Skip to main content

Zasady użytkowania

Data wejścia w życie: 29 września 2023 r.

Podsumowanie naszych zasad

Niniejsze Zasady użytkowania („Zasady Użytkowania”) są częścią Umowy z Użytkownikiem — prawnie wiążącej umowy regulującej użytkowanie X. Należy w pełni zapoznać się z Zasadami Użytkowania. Poniżej przedstawiamy ich streszczenie.

  • Użytkownikowi na platformie wyświetlane są reklamy. W zamian za dostęp do Usług, X oraz zewnętrzni dostawcy i partnerzy X mogą wyświetlać Użytkownikowi reklamy.

  • Publikując Treści oraz użytkując Usługi w inny sposób, Użytkownik musi przestrzegać tej Umowy z Użytkownikiem i Przepisów Prawa Właściwego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Treści Użytkownika i Usług. Użytkownik musi przestrzegać tej Umowy z Użytkownikiem, zasad będących jej integralną częścią oraz wszystkich przepisów prawa właściwego.

  • Użytkownik musi przestrzegać zasad dopuszczalnego użytkowania Usług. Dostęp do Usług można uzyskiwać wyłącznie za pośrednictwem dostarczanych przez nas aktualnych interfejsów. Oznacza to na przykład, że Użytkownik nie może wyodrębniać danych z kodu źródłowego Usług, omijać nałożonych przez nas ograniczeń technicznych ani w inny sposób zakłócać działania Usług. 

  • Mamy szerokie uprawnienia egzekucyjne. Jeśli Użytkownik narusza te zasady, X może podjąć działania egzekucyjne, takie jak usunięcie Treści Użytkownika, ograniczenie widoczności, odebranie Użytkownikowi dostępu do X lub wszczęcie działań prawnych. Możemy również zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika z innych powodów, takich jak długotrwały brak aktywności, ryzyko wystąpienia problemów prawnych lub nieopłacalność ekonomiczna. 

  • W Zasadach Użytkowania określono Prawa Licencyjne do Własności Intelektualnej. Użytkownik zachowuje własność i prawa do wszelkich Treści, które Użytkownik publikuje lub udostępnia. Jednocześnie Użytkownik udziela nam szerokiej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na udostępnianie tych Treści na całym świecie oraz na przelew tych praw na kolejne podmioty. Ze swojej strony udzielamy Użytkownikowi licencji na użytkowanie dostarczonego przez nas w ramach Usług oprogramowania, na przykład aplikacji mobilnej X, w wyłącznym w celu umożliwienia Użytkownikowi użytkowania Usług. 

  • Użytkowanie Usług przez Użytkownika odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Usługi świadczymy „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa nie udzielamy żadnych gwarancji oraz odrzucamy wszelką naszą odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność finansową, względem Użytkownika i osób trzecich. Użytkownik może być narażony na obraźliwe lub szkodliwe treści publikowane przez innych użytkowników. Usługi mogą być modyfikowane i w każdej chwili możemy ograniczyć albo zakończyć świadczenie Usług lub określonych funkcji dla Użytkownika lub innych osób. 

  • Użytkownik ma do dyspozycji odpowiednie uprawnienia i mechanizmy dochodzenia roszczeń, ale nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Użytkownik może wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie poprzez dezaktywację swojego konta i zaprzestanie użytkowania Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu określonych rodzajów szkód, zgodnie z opisem w umowie, a w żadnym przypadku nasze łączne zobowiązania finansowe nie przekroczą większej z następujących kwot: 100 USD lub kwota zapłacona nam przez Użytkownika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy za Usługi będące podstawą roszczenia. Ponadto jeśli Użytkownik sądzi, że jego Treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, Zasady Użytkowania precyzują sposób zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 

Należy również pamiętać, że integralną częścią Zasad Użytkowania jest nasza Polityka prywatności (https://x.com/privacy) oraz inne postanowienia mające zastosowanie do Treści Użytkownika oraz do użytkowania Usług przez Użytkownika. Treść tych postanowień może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, ale zawsze w celu użytkowania X trzeba mieć ukończone 13 lat.

Jeśli Użytkownik mieszka w kraju spoza Unii Europejskiej, kraju spoza EFTA lub kraju innym niż Zjednoczone Królestwo, w tym w Stanach Zjednoczonych, wówczas na Umowę z Użytkownikiem X składają się niniejsze Zasady Użytkowania, nasza Polityka prywatności, nasze zasady dotyczące poszczególnych tematów i Regulamin oraz wszystkie szczegółowe zasady stanowiące integralną część tych dokumentów.

Jeśli Użytkownik mieszka w kraju Unii Europejskiej, kraju EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, wówczas na Umowę z Użytkownikiem X składają się niniejsze Zasady Użytkowania, nasza Polityka prywatności, nasze zasady dotyczące poszczególnych tematów i Regulamin oraz wszystkie szczegółowe zasady stanowiące integralną część tych dokumentów.

 

Zasady użytkowania X

Jeśli Użytkownik mieszka w kraju spoza Unii Europejskiej, kraju spoza EFTA lub kraju innym niż Zjednoczone Królestwo, w tym w Stanach Zjednoczonych:

Niniejsze Zasady użytkowania („Zasady Użytkowania”) określają sposób użytkowania i dostępu do naszych usług, w tym różnych witryn internetowych, wiadomości SMS, interfejsów API, powiadomień e-mail, aplikacji, przycisków, widżetów, reklam, usług handlowych oraz innych usług (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) powiązanych z Zasadami Użytkowania (łącznie „Usługi”), a także wszelkich informacji, tekstów, łączy, grafik, zdjęć, plików dźwiękowych, plików filmowych oraz innych materiałów i kompozycji materiałów przesyłanych, pobieranych lub wyświetlanych w ramach Usług (łącznie „Treści”). Użytkując Usługi, Użytkownik zgadza się związać Zasadami Użytkowania.

Zasady Użytkowania stanowią porozumienie między użytkownikiem a spółką X Corp., która udostępnia X i Usługi, mającą siedzibę pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Określenia „my”, „nami” i „nasze” oznaczają spółkę X Corp.

 

1. Kto może użytkować Usługi

Użytkownik może użytkować Usługi tylko wtedy, gdy zgadza się zawrzeć z nami wiążącą umowę oraz nie podlega zakazowi użytkowania usług na mocy przepisów prawa w swoim miejscu zamieszkania. Bez względu na inne okoliczności Usługi są świadczone wyłącznie osobom, które ukończyły 13 lat. Jeśli Użytkownik akceptuje Zasady Użytkowania i użytkuje Usługi w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, organu administracji publicznej lub innej osoby prawnej, wówczas zaświadcza, że ma do tego wszelkie upoważnienia oraz może związać ów podmiot Zasadami Użytkowania (w takim przypadku terminy „Użytkownik” i „Użytkownika” stosowane w Zasadach Użytkowania odnoszą się do takiego podmiotu.

 

2. Prywatność

Nasza Polityka prywatności (https://www.x.com/privacy) opisuje sposób, w jaki postępujemy z informacjami przekazywanymi nam przez Użytkownika w trakcie użytkowania naszych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkując nasze Usługi, zgadza się na zbieranie i użytkowanie (w zakresie opisanym w Polityce prywatności) tych informacji, w tym na ich przekazywanie do Stanów Zjednoczonych, Irlandii lub innych krajów w celu przechowywania, przetwarzania oraz użytkowania ich przez nas i nasze jednostki stowarzyszone.

 

3. Treści w Usługach

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Usług oraz za wszelkie udostępniane przez siebie Treści, w tym za przestrzeganie stosownych przepisów prawa i regulaminów. Użytkownik powinien udostępniać tylko takie Treści, które nie budzą w Użytkowniku żadnych wątpliwości.

Każde użytkowanie Treści lub materiałów opublikowanych w Usługach albo pozyskanych za pośrednictwem Usług, a także poleganie na takich Treściach i materiałach, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Nie zatwierdzamy, nie deklarujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości, dokładności ani wiarygodności żadnych Treści ani informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług ani nie zatwierdzamy żadnych opinii wyrażonych w Usługach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkując Usługi, może być narażony na kontakt z Treściami obraźliwymi, szkodliwymi, nierzetelnymi lub w inny sposób niestosownymi, a także na publikacje treści, które zostały nieprawidłowo oznaczone lub w inny sposób wprowadzają w błąd. Wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści ponoszą ich twórcy. Nie możemy monitorować ani kontrolować Treści publikowanych za pośrednictwem Usług, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za takie Treści.

Możemy usuwać Treści, które naruszają Umowę z Użytkownikiem, co może obejmować m.in. naruszanie prawa autorskiego i prawa ze znaków towarowych, sprzeniewierzanie własności intelektualnej, podszywanie się pod inne osoby, zachowania niezgodne z prawem lub nękanie. Informacje o konkretnych zasadach oraz o procedurach zgłaszania naruszeń i odwoływania się od oskarżeń o naruszenia można znaleźć w naszym Centrum pomocy (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations i https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ponadto jeśli Użytkownik sądzi, że jego Treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, powinien to zgłosić za pomocą formularza zgłaszania naruszeń prawa autorskiego (https://help.x.com/forms/dmca) albo bezpośrednio do naszego pełnomocnika zajmującego się prawem autorskim:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Formularze: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Prawa Użytkownika i udzielanie praw do Treści

Użytkownik zachowuje swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług. Użytkownik pozostaje wyłączonym właścicielem swoich Treści (a wszelkie zawarte w nich dźwięki, zdjęcia i filmy są uważane za część Treści).

Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treść bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług, Użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji (z prawem do sublicencjonowania) na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, przystosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie tych Treści za pomocą wszelkich mediów lub metod rozpowszechniania znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (licencja ta obejmuje na przykład selekcjonowanie, przekształcanie i tłumaczenie). Licencja ta uprawnia nas do udostępniania tych Treści na całym świecie oraz do przekazywania tych uprawnień kolejnym podmiotom. Użytkownik zgadza się, że na mocy tej licencji możemy świadczyć, promować i ulepszać Usługi, a Treści przesłane bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług — udostępniać innym przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym na potrzeby syndykacji, nadawania, rozpowszechniania, podawania dalej, promowania lub publikowania w innych mediach i usługach, z zastrzeżeniem przestrzegania Zasad Użytkowania takich Treści. Takie dodatkowe użytkowanie przez nas lub inne przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne odbywa się bez finansowego wynagradzania Użytkownika za Treści, które przesyła, publikuje, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług, ponieważ niniejszym uzgodniono, że użytkowanie Usług przez Użytkownika jest wystarczającym wynagrodzeniem za Treści i udzielenie do nich praw.

Istnieje cały szereg regularnie aktualizowanych zasad, które określają dopuszczalny zakres interakcji członków naszego ekosystemu z Treściami Użytkownika w ramach Usług. Celem tych zasad jest stworzenie otwartego ekosystemu szanującego prawa Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy modyfikować lub przystosowywać Treści Użytkownika podczas ich rozpowszechniania, syndykacji, publikacji lub nadawania przez nas lub naszych partnerów lub wprowadzać w tych Treściach zmiany w celu ich przystosowania do różnych mediów.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub pozyskał wszelkie prawa, licencje, zgody, zezwolenia, uprawnienia lub upoważnienia niezbędne do udzielenia praw wskazanych w tym dokumencie do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że takie Treści nie będą zawierać żadnych materiałów objętych prawem autorskim ani innymi prawami własności, chyba że Użytkownik ma niezbędne zgody albo inne prawa pozwalające na publikowanie takich materiałów oraz udzielenie nam licencji opisanej powyżej.

 

4. Użytkowanie Usług

Należy się zapoznać z naszymi zasadami dotyczącymi poszczególnych tematów i Regulaminem, które są integralną częścią Umowy z Użytkownikiem i opisują zachowania zakazane w ramach Usług. Użytkownik może użytkować Usługi wyłącznie zgodnie z Zasadami Użytkowania oraz wszystkimi przepisami prawa właściwego i regulaminami. X podejmuje działania egzekucyjne, gdy Treści lub zachowanie Użytkownika stanowią naruszenie w kontekście naszych zasad dotyczących poszczególnych tematów lub regulaminu lub w odniesieniu do wrażliwych mediów. Możliwości egzekucji dostępne X oraz procedury odwoływania się przez Użytkownika od naszych decyzji egzekucyjnych opisano tutaj.

Nasze Usługi stale się rozwijają. Jeśli zatem zajdzie taka konieczność, możemy wprowadzać zmiany dotyczące Usług. Możemy zaprzestać (bezterminowo lub tymczasowo) świadczenia Usług lub udostępniania wybranych funkcji w ramach Usług na rzecz Użytkownika lub ogółu użytkowników. Możemy również według własnego uznania i w dowolnym momencie wprowadzać ograniczenia dotyczące użytkowania i przechowywania. Możemy również usuwać lub odmawiać rozpowszechniania dowolnych Treści w ramach Usług, ograniczać rozpowszechnianie lub widoczność Treści w usługach, zawieszać lub zamykać konta użytkowników oraz przejmować nazwy użytkowników, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika.

Użytkownik zgadza się, że w zamian za umożliwienie mu użytkowania i dostępu do Usług my oraz nasi zewnętrzni usługodawcy i partnerzy możemy umieszczać reklamy w Usługach lub w powiązaniu z wyświetlaniem Treści lub informacji z Usług, bez względu na to, czy Treści lub informacje takie zostały przesłane przez Użytkownika, czy przez inne osoby. Możemy również odczytywać, zachowywać, ujawniać i uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji, o ile w uzasadniony sposób uważamy to za konieczne do (i) przestrzegania wszelkich przepisów prawa właściwego lub obowiązków wynikających z pism sądowych lub postanowień administracyjnych, (ii) egzekwowania Zasad Użytkowania, w tym badania ich potencjalnych naruszeń, (iii) wykrywania oszustw i zapobiegania im oraz reagowania w inny sposób na oszustwa, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub problemy techniczne, (iv) reagowania na wnioski użytkowników o pomoc techniczną, lub (v) ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa X, użytkowników X i ogółu społeczeństwa. Nie ujawniamy osobom trzecim informacji umożliwiających identyfikację osób, chyba że jest to zgodne z naszą Polityką prywatności.

Na X mogą być oferowane usługi lub funkcje, do użytkowania których mają zastosowanie dodatkowe postanowienia. Użytkując te dodatkowe usługi lub płacąc za nie, Użytkownik zgadza się na wszelkie dodatkowe zasady użytkowania mające zastosowanie do tych usług, a te dodatkowe zasady użytkowania stają się integralną częścią naszej umowy z Użytkownikiem. Jeśli którekolwiek z postanowień takich mających zastosowanie zasad użytkowania jest sprzeczne z Zasadami Użytkowania, takie dodatkowe zasady użytkowania mają pierwszeństwo podczas użytkowania usług, których dotyczą.

Jeżeli użytkownik korzysta z płatnych usług oferowanych w Usługach, akceptuje odnośny Regulamin usług płatnych (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jeśli Użytkownik użytkuje oferowane w Usługach funkcje dla programistów, w tym w szczególności X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Karty X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), publiczny interfejs API (https://developer.x.com/docs) lub Zaloguj się za pomocą X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), zgadza się wówczas na naszą Umowę z programistą (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) i Zasady dotyczące programistów (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jeśli Użytkownik chce powielać, modyfikować, tworzyć opracowania, rozpowszechniać, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, przesyłać albo w inny sposób użytkować Usługi lub Treści w Usługach, musi wówczas stosować udostępnione przez nas interfejsy i trzymać się naszych instrukcji, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w naszych Usługach, Zasadach Użytkowania lub zasadach użytkowania podanych pod adresem https://developer.x.com/developer-terms. W przeciwnym razie wszelkie takie działania są ściśle zabronione. Jeśli Użytkownik zajmuje się badaniem bezpieczeństwa, musi przestrzegać regulaminu naszego Programu zgłaszania luk w zabezpieczeniach (https://hackerone.com/x). Podane w poprzednim akapicie wymagania mogą nie mieć zastosowania do osób uczestniczących w naszym Programie zgłaszania luk w zabezpieczeniach.

Jeśli Użytkownik użytkuje dostępne w Usługach funkcje reklamowe, musi zaakceptować naszą Umowę ramową dotyczącą świadczenia usług (https://ads.x.com/terms).

Konto Użytkownika

W celu użytkowania naszych Usług może być konieczne utworzenie konta. Użytkownik odpowiada za należytą ochronę swojego konta, powinien zatem ustawić silne hasło i stosować je tylko w odniesieniu do tego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wytycznych.

Użytkownik może kontrolować większość komunikacji odbywającej się w ramach Usług. Czasami musimy komunikować się z Użytkownikiem, aby na przykład przesłać mu ogłoszenia o usługach lub wiadomości administracyjne. Korespondencja ta jest uważana za integralną część Usług i konta Użytkownika, dlatego często nie można zrezygnować z jej otrzymywania. Jeśli Użytkownik dodał do swojego konta numer telefonu, po czym zmieni lub dezaktywuje ten numer, musi wówczas zaktualizować informacje o koncie, abyśmy nie komunikowali się z nowym posiadaczem oryginalnego numeru Użytkownika.

Licencja Użytkownika na użytkowanie Usług

Udzielamy Użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi w ramach Usług. Ta licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi użytkowania Usług świadczonych na X w sposób dozwolony Zasadami Użytkowania.

Usługi są chronione prawem autorskim, prawem ze znaku towarowego i innymi prawami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Żadne z postanowień Zasad Użytkowania nie daje Użytkownikowi prawa do użytkowania nazwy X ani jakichkolwiek znaków towarowych, logo, nazw domen, innych charakterystycznych cech marki lub innych praw własności X. Wszelkie prawa do Usług (z wyłączeniem praw do Treści dostarczonych przez użytkowników) są i pozostaną wyłączną własnością X i licencjodawców X. Wszelkie opinie, komentarze lub sugestie, które Użytkownik może przekazać w odniesieniu do X lub Usług, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli swobodnie użytkować takie opinie, komentarze lub sugestie, jakie uznamy za stosowne i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Niewłaściwe użytkowanie Usług

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie niewłaściwie użytkować Usług, na przykład poprzez zakłócanie ich działania albo uzyskiwanie do nich dostępu za pomocą metod innych niż dostarczony przez nas interfejs i wbrew przekazanym przez nas instrukcjom. Użytkownik zgadza się, że nie będzie obchodzić żadnych ograniczeń technicznych w oprogramowaniu dostarczonym mu w ramach Usług ani odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że dopuszczają to przepisy prawa i tylko w zakresie takiego dopuszczenia. Podczas użytkowania lub uzyskiwania dostępu do Usług Użytkownik nie może wykonywać żadnej z następujących czynności: (i) manipulowanie, użytkowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych obszarów Usług, naszych systemów komputerowych lub stosowanych przez naszych usługodawców technicznych systemów świadczenia usług; (ii) sondowanie, skanowanie lub testowanie słabych punktów jakiegokolwiek systemu lub sieci oraz naruszanie lub omijanie jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub uwierzytelniania; (iii) przeszukiwanie lub uzyskiwanie dostępu do Usług lub podejmowanie prób takich działań w jakikolwiek sposób (w tym zautomatyzowany) inny niż za pośrednictwem naszych udostępnianych w danej chwili opublikowanych interfejsów (pamiętając o konieczności przestrzegania stosownych postanowień), chyba że Użytkownik otrzymał na to jednoznaczną zgodę w zawartej z nami osobnej umowie (UWAGA: indeksowanie zawartości Usług lub wyodrębnianie danych z kodu źródłowego Usług w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione, chyba że uprzednio udzielimy na to pisemnej zgody); (iv) fałszowanie nagłówków pakietów TCP/IP lub jakichkolwiek części informacji nagłówków w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub opublikowanym wpisie albo jakiekolwiek użytkowanie Usług w celu wysyłania informacji zmienionych, oszukańczych lub fałszywie identyfikujących źródło; (v) angażowane się w jakiekolwiek działania, które naruszają nasze Zasady dotyczące manipulowania platformą X i rozpowszechniania spamu lub jakiekolwiek inne zasady dotyczące poszczególnych tematów lub Regulamin; lub (vi) ingerowanie w dostęp lub zakłócanie dostępu (lub podejmowanie prób takich działań) jakiegokolwiek Użytkownika, hosta lub sieci, w tym w szczególności wysyłanie wirusów, przeciążanie, zalewanie żądaniami, spamowanie, wysyłanie masowych wiadomości e-mail do Usług albo tworzenie skryptów generowania Treści w taki sposób, aby zakłócały działanie lub powodowały przeciążenie Usług. Naruszeniem Zasad Użytkowania jest również ułatwianie lub pomaganie innym osobom w naruszaniu Zasad Użytkowania, w tym poprzez rozpowszechnianie produktów lub usług, które umożliwiają lub zachęcają do naruszania Zasad Użytkowania.

Wypowiedzenie Zasad Użytkowania

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć zawarte z nami prawne porozumienie, dezaktywując swoje konta i zaprzestając użytkowania Usług. Na stronie https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account znajdują się instrukcje dezaktywowania konta, natomiast Polityka prywatności wyjaśnia, co się dzieje z danymi Użytkownika po wypowiedzeniu umowy.

W każdej chwili możemy zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika albo zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika całości lub części Usług, jeśli mamy uzasadnione podstawy sądzić, że: (i) Użytkownik narusza Zasady Użytkowania, nasze zasady dotyczące poszczególnych tematów lub Regulamin; (ii) Użytkownik naraża nas na ryzyko lub potencjalne problemy prawne; (iii) konto Użytkownika powinno zostać usunięte ze względu na postępowanie sprzeczne z prawem; (iv) konto Użytkownika powinno zostać usunięte z powodu długotrwałego braku aktywności; lub (v) świadczenie Użytkownikowi Usług nie jest już opłacalne ekonomiczne. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym Użytkownika za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z jego kontem albo przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta, zależnie od okoliczności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa możemy również z innych przyczyn lub bez podania przyczyny zamknąć konto Użytkownika lub zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika całości lub części Usług. We wszystkich takich przypadkach Zasady Użytkowania wygasają, a zwłaszcza wygasa licencja na użytkowanie Usług, przy czym pozostają w mocy jej punkty 2, 3, 5 i 6 oraz postanowienia dotyczące niewłaściwego użytkowania określone w punkcie 4 („Niewłaściwe użytkowanie Usług”). Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto zostało zamknięte przez pomyłkę, może złożyć odwołanie w ramach procedury opisanej w naszym Centrum pomocy (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Niniejsze Zasady Użytkowania pozostają w mocy po dezaktywacji lub zamknięciu konta.

 

5. Odrzucenia i ograniczenia odpowiedzialności

Usługi są świadczone „W STANIE, W JAKIM SĄ”.

Użytkowanie i dostęp do Usług i wszelkich Treści przez Użytkownika odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługi są mu świadczone„W STANIE, W JAKIM SĄ” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Termin „Podmioty X” oznacza X Corp. oraz jednostki macierzyste, jednostki stowarzyszone, spółki powiązane, członków ścisłego kierownictwa, dyrektorów, pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców X Corp. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa PODMIOTY X ODRZUCAJĄ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, RĘKOJMIE I WARUNKI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Podmioty X nie udzielają żadnych gwarancji, nie składają żadnych oświadczeń oraz odrzucają wszelką swoją odpowiedzialność w kwestiach (i) kompletności, rzetelności, terminowości, bezpieczeństwa lub niezawodności Usług lub dowolnych Treści; (ii) szkód wyrządzonych w systemach komputerowych Użytkownika, utraty danych lub innych strat spowodowanych użytkowaniem lub dostępem do Usług lub dowolnych Treści przez Użytkownika; (iii) usunięcia lub niemożności zapisania lub wysłania jakichkolwiek Treści i innych informacji w ramach Usług; oraz (iv) tego, czy Usługi spełniają wymagania Użytkownika oraz czy będą dostępne bez zakłóceń, bez zagrożeń dla bezpieczeństwa i bez błędów. Żadna ustna lub pisemna porada ani informacja uzyskana od Podmiotów X lub za pośrednictwem Usług nie stanowi gwarancji ani deklaracji wykraczającej poza gwarancje i deklaracje sformułowane jednoznacznie w tym dokumencie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO PODMIOTY X NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB KARNYCH; ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z (i) UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO USŁUG; (ii) POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W USŁUGACH, W TYM SZKALUJĄCEGO, OBRAŹLIWEGO LUB NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH; (iii) JAKICHKOLWIEK TREŚCI POBRANYCH Z USŁUG LUB (iv) NIEAUTORYZOWANEGO UŻYTKOWANIA, MODYFIKOWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA PODMIOTÓW X NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: STO DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) LUB KWOTY EWENTUALNIE ZAPŁACONEJ NAM W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY ZA USŁUGI STANOWIĄCE PODSTAWĘ ROSZCZENIA. OGRANICZENIA W TYM PODPUNKCIE OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, USTAWY, DELIKTU (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) LUB INNEJ PODSTAWY, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY PODMIOTY X ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OKREŚLONE W NINIEJSZYCH ZASADACH UŻYTKOWANIA UPRAWNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

 

6. Postanowienia ogólne

Zasady Użytkowania możemy modyfikować. Wprowadzane zmiany nie będą mieć mocy wstecznej, a do naszych relacji z Użytkownikiem ma zastosowanie bieżąca wersja Zasad Użytkowania publikowana zawsze pod adresem x.com/tos. O wszelkich istotnych zmianach będziemy próbować powiadamiać Użytkownika, na przykład za pomocą powiadomień wyświetlanych w usługach albo wiadomości e-mail wysyłanych na adres powiązany z kontem Użytkownika. Dalsze użytkowanie Usług przez Użytkownika po wejściu w życie zmian oznacza, że Użytkownik zgadza się na związanie zmienionymi Zasadami Użytkowania. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Użytkownik dobrowolnie zrzeka się również prawa do udziału w charakterze powoda lub członka grupy w jakimkolwiek ewentualnym powództwie zbiorowym (bez względu na to, czy udział w nim jest obligatoryjny, czy dobrowolny) lub powództwie przedstawicielskim.

Prawem właściwym do wykładni Zasad Użytkowania i rozstrzygania sporów między nami a Użytkownikiem jest prawo stanu Kalifornia z wyjątkiem zawartych w nim norm prawa kolizyjnego. Wszelkie spory związane z Zasadami Użytkowania lub Usługami będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych w hrabstwie San Francisco w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych i Użytkownik zgadza się na ich właściwość osobową i dobrowolnie zrzeka się swojego prawa wnoszenia zarzutów co do niewłaściwości takiego sądu. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Użytkownik dobrowolnie zrzeka się również prawa do udziału w charakterze powoda lub członka grupy w jakimkolwiek ewentualnym powództwie zbiorowym (bez względu na to, czy udział w nim jest obligatoryjny, czy dobrowolny) lub powództwie przedstawicielskim. 

Jeśli Użytkownik jest organem administracji federalnej, stanowej lub lokalnej w Stanach Zjednoczonych, który użytkuje Usługi w ramach swoich kompetencji, i prawnie nie może zaakceptować powyższych klauzul dotyczących prawa właściwego ani właściwości sądu, powyższe klauzule nie mają do niego zastosowania. W przypadku takich organów amerykańskiej administracji federalnej Zasady Użytkowania oraz wszelkie działania z nimi związane podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych (bez uwzględnienia określonych w nim norm prawa kolizyjnego), a w razie braku stosownych przepisów i w zakresie dozwolonym na mocy prawa federalnego — przepisom prawa stanu Kalifornia (bez uwzględnienia określonych w nim norm prawa kolizyjnego).

Umowa z Użytkownikiem X została sporządzona w języku angielskim oraz po przetłumaczeniu udostępniona w wielu innych językach. X dokłada wszelkich starań, aby tłumaczenia były w jak największym stopniu zgodne z oryginalną wersją angielską. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności wersja angielska Umowy z Użytkownikiem X ma jednak znaczenie rozstrzygające. Użytkownik zgadza się, że językiem odniesienia dla wykładni postanowień Umowy z Użytkownikiem X jest język angielski.

Jeśli którekolwiek postanowienie Zasad Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, będzie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, natomiast pozostałe postanowienia Zasad Użytkowania pozostają w mocy. Niewykonanie przez nas któregokolwiek prawa lub postanowienia z Zasad Użytkowania nie może być uznane za zrzeczenie się wykonywania takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań na temat Zasad Użytkowania prosimy o kontakt z nami.

Data wejścia w życie: 29 września 2023 r.

Archiwum poprzednich zasad użytkowania

 
 
 

Zasady użytkowania X

Jeśli Użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie

Niniejsze Zasady użytkowania („Zasady Użytkowania”) określają sposób użytkowania i dostępu do naszych usług, w tym różnych witryn internetowych, wiadomości SMS, interfejsów API, powiadomień e-mail, aplikacji, przycisków, widżetów, reklam, usług handlowych oraz innych naszych usług (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) powiązanych z Zasadami Użytkowania (łącznie „Usługi”), a także wszelkich informacji, tekstów, łączy, grafik, zdjęć, plików dźwiękowych, plików filmowych oraz innych materiałów i kompozycji materiałów przesyłanych, pobieranych lub wyświetlanych w ramach Usług (łącznie „Treści”). Użytkując Usługi, Użytkownik zgadza się związać Zasadami Użytkowania.

Zasady Użytkowania stanowią porozumienie między Użytkownikiem a irlandzką spółką Twitter International Unlimited Company (nr w rejestrze spółek handlowych 503351, numer identyfikacji podatkowej IE9803175Q), która udostępnia X i Usługi, mającą siedzibę pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Określenia „my”, „nami” i „nasze” oznaczają spółkę Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kto może użytkować Usługi

Użytkownik może użytkować Usługi tylko wtedy, gdy zgadza się zawrzeć z nami wiążącą umowę oraz nie podlega zakazowi użytkowania usług na mocy przepisów prawa w swoim miejscu zamieszkania. Bez względu na inne okoliczności Usługi są świadczone wyłącznie osobom, które ukończyły 13 lat. Jeśli Użytkownik akceptuje Zasady Użytkowania i użytkuje Usługi w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, organu administracji publicznej lub innej osoby prawnej, wówczas zaświadcza, że ma do tego wszelkie upoważnienia oraz może związać ów podmiot Zasadami Użytkowania (w takim przypadku terminy „Użytkownik” i „Użytkownika” stosowane w Zasadach Użytkowania odnoszą się do takiego podmiotu.

 

2. Prywatność

Nasza Polityka prywatności (https://www.x.com/privacy) opisuje sposób, w jaki postępujemy z informacjami przekazywanymi nam przez Użytkownika w trakcie użytkowania naszych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkując nasze Usługi, zgadza się na zbieranie i użytkowanie (w zakresie opisanym w Polityce prywatności) tych informacji, w tym na ich przekazywanie do Stanów Zjednoczonych, Irlandii lub innych krajów w celu przechowywania, przetwarzania oraz użytkowania ich przez nas i nasze jednostki stowarzyszone.

 

3. Treści w Usługach

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Usług oraz za wszelkie udostępniane przez siebie Treści, w tym za przestrzeganie stosownych przepisów prawa i regulaminów. Użytkownik powinien udostępniać tylko takie Treści, które nie budzą w Użytkowniku żadnych wątpliwości.

Każde użytkowanie Treści lub materiałów opublikowanych w Usługach albo pozyskanych za pośrednictwem Usług, a także poleganie na takich Treściach i materiałach, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Nie zatwierdzamy, nie deklarujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości, dokładności ani wiarygodności żadnych Treści ani informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług ani nie zatwierdzamy żadnych opinii wyrażonych w Usługach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkując Usługi, może być narażony na kontakt z Treściami obraźliwymi, szkodliwymi, nierzetelnymi lub w inny sposób niestosownymi, a także na publikacje treści, które zostały nieprawidłowo oznaczone lub w inny sposób wprowadzają w błąd. Wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści ponoszą ich twórcy. Nie możemy monitorować ani kontrolować Treści publikowanych za pośrednictwem Usług, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za takie Treści.

Możemy usuwać Treści, które naruszają Umowę z Użytkownikiem, co może obejmować m.in. naruszanie prawa autorskiego i prawa ze znaków towarowych, sprzeniewierzanie własności intelektualnej, podszywanie się pod inne osoby, zachowania niezgodne z prawem lub nękanie. Informacje o konkretnych zasadach oraz o procedurach zgłaszania naruszeń i odwoływania się od oskarżeń o naruszenia można znaleźć w naszym Centrum pomocy (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation i https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ponadto jeśli Użytkownik sądzi, że jego Treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, powinien to zgłosić za pomocą formularza zgłaszania naruszeń prawa autorskiego (https://help.x.com/forms/dmca) albo bezpośrednio do naszego pełnomocnika zajmującego się prawem autorskim:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Formularze: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Prawa Użytkownika i udzielanie praw do Treści

Użytkownik zachowuje swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług. Użytkownik pozostaje wyłączonym właścicielem swoich Treści (a wszelkie zawarte w nich dźwięki, zdjęcia i filmy są uważane za część Treści).

Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treść bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług, Użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji (z prawem do sublicencjonowania) na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, przystosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie tych Treści za pomocą wszelkich mediów lub metod rozpowszechniania znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (licencja ta obejmuje na przykład selekcjonowanie, przekształcanie i tłumaczenie). Licencja ta uprawnia nas do udostępniania tych Treści na całym świecie oraz do przekazywania tych uprawnień kolejnym podmiotom. Jeśli jednak za pośrednictwem naszych funkcji Użytkownik chce ograniczyć rozpowszechnianie Treści Użytkownika do ograniczonej grupy dyskusyjnej, uszanujemy ten wybór. Ponadto Użytkownik zgadza się, że ta licencja obejmuje prawo do analizowania tekstu i innych informacji przekazywanych przez Użytkownika w celu ulepszania Usług. Użytkownik zgadza się, że na mocy tej licencji możemy świadczyć, promować i ulepszać Usługi, a Treści przesłane bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług — udostępniać innym przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym na potrzeby syndykacji, nadawania, rozpowszechniania, podawania dalej, promowania lub publikowania w innych mediach i usługach, z zastrzeżeniem przestrzegania Zasad Użytkowania takich Treści. Takie dodatkowe użytkowanie przez nas lub inne przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne odbywa się bez finansowego wynagradzania Użytkownika za Treści, które przesyła, publikuje, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług, ponieważ niniejszym uzgodniono, że użytkowanie Usług przez Użytkownika jest wystarczającym wynagrodzeniem za Treści i udzielenie do nich praw.

Istnieje cały szereg regularnie aktualizowanych zasad, które określają dopuszczalny zakres interakcji członków naszego ekosystemu z Treściami Użytkownika w ramach Usług. Celem tych zasad jest stworzenie otwartego ekosystemu szanującego prawa Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy modyfikować lub przystosowywać Treści Użytkownika podczas ich rozpowszechniania, syndykacji, publikacji lub nadawania przez nas lub naszych partnerów lub wprowadzać w tych Treściach zmiany w celu ich przystosowania do różnych mediów.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub pozyskał wszelkie prawa, licencje, zgody, zezwolenia, uprawnienia lub upoważnienia niezbędne do udzielenia praw wskazanych w tym dokumencie do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla bezpośrednio lub pośrednio w ramach Usług. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że takie Treści nie będą zawierać żadnych materiałów objętych prawem autorskim ani innymi prawami własności, chyba że Użytkownik ma niezbędne zgody albo inne prawa pozwalające na publikowanie takich materiałów oraz udzielenie nam licencji opisanej powyżej.

 

4. Użytkowanie Usług

Należy się zapoznać z naszymi zasadami dotyczącymi poszczególnych tematów i Regulaminem, które są integralną częścią Umowy z Użytkownikiem i opisują zachowania zakazane w ramach Usług. Użytkownik może użytkować Usługi wyłącznie zgodnie z Zasadami Użytkowania oraz wszystkimi przepisami prawa właściwego i regulaminami. X podejmuje działania egzekucyjne, gdy Treści lub zachowanie Użytkownika stanowią naruszenie w kontekście naszych zasad dotyczących poszczególnych tematów lub Regulaminu lub w odniesieniu do wrażliwych mediów. Możliwości egzekucji dostępne X oraz procedury odwoływania się przez Użytkownika od naszych decyzji egzekucyjnych opisano tutaj.

Nasze Usługi stale się rozwijają. Jeśli zatem zajdzie taka konieczność, możemy wprowadzać zmiany dotyczące Usług. Możemy zaprzestać (bezterminowo lub tymczasowo) świadczenia Usług lub udostępniania wybranych funkcji w ramach Usług na rzecz Użytkownika lub ogółu użytkowników. Możemy również według własnego uznania i w dowolnym momencie wprowadzać ograniczenia dotyczące użytkowania i przechowywania. Możemy również usuwać lub odmawiać rozpowszechniania dowolnych Treści w ramach Usług, ograniczać rozpowszechnianie lub widoczność Treści w usługach, zawieszać lub zamykać konta użytkowników oraz przejmować w razie potrzeby nazwy użytkowników, m.in.: (i) (i) w celu ochrony Usług lub naszych użytkowników; (ii) w celu przestrzegania przepisów prawa właściwego lub nakazów lub zakazów wydanych przez właściwe organy; (iii) w celu nienaruszania Zasad Użytkowania lub naszych zasad dotyczących poszczególnych tematów lub Regulaminu lub praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich; (iv) jeśli Użytkownik lub Treści Użytkownika narażają nas, innych użytkowników lub osoby trzecie na ryzyko prawne lub regulacyjne; lub (v) w przypadku przedłużającej się nieaktywności Użytkownika. 

Użytkownik zgadza się, że w zamian za umożliwienie mu użytkowania i dostępu do Usług my oraz nasi zewnętrzni usługodawcy i partnerzy możemy umieszczać reklamy w Usługach lub w powiązaniu z wyświetlaniem Treści lub informacji z Usług, bez względu na to, czy Treści lub informacje takie zostały przesłane przez Użytkownika, czy przez inne osoby. Możemy również odczytywać, zachowywać, ujawniać i uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji, o ile w uzasadniony sposób uważamy to za konieczne do (i) przestrzegania wszelkich przepisów prawa właściwego lub obowiązków wynikających z pism sądowych lub postanowień administracyjnych, (ii) egzekwowania Zasad Użytkowania, w tym badania ich potencjalnych naruszeń, (iii) wykrywania oszustw i zapobiegania im oraz reagowania w inny sposób na oszustwa, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub problemy techniczne, (iv) reagowania na wnioski użytkowników o pomoc techniczną, lub (v) ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa X, użytkowników X i ogółu społeczeństwa. Nie ujawniamy osobom trzecim informacji umożliwiających identyfikację osób, chyba że jest to zgodne z naszą Polityką prywatności.

Na X mogą być oferowane usługi lub funkcje, do użytkowania których mają zastosowanie dodatkowe postanowienia. Te dodatkowe postanowienia znajdują się w naszych witrynach i aplikacjach poświęconych tym usługom lub funkcjom. Użytkując te dodatkowe usługi lub płacąc za nie, Użytkownik musi zgodzić się na wszelkie dodatkowe zasady użytkowania mające zastosowanie do tych usług, a te dodatkowe zasady użytkowania staną się wówczas integralną częścią naszej umowy z Użytkownikiem. Jeśli którekolwiek z postanowień takich mających zastosowanie zasad użytkowania jest sprzeczne z Zasadami Użytkowania, takie dodatkowe zasady użytkowania mają pierwszeństwo podczas użytkowania usług, których dotyczą.

Jeżeli użytkownik korzysta z płatnych usług oferowanych w Usługach, akceptuje odnośny Regulamin usług płatnych (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jeśli Użytkownik użytkuje oferowane w Usługach funkcje dla programistów, w tym w szczególności X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Karty X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), publiczny interfejs API (https://developer.x.com/docs) lub Zaloguj się za pomocą X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), zgadza się wówczas na naszą Umowę z programistą (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) i Zasady dotyczące programistów (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jeśli Użytkownik chce powielać, modyfikować, tworzyć opracowania, rozpowszechniać, sprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, przesyłać albo w inny sposób użytkować Usługi lub Treści w Usługach, musi wówczas stosować udostępnione przez nas interfejsy i trzymać się naszych instrukcji, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w naszych Usługach, Zasadach Użytkowania lub zasadach użytkowania podanych pod adresem https://developer.x.com/developer-terms. W przeciwnym razie wszelkie takie działania są ściśle zabronione. Jeśli Użytkownik zajmuje się badaniem bezpieczeństwa, musi przestrzegać regulaminu naszego Programu zgłaszania luk w zabezpieczeniach (https://hackerone.com/x). Podane w poprzednim akapicie wymagania mogą nie mieć zastosowania do osób uczestniczących w naszym Programie zgłaszania luk w zabezpieczeniach.

Jeśli Użytkownik użytkuje dostępne w Usługach funkcje reklamowe, musi zaakceptować naszą Umowę ramową dotyczącą świadczenia usług (https://ads.x.com/terms).

Konto Użytkownika

W celu użytkowania naszych Usług może być konieczne utworzenie konta. Użytkownik odpowiada za należytą ochronę swojego konta, powinien zatem ustawić silne hasło i stosować je tylko w odniesieniu do tego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wytycznych.

Użytkownik może kontrolować większość komunikacji odbywającej się w ramach Usług. Czasami musimy komunikować się z Użytkownikiem, aby na przykład przesłać mu ogłoszenia o usługach lub wiadomości administracyjne. Korespondencja ta jest uważana za integralną część Usług i konta Użytkownika, dlatego często nie można zrezygnować z jej otrzymywania. Jeśli Użytkownik dodał do swojego konta numer telefonu, po czym zmieni lub dezaktywuje ten numer, musi wówczas zaktualizować informacje o koncie, abyśmy nie komunikowali się z nowym posiadaczem oryginalnego numeru Użytkownika.

Licencja Użytkownika na użytkowanie Usług

Udzielamy Użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi w ramach Usług. Ta licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi użytkowania Usług świadczonych na X w sposób dozwolony Zasadami Użytkowania.

Usługi są chronione prawem autorskim, prawem ze znaku towarowego i innymi prawami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Żadne z postanowień Zasad Użytkowania nie daje Użytkownikowi prawa do użytkowania nazwy X ani jakichkolwiek znaków towarowych, logo, nazw domen, innych charakterystycznych cech marki lub innych praw własności X. Wszelkie prawa do Usług (z wyłączeniem praw do Treści dostarczonych przez użytkowników) są i pozostaną wyłączną własnością X i licencjodawców X. Wszelkie opinie, komentarze lub sugestie, które Użytkownik może przekazać w odniesieniu do X lub Usług, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli swobodnie użytkować takie opinie, komentarze lub sugestie, jakie uznamy za stosowne i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Niewłaściwe użytkowanie Usług

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie niewłaściwie użytkować Usług, na przykład poprzez zakłócanie ich działania albo uzyskiwanie do nich dostępu za pomocą metod innych niż dostarczony przez nas interfejs i wbrew przekazanym przez nas instrukcjom. Użytkownik zgadza się, że nie będzie obchodzić żadnych ograniczeń technicznych w oprogramowaniu dostarczonym mu w ramach Usług ani odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że dopuszczają to przepisy prawa i tylko w zakresie takiego dopuszczenia. Podczas użytkowania lub uzyskiwania dostępu do Usług Użytkownik nie może wykonywać żadnej z następujących czynności: (i) manipulowanie, użytkowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych obszarów Usług, naszych systemów komputerowych lub stosowanych przez naszych usługodawców technicznych systemów świadczenia usług; (ii) sondowanie, skanowanie lub testowanie słabych punktów jakiegokolwiek systemu lub sieci oraz naruszanie lub omijanie jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub uwierzytelniania; (iii) przeszukiwanie lub uzyskiwanie dostępu do Usług lub podejmowanie prób takich działań w jakikolwiek sposób (w tym zautomatyzowany) inny niż za pośrednictwem naszych udostępnianych w danej chwili opublikowanych interfejsów (pamiętając o konieczności przestrzegania stosownych postanowień), chyba że Użytkownik otrzymał na to jednoznaczną zgodę w zawartej z nami osobnej umowie (UWAGA: indeksowanie zawartości Usług lub wyodrębnianie danych z kodu źródłowego Usług w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione, chyba że uprzednio udzielimy na to pisemnej zgody); (iv) fałszowanie nagłówków pakietów TCP/IP lub jakichkolwiek części informacji nagłówków w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub opublikowanym wpisie albo jakiekolwiek użytkowanie Usług w celu wysyłania informacji zmienionych, oszukańczych lub fałszywie identyfikujących źródło; (v) angażowane się w jakiekolwiek działania, które naruszają nasze Zasady dotyczące manipulowania platformą X i rozpowszechniania spamu lub jakiekolwiek inne zasady dotyczące poszczególnych tematów lub Regulamin; lub (vi) ingerowanie w dostęp lub zakłócanie dostępu (lub podejmowanie prób takich działań) jakiegokolwiek Użytkownika, hosta lub sieci, w tym w szczególności wysyłanie wirusów, przeciążanie, zalewanie żądaniami, spamowanie, wysyłanie masowych wiadomości e-mail do Usług albo tworzenie skryptów generowania Treści w taki sposób, aby zakłócały działanie lub powodowały przeciążenie Usług. Naruszeniem Zasad Użytkowania jest również ułatwianie lub pomaganie innym osobom w naruszaniu Zasad Użytkowania, w tym poprzez rozpowszechnianie produktów lub usług, które umożliwiają lub zachęcają do naruszania Zasad Użytkowania.

Wypowiedzenie Zasad Użytkowania

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć zawarte z nami prawne porozumienie, dezaktywując swoje konta i zaprzestając użytkowania Usług. Na stronie https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account znajdują się instrukcje dezaktywowania konta, natomiast Polityka prywatności wyjaśnia, co się dzieje z danymi Użytkownika po wypowiedzeniu umowy.

W każdej chwili możemy zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika albo zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika całości lub części Usług, jeśli mamy uzasadnione podstawy sądzić, że: (i) Użytkownik narusza Zasady Użytkowania, nasze zasady dotyczące poszczególnych tematów lub Regulamin; (ii) Użytkownik naraża nas na ryzyko lub potencjalne problemy prawne; (iii) konto Użytkownika powinno zostać usunięte ze względu na postępowanie sprzeczne z prawem; (iv) konto Użytkownika powinno zostać usunięte z powodu długotrwałego braku aktywności; lub (v) świadczenie Użytkownikowi Usług nie jest już opłacalne ekonomiczne. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym Użytkownika za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z jego kontem albo przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta, zależnie od okoliczności. We wszystkich takich przypadkach Zasady Użytkowania wygasają, a zwłaszcza wygasa licencja na użytkowanie Usług, przy czym pozostają w mocy jej punkty 2, 3, 5 i 6 oraz postanowienia dotyczące niewłaściwego użytkowania określone w punkcie 4 („Niewłaściwe użytkowanie Usług”). Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto zostało zamknięte przez pomyłkę, może złożyć odwołanie w ramach procedury opisanej w naszym Centrum pomocy (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Niniejsze Zasady Użytkowania pozostają w mocy po dezaktywacji lub zamknięciu konta.

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkując Usługi, Użytkownik zezwala X Corp. oraz jednostkom macierzystym, jednostkom stowarzyszonym, spółkom powiązanym, członkom ścisłego kierownictwa, dyrektorom, pracownikom, pełnomocnikom, przedstawicielom, partnerom i licencjodawcom X Corp. na ograniczenie odpowiedzialności do maksymalnego poziomu dopuszczalnego w kraju zamieszkania Użytkownika.

 

6. Postanowienia ogólne

Zasady Użytkowania możemy modyfikować. Wprowadzane zmiany nie będą mieć mocy wstecznej, a do naszych relacji z Użytkownikiem ma zastosowanie bieżąca wersja Zasad Użytkowania publikowana zawsze pod adresem x.com/tos. Poza zmianami dotyczącymi nowych funkcji lub dokonywanymi z przyczyn prawnych o wszelkich istotnych zmianach planowanych w Zasadach Użytkowania, które wpływają na prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze stron Zasad Użytkowania, będziemy powiadamiać Użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem, na przykład za pomocą powiadomień wyświetlanych w usługach lub wiadomości e-mail wysyłanych na adres powiązany z kontem Użytkownika. Dalsze użytkowanie Usług przez Użytkownika po wejściu w życie zmian oznacza, że Użytkownik zgadza się na związanie zmienionymi Zasadami Użytkowania.

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Użytkownik dobrowolnie zrzeka się prawa do udziału w charakterze powoda lub członka grupy w jakimkolwiek ewentualnym powództwie zbiorowym (bez względu na to, czy udział w nim jest obligatoryjny, czy dobrowolny) lub powództwie przedstawicielskim.

Umowa z Użytkownikiem X została sporządzona w języku angielskim oraz po przetłumaczeniu udostępniona w wielu innych językach. X dokłada wszelkich starań, aby tłumaczenia były w jak największym stopniu zgodne z oryginalną wersją angielską. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności wersja angielska Umowy z Użytkownikiem X ma jednak znaczenie rozstrzygające. Użytkownik zgadza się, że językiem odniesienia dla wykładni postanowień Umowy z Użytkownikiem X jest język angielski.

Jeśli którekolwiek postanowienie Zasad Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, będzie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, natomiast pozostałe postanowienia Zasad Użytkowania pozostają w mocy. Niewykonanie przez nas któregokolwiek prawa lub postanowienia z Zasad Użytkowania nie może być uznane za zrzeczenie się wykonywania takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań na temat Zasad Użytkowania prosimy o kontakt z nami.

Data wejścia w życie: 29 września 2023 r.

Archiwum poprzednich zasad użytkowania