SUMU, KTORÚ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI ZA SLUŽBY, NA ZÁKLADE KTORÝCH VZNIKOL NÁROK. OBMEDZENIA UVEDENÉ V TOMTO PODODDIELE SA VZŤAHUJÚ NA AKÚKOĽVEK TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZALOŽENÚ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, ZÁKONE, DELIKTE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SUBJEKTY X BOLI ALEBO NEBOLI INFORMOVANÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, AK SA ZISTÍ, ŽE OPRAVNÝ PROSTRIEDOK UVEDENÝ V TOMTO DOKUMENTE NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL.

 

6. Všeobecné

Z času na čas môžeme tieto Podmienky revidovať. Najnovšia verzia Podmienok, ktorá je vždy k dispozícii na x.com/tos, bude upravovať náš vzťah s vami a zmeny nebudú retroaktívne. O podstatných revíziách sa vás budeme snažiť informovať, napríklad prostredníctvom notifikácie služby alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom. Pokračovaním v prístupe k Službám alebo ich používaním po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že sa budete riadiť revidovanými Podmienkami. V rozsahu povolenom zákonom sa vzdávate aj práva zúčastniť sa ako žalobca alebo člen skupiny v akejkoľvek zamýšľanej hromadnej žalobe, kolektívnej žalobe alebo konaní o žalobe v zastúpení.

Tieto Podmienky a akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi vami a nami, sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia, s výnimkou ustanovení o voľbe práva. Súhlasíte s osobnou jurisdikciou týchto súdov a zriekate sa akýchkoľvek námietok, ktoré ste mohli mať v súvislosti s nepriaznivým miestom konania akéhokoľvek právneho konania týkajúceho sa týchto Podmienok alebo Služieb, ktoré budú podané len na federálne alebo štátne súdy v okrese San Francisco v Kalifornii v Spojených štátoch. V rozsahu povolenom zákonom sa vzdávate aj práva zúčastniť sa ako žalobca alebo člen skupiny v akejkoľvek zamýšľanej hromadnej žalobe, kolektívnej žalobe alebo konaní o žalobe v zastúpení. 

Vyššie uvedené podmienky sa na vás vzťahujú, ak ste federálna, štátna alebo miestna vládna agentúra v Spojených štátoch amerických a využívate služby vo svojej oficiálnej pozícii. Ak nemôžete akceptovať klauzuly o rozhodnom práve, jurisdikcii alebo mieste konania, potom nemáte povolené používať Služby. V prípade takýchto subjektov federálnej vlády USA sa tieto Podmienky a akékoľvek súvisiace kroky budú riadiť zákonmi Spojených štátov amerických (bez ohľadu na konflikt zákonov) a v rozsahu povolenom príslušným federálnym zákonom a v prípade absencie príslušných federálnych zákonov zákonmi štátu Kalifornia (bez ohľadu na konflikt zákonov).

Zmluva s používateľom služby X je napísaná v angličtine, ale je preložená a sprístupnená v mnohých ďalších jazykoch. X sa snaží preložiť obsah čo najpresnejšie podľa pôvodnej anglickej verzie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nezrovnalostí má však prednosť anglická verzia zmluvy s používateľom služby X. Súhlasíte s tým, že pri výklade a zostavovaní ustanovení zmluvy s používateľom služby X bude referenčným jazykom angličtina.

Ak sa určí, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná, táto časť bude obmedzená alebo vylúčená na absolútne minimálny nevyhnutný rozsah a zostávajúce časti týchto Podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne právo alebo podmienka týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa z našej strany, ak ich nedokážeme presadiť.

Kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok.

Účinné od 29. septembra 2023

Archív predchádzajúcich podmienok

 
 
 

Podmienky používania služby X

Ak žijete v Európskej únii, štátoch EZVO alebo Spojenom kráľovstve

Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú váš prístup k službám a ich používanie vrátane našich rôznych webových stránok, SMS, rozhraní API, e-mailových notifikácií, aplikácií, tlačidiel, widgetov, reklám, komerčných služieb a našich ďalších zahrnutých služieb (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), ktoré odkazujú na tieto Podmienky (spoločne označované ako „Služby“). Zároveň sa vzťahujú na akékoľvek informácie, text, odkazy, grafické materiály, fotografie, zvukové materiály, videá alebo iné materiály či usporiadania materiálov nahrávané, sťahované alebo zobrazované v Službách (spoločne označované ako „Obsah“). Používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete právne viazaní týmito Podmienkami.

Tieto Podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a írskou spoločnosťou Twitter International Unlimited Company (registračné číslo 503351, DIČ IE9803175Q), ktorá poskytuje X a Služby a má sídlo na One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Slová „my”, „nás” a „naše” znamenajú spoločnosť Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kto môže Služby využívať

Služby môžete používať iba v prípade, že s nami uzatvoríte právne záväznú zmluvu a nie ste osobou, ktorej je podľa zákonov príslušnej jurisdikcie zakázané prijímať služby. V každom prípade, ak chcete používať Služby, musíte mať aspoň 13 rokov. Výrazy „vy“ a „váš“, ako sa používajú v týchto podmienkach, označujú príslušný subjekt, ak súhlasíte s týmito podmienkami a používate služby v mene podniku, skupiny ľudí, vládneho orgánu alebo inej právnickej osoby. V takom prípade vyhlasujete a zaručujete, že ste na to oprávnení a máte právomoc zaviazať takýto subjekt týmito Podmienkami.

 

2. Súkromie

Ako nakladáme s informáciami ktoré nám poskytujete (https://www.x.com/privacy) keď používate naše služby, je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Ste si vedomí toho, že používaním Služieb súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom týchto informácií (ako je popísané v Zásadách ochrany osobných údajov) do Spojených štátov amerických, Írska a/alebo iných krajín na uchovávanie, spracovanie a používanie nami a našimi pridruženými spoločnosťami.

 

3. Obsah Služieb

Za používanie Služieb a akéhokoľvek obsahu, ktorý dodáte, vrátane dodržiavania všetkých príslušných zákonov, pravidiel a nariadení, zodpovedáte vy. Odosielajte iba obsah, ktorý vám vyhovuje zdieľať s ostatnými.

Na svoje vlastné riziko môžete použiť akýkoľvek Obsah alebo materiály zverejnené v Službách alebo ktoré získate zo Služieb, alebo sa na ne spoliehať. Neprehlasujeme ani nezaručujeme, že akýkoľvek obsah alebo komunikácia poskytovaná prostredníctvom Služieb je úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť, ani nepodporujeme žiadne názory vyjadrené prostredníctvom Služieb. Beriete na vedomie, že používaním Služieb by ste mohli byť vystavení Obsahu, ktorý je urážlivý, škodlivý, nepresný alebo inak nevhodný, a že existuje možnosť, že by ste mohli naraziť aj na príspevky, ktoré boli nesprávne označené alebo sú inak zavádzajúce. Osoba, ktorá vytvorila každý obsah, je zaň výlučne zodpovedná. Nemôžeme byť braní na zodpovednosť za žiadny obsah odoslaný prostredníctvom Služieb, pretože ho možno nebudeme môcť monitorovať ani kontrolovať.

Máme právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje používateľskú zmluvu, ako je napríklad sprenevera, odcudzenie identity, nezákonné správanie alebo obťažovanie alebo porušenie autorských práv, porušenie ochrannej známky alebo iného duševného vlastníctva. Informácie o konkrétnych zásadách a postupe nahlasovania alebo odvolávania sa proti porušeniu zásad nájdete v našom centre pomoci (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation a https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ak si myslíte, že niekto porušil vaše autorské práva kopírovaním vášho obsahu, dajte nám vedieť vyplnením nášho formulára na nahlásenie (https://help.x.com/forms/dmca) autorských práv alebo zavolaním nášho určeného zástupcu pre autorské práva na číslo:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Hlásenia: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Vaše práva a udelenie práv na obsah

Akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo prostredníctvom nich, zostáva vaším vlastníctvom. Začlenený zvuk, fotografie a videá sa považujú za súčasť Obsahu, pretože sú vaše a patria k vášmu Obsahu.

Udeľujete nám celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom na sublicenciu) na používanie, kopírovanie, reprodukovanie, spracovávanie, prispôsobovanie, upravovanie, zverejňovanie, prenos, zobrazovanie a distribúciu takéhoto Obsahu v akomkoľvek a všetkých médiách alebo distribučných technikách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr vyvinuté odosielaním, uverejňovaním alebo zobrazovaním Obsahu v Službách alebo prostredníctvom Služieb (pre jasnosť tieto práva zahŕňajú napríklad transformáciu, preklad, kurátorstvo). Táto licencia nám dáva právo zdieľať váš obsah s verejnosťou a umožniť ostatným robiť to isté. Ak ste sa však prostredníctvom našich funkcií rozhodli obmedziť distribúciu svojho Obsahu na obmedzenú komunitu, budeme túto voľbu rešpektovať. Súhlasíte aj s tým, že táto licencia zahŕňa právo analyzovať text a iné vami poskytnuté informácie s cieľom zlepšiť Služby. Beriete na vedomie, že podľa podmienok tejto licencie môžeme ponúkať, uvádzať na trh a vylepšovať Služby, ako aj sprístupniť Obsah odoslaný do Služieb alebo prostredníctvom Služieb iným podnikom, neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom na účely syndikácie, vysielania, distribúcie, preposielania príspevkov, propagácie alebo publikovania Obsahu na iných médiách a službách, v súlade s našimi podmienkami používania takéhoto Obsahu. Používanie Služieb z vašej strany sa týmto uznáva ako primeraná kompenzácia za Obsah a udelenie práv k nemu a týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s akýmkoľvek ďalším použitím nami alebo inými podnikmi, organizáciami alebo jednotlivcami v súvislosti s Obsahom, ktorý odošlete, odošlete, prenesiete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Služieb.

Máme súbor pravidiel, ktoré sa vyvíjajú na to, ako môžu ekosystémoví partneri spolupracovať s vaším obsahom v službách. Tieto pravidlá sú zavedené na podporu otvoreného ekosystému, ktorý rešpektuje vaše práva. Beriete na vedomie, že si vyhradzujeme právo upraviť alebo prispôsobiť váš obsah pred jeho šírením, syndikáciou, publikovaním alebo vysielaním nami alebo našimi partnermi a/alebo ho pozmeniť tak, aby zodpovedal potrebám rôznych médií.

Pri akomkoľvek Obsahu, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo prostredníctvom Služieb, vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo ste získali všetky práva, licencie, súhlasy, povolenia, právomoci a/alebo oprávnenia potrebné na udelenie práv tu udelených. Súhlasíte s tým, že takýto obsah nebude obsahovať žiadny materiál, ktorý je chránený autorským právom alebo inými vlastníckymi právami, pokiaľ nemáte požadované povolenie alebo nie ste inak zákonne oprávnení uverejniť materiál a udeliť nám licenciu uvedenú vyššie.

 

4. Používanie Služieb

Prečítajte si naše pravidlá a zásady, ktoré sú súčasťou zmluvy s používateľom a opisujú správanie, ktoré je v Službách zakázané. Služby môžete používať iba v súlade s týmito Podmienkami a všetkými príslušnými právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami. Služba X prijíma opatrenia na presadzovanie, keď Obsah alebo správanie používateľa porušuje naše pravidlá a zásady, respektíve v súvislosti s citlivými médiami. Tu si môžete prečítať možnosti presadzovania práva na X a ako sa odvolať proti našim rozhodnutiam o presadzovaní.

Služby sa neustále vyvíjajú. Preto sa podľa nášho uváženia môžu Služby príležitostne zmeniť. Vyhradzujeme si právo prestať ponúkať vám alebo iným používateľom Služby (trvalo alebo dočasne) alebo akékoľvek funkcie v nich obsiahnuté. Okrem toho máme právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia stanoviť obmedzenia používania a ukladania. Môžeme tiež odstrániť alebo odmietnuť distribúciu akéhokoľvek Obsahu v Službách, obmedziť distribúciu alebo viditeľnosť akéhokoľvek Obsahu v službe, pozastaviť alebo ukončiť používateľa a získať späť používateľské mená, ak je to vhodné, okrem iného z nasledujúcich dôvodov: (i) ochrana Služieb alebo našich používateľov; (ii) dodržiavanie platných zákonov alebo príkazov príslušných orgánov; (iii) porušenie týchto Podmienok alebo našich pravidiel a zásad alebo práv duševného vlastníctva alebo iných práv tretích strán; (iv) ak vy alebo váš obsah vystavujete nás, ostatných používateľov alebo akúkoľvek tretiu stranu právnemu alebo regulačnému riziku; a/alebo (v) vaša dlhšia nečinnosť. 

Súhlasíte s tým, že my a naši dodávatelia a partneri tretích strán môžeme umiestniť reklamu na Služby alebo v súvislosti so zobrazením Obsahu alebo informácií zo Služieb, či už poskytnutých vami alebo inými, výmenou za to, že vám umožníme prístup k Službám a ich používanie. Okrem toho si vyhradzujeme právo na prístup, čítanie, údržbu a zverejnenie akýchkoľvek informácií, ak sa odôvodnene domnievame, že je to potrebné na: (i) dodržanie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho procesu alebo vládnej žiadosti; (ii) presadzovať Zmluvné podmienky vrátane skúmania ich možného porušenia; (iii) odhaľovať, predchádzať alebo inak riešiť podvody, bezpečnostné alebo technické problémy; iv) zabezpečiť potreby podpory používateľov; alebo (v) chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť služby X, jej používateľov a verejnosti. Okrem prípadov povolených našimi Zásadami ochrany osobných údajov neprezrádzame osobné identifikačné údaje nepridruženým tretím stranám. .

Na X môžete mať prístup k určitým službám alebo funkciám, pre ktoré môžu platiť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie týchto služieb. Tieto dodatočné podmienky sú dostupné z našich webov a aplikácií určených pre tieto služby alebo funkcie. Používaním alebo platením za ktorúkoľvek z týchto dodatočných služieb budete musieť súhlasiť so všetkými dodatočnými podmienkami vzťahujúcimi sa na tieto služby a tieto dodatočné podmienky sa potom stanú aj súčasťou našej zmluvy s vami. Ak je ktorákoľvek z príslušných dodatočných podmienok v rozpore s týmito podmienkami počas používania služieb, na ktoré sa vzťahujú, príslušné dodatočné podmienky budú mať prednosť.

Ak používate niektorú z platených funkcií Služieb, súhlasíte s príslušnými podmienkami pre platené služby (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ak používate funkcie Služieb pre vývojárov okrem iného vrátane funkcií X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), verejného rozhrania API (https://developer.x.com/docs) alebo prihlasovania pomocou služby X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), súhlasíte s našou zmluvou pre vývojárov (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) a zásadami pre vývojárov (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Musíte postupovať podľa rozhraní a pokynov, ktoré poskytujeme, ak chcete reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, prenášať alebo inak používať Služby alebo Obsah v Službách, pokiaľ to Služby, tieto Podmienky, podmienky uvedené na . https://developer.x.com/developer-terms. V opačnom prípade sú všetky takéto akcie prísne zakázané. Ak pracujete ako bezpečnostný výskumník, musíte dodržiavať pravidlá nášho programu nahlasovania zraniteľností (https://hackerone.com/x). Na ľudí, ktorí sa zúčastňujú nášho Programu nahlasovania zraniteľností, nemusia platiť požiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Ak používate reklamné funkcie Služieb, súhlasíte s našou hlavnou zmluvou o službách (https://ads.x.com/terms).

Váš účet

Ak chcete využívať služby, možno si budete musieť vytvoriť účet. Za zabezpečenie svojho účtu zodpovedáte vy, preto si vyberte silné heslo, ktoré používate iba pre tento účet. Ak nedodržíte vyššie uvedené, nemôžeme a nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá z toho vznikne.

Väčšinu komunikácie je možné ovládať prostredníctvom Služieb. Možno vám budeme musieť poskytnúť určitú komunikáciu, ako sú servisné oznámenia a administratívne správy. Je možné, že sa nemôžete odhlásiť zo zasielania týchto správ, pretože sa považujú za súčasť Služieb a vášho účtu. Ak sa vaše telefónne číslo zmení alebo deaktivuje po jeho pridaní do účtu, musíte aktualizovať informácie o svojom účte, aby ste nám zabránili kontaktovať kohokoľvek, kto používa vaše staré číslo.

Vaša licencia na používanie Služieb

Na používanie softvéru, ktorý vám je poskytnutý ako súčasť Služieb, vám udeľujeme osobnú, celosvetovú, bezplatnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu. Jediným cieľom tejto licencie je umožniť vám využívať a využívať služby, ktoré ponúka X, spôsobmi, ktoré povoľujú tieto Podmienky.

Služby chránia autorské práva, ochranné známky a iné zákony Spojených štátov amerických a iných krajín. Nič v Podmienkach vám neudeľuje právo používať názov „X“ alebo akékoľvek ochranné známky, logá, názvy domén, iné identifikačné znaky značky X alebo iné vlastnícke práva. (Okrem Obsahu poskytovaného používateľom) všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa Služieb sú a naďalej budú výhradným vlastníctvom nás a našich poskytovateľov licencií. Akákoľvek spätná väzba, komentáre alebo návrhy týkajúce sa služby X alebo služieb sú úplne dobrovoľné a môžeme použiť vašu spätnú väzbu, komentáre alebo návrhy tak, ako to považujeme za vhodné, bez toho, aby sme voči vám mali akékoľvek záväzky.

Zneužitie služieb

Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete zneužívať služby, napríklad zasahovaním do nich alebo získavaním prístupu k nim iným spôsobom, ako je rozhranie a pokyny, ktoré poskytujeme. Beriete na vedomie, že s výnimkou a len v rozsahu, ktorý príslušný zákon výslovne povoľuje, sa nepokúsite obísť žiadne technické obmedzenia v softvéri, ktorý je vám sprístupnený ako súčasť Služieb, ani spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozobrať softvér. Počas prístupu k Službám alebo pri ich používaní nesmiete: (i) pristupovať k neverejným častiam Služieb, našim počítačovým systémom alebo technickým doručovacím systémom našich poskytovateľov, manipulovať s nimi ani ich používať; (ii) skúmať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť akéhokoľvek systému alebo siete alebo porušovať či obchádzať akékoľvek bezpečnostné alebo overovacie opatrenia; (iii) pristupovať k službám, vyhľadávať v nich alebo sa o to pokúšať akýmkoľvek iným spôsobom (automatizovaným alebo iným) než prostredníctvom našich aktuálne dostupných a zverejnených rozhraní, ktoré poskytujeme (a to len v súlade s príslušnými podmienkami), pokiaľ vám to nebolo výslovne povolené v samostatnej zmluve s nami (POZNÁMKA: Prehľadávanie Služieb alebo získavanie obsahu z nich (scraping) v akejkoľvek forme a na akýkoľvek účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.); (iv) falšovať hlavičku paketov TCP/IP alebo akúkoľvek časť informácií v hlavičke akéhokoľvek e-mailu alebo príspevku alebo akýmkoľvek spôsobom používať služby na odosielanie pozmenených, klamlivých alebo nepravdivých informácií identifikujúcich zdroj; (v) zapájať sa do akéhokoľvek správania, ktoré porušuje naše zásady proti manipulácii s platformou a spamu alebo akékoľvek iné pravidlá a zásady; alebo (vi) zasahovať do prístupu akéhokoľvek používateľa, hostiteľa alebo siete alebo ho prerušovať (alebo sa o to pokúšať) okrem iného vrátane odosielania vírusu, preťažovania, zahlcovania, spamu alebo odosielanie nadmerného množstva e-mailov do Služieb alebo skriptovania tvorby Obsahu spôsobom, ktorý zasahuje do Služieb alebo ich neprimerane zaťažuje. Porušením týchto podmienok je aj uľahčenie alebo pomoc pri porušovaní týchto podmienok, a to aj distribúciou produktov alebo služieb, ktoré umožňujú alebo podporujú porušenie týchto podmienok.

Ukončenie týchto podmienok

Deaktiváciou svojich účtov a ukončením používania Služieb môžete svoju zákonnú zmluvu s nami kedykoľvek ukončiť. Na adrese https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account sa dozviete, ako deaktivovať účet, a v Zásadách ochrany súkromia nájdete viac o tom, čo sa stane s vašimi informáciami.

Môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť váš účet alebo vám prestať poskytovať niektorú alebo všetky Služby, ak máme dôvod domnievať sa, že: (i) ste porušili tieto Podmienky alebo naše pravidlá a zásady; (ii) nás vystavujete riziku právnej zodpovednosti; (iii) ste sa zapojili do nezákonnej činnosti; (iv) váš účet by mal byť odstránený pre dlhodobú nečinnosť; alebo (v) naše poskytovanie Služieb vám už nie je komerčne udržateľné. V závislosti od okolností sa vás pokúsime čo najlepšie upozorniť prostredníctvom e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu alebo pri ďalšom pokuse o prístup k účtu. Vo všetkých takýchto prípadoch budú Zmluvné podmienky ukončené, vrátane, bez obmedzenia, vašej licencie na používanie Služieb, s výnimkou toho, že budú naďalej platiť nasledujúce sekcie: 2, 3, 5, 6 a ustanovenia o zneužívaní v sekcii 4 („Zneužitie Služieb"). Ak sa domnievate, že váš účet bol ukončený omylom, môžete podať odvolanie podľa krokov uvedených v našom centre pomoci (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto Podmienky platia aj v prípade, že váš účet bude zrušený alebo deaktivovaný.

 

5. Obmedzenia zodpovednosti

Používaním Služieb súhlasíte s tým, že zodpovednosť spoločnosti X Corp., jej materských spoločností, spriaznených subjektov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, partnerov a poskytovateľov licencií je obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom v krajine vášho bydliska.

 

6. Všeobecné

Z času na čas môžeme tieto Podmienky revidovať. Najnovšia verzia Podmienok, ktorá je vždy k dispozícii na x.com/tos, bude upravovať náš vzťah s vami a zmeny nebudú retroaktívne. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach, ktoré majú vplyv na práva alebo povinnosti ktorejkoľvek strany týchto Podmienok, upozorníme vás na to 30 dní vopred, napríklad prostredníctvom servisného upozornenia alebo e-mailu na e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu, pokiaľ sa zmeny netýkajú nových funkcií alebo nie sú vykonané z právnych dôvodov. Súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami, ak budete pristupovať k Službám alebo ich budete používať po tom, ako tieto revízie nadobudnú účinnosť.

V rozsahu povolenom zákonom sa vzdávate práva zúčastniť sa ako žalobca alebo člen skupiny v akejkoľvek zamýšľanej hromadnej žalobe, kolektívnej žalobe alebo konaní o žalobe v zastúpení.

Zmluva s používateľom služby X je napísaná v angličtine, ale je preložená a sprístupnená v mnohých ďalších jazykoch. X sa snaží preložiť obsah čo najpresnejšie podľa pôvodnej anglickej verzie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nezrovnalostí má však prednosť anglická verzia zmluvy s používateľom služby X. Súhlasíte s tým, že pri výklade a zostavovaní ustanovení zmluvy s používateľom služby X bude referenčným jazykom angličtina.

Ak sa určí, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná, táto časť bude obmedzená alebo vylúčená na absolútne minimálny nevyhnutný rozsah a zostávajúce časti týchto Podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne právo alebo podmienka týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa z našej strany, ak ich nedokážeme presadiť.

Kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok.

Účinné od 29. septembra 2023

Archív predchádzajúcich podmienok