Skip to main content

Teenusetingimused

Jõustub 29. septembril 2023

Meie tingimuste kokkuvõte

Teenusetingimused („tingimused”) on osa kasutajalepingust – juriidiliselt siduvast lepingust, mis reguleerib X-i kasutamist. Lugege need teenusetingimused („tingimused”) läbi ja kindlasti tasub teada järgmist.

  • Platvormil näidatakse reklaame. Teenuste pakkumise eest võivad X ning meie kolmandatest osapooltest teenuseosutajad ja partnerid teile reklaame näidata.

  • Sisu postitades ja muul viisil teenuseid kasutades peate järgima käesolevat kasutajalepingut ja kohaldatavaid seadusi. Vastutate teenuste kasutamise ja oma sisu eest ise. Peate järgima seda kasutajalepingut, sellega kaasuvaid eeskirju ja kõiki kohaldatavaid seadusi.

  • Peate järgima teenuste kasutustingimusi. Teenuseid tohib kasutada ainult meie avalikult pakutavate liideste kaudu. Näiteks tähendab see, et te ei tohi teenustest andmeid koorida, meie kehtestatud tehnilistest piirangutest mööda hiilida ega muul viisil teenuste toimimist häirida.

  • Meil on laialdased õigused eeskirjade jõustamiseks. X võib teie vastu meetmeid võtta, kui te käesolevaid eeskirju rikute, näiteks teie sisu eemaldada, selle nähtavust piirata, teie juurdepääsu X-ile lõpetada või teie vastu kohtusse pöörduda. Võime teie konto peatada või lõpetada ka muudel põhjustel, näiteks pikaajaline tegevusetus, õigusrisk või vähene tasuvus.

  • Intellektuaalomandiga seoses näevad käesolevad tingimused ette järgmist. Teie postitatava või jagatava sisu omandi- ja muud õigused jäävad teile ning te annate meile laialdase autoritasudeta litsentsi teie sisu jagamiseks kogu maailmaga ja teistele sama võimaluse andmiseks. Meie omakorda anname teile litsentsi teenuste raames pakutava tarkvara, näiteks X-i mobiilirakenduse kasutamiseks üksnes teenuste sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil.

  • Kasutate teenuseid omal riisikol. Pakume teenuseid kvaliteedi ja kättesaadavuse garantiideta ning ütleme seaduses lubatud määral lahti kõikvõimalikest garantiidest ja vastutusest teie ja teiste ees. Võite puutuda kokku teiste kasutajate postitatud solvava või kahjuliku sisuga. Teenused võivad aeg-ajalt muutuda ja me võime igal ajal piirata või lõpetada teenuste või funktsioonide kättesaadavuse teile või teistele kasutajatele.

  • Teil on õiguskaitsevahendid ja heastamismehhanismid, kuid meie vastutus on piiratud. Teil on õigus see leping igal ajal lõpetada, inaktiveerides oma konto ja lõpetades teenuste kasutamise. Pange tähele, et me ei vastuta lepingus kirjeldatud teatud tüüpi kahjude eest ja meie koguvastutus ei ületa ühelgi juhul 100 USA dollarit ega summat, mille olete meile viimase kuue kuu jooksul nõude aluseks olevate teenuste eest maksnud. Kui arvate, et teie sisu kopeerides on rikutud autoriõigusi, võite sellest teatada nendes tingimustes kirjeldatud viisil.

Need tingimused hõlmavad ka meie privaatsuspoliitikat (https://x.com/privacy) ning muid tingimusi, mis reguleerivad teenuste teiepoolset kasutamist ja teie sisu. Need tingimused võivad erineda sõltuvalt teie elukohariigist, aga igal juhul peate X-i kasutamiseks olema vähemalt 13-aastane.

Kui te elate väljaspool Euroopa Liitu, EFTA riike või Ühendkuningriiki, näiteks Ameerika Ühendriikides, hõlmab X-i kasutajaleping neid teenusetingimusi, meie privaatsuspoliitikat, reegleid ja eeskirju ning kõiki kaasuvaid eeskirju.

Kui te elate Euroopa Liidus, EFTA riikides või Ühendkuningriigis, hõlmab X-i kasutajaleping neid teenusetingimusi, meie privaatsuspoliitikat, reegleid ja eeskirju ning kõiki kaasuvaid eeskirju.

 

X-i teenusetingimused

Kui te elate väljaspool Euroopa Liitu, EFTA riike või Ühendkuningriiki, näiteks Ameerika Ühendriikides

Need teenusetingimused („tingimused“) reguleerivad teie juurdepääsu meie teenustele ja nende kasutamist; see hõlmab meie veebisaite, SMS-e, API-sid, meilimärguandeid, rakendusi, nuppe, vidinaid, reklaame, kommertsteenuseid ja meie muid hõlmatud teenuseid (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), milles viidatakse käesolevatele tingimustele (kõik koos „teenused“) ning teabele, tekstile, linkidele, kujutistele, fotodele, helile, videotele ning muule materjalile või materjalikogumitele, mida teenustesse üles laaditakse, teenustest alla laaditakse või mis teenustes ilmuvad (kõik koos „sisu“). Teenuseid kasutades nõustute nende tingimustega.

Need tingimused on leping teie ja ettevõtte X Corp. vahel, mis pakub X-i ja teenuseid, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Sõnad „meie”, „me” „meid” tähendavad ettevõtet X Corp.

 

1. Kes võivad teenuseid kasutada?

Te võite teenuseid kasutada ainult juhul, kui nõustute sõlmima meiega siduva lepingu ja teil ei ole kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste alusel keelatud teenuseid saada. Igal juhul peate teenuste kasutamiseks olema vähemalt 13-aastane. Kui nõustute nende tingimustega ja kasutate teenuseid ettevõtte, organisatsiooni, valitsuse või muu juriidilise isiku nimel, siis kinnitate ja garanteerite, et teil on selleks volitus ja teil on õigus see juriidiline isik nende tingimustega siduda; sel juhul tähendavad sõnad „teie“ ja „te“ käesolevas seda juriidilist isikut.

 

2. Privaatsus

Seda, kuidas me töötleme teavet, mida teenuseid kasutades meile esitate, kirjeldatakse meie privaatsuspoliitikas (https://www.x.com/privacy). Teenuseid kasutades nõustute selle teabe kogumise ja kasutamisega (privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustel), sh teabe edastamisega Ameerika Ühendriikidesse, Iirimaale ja/või teistesse riikidesse, kus me oma sidusettevõtetega seda säilitame, töötleme ja kasutame.

 

3. Teenuste sisu

Vastutate teenuste kasutamise ja teenustesse edastatava sisu eest, sealhulgas kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määruste järgimise eest. Ärge edastage sellist sisu, mida te ei soovi teistega jagada.

Teenustes postitatud või teenuste kaudu hangitud sisu või materjale võite kasutada ainult oma riisikol. Me ei soosi ega toeta teenuste kaudu postitatavat sisu või sõnumeid ning ei kinnita ega taga nende terviklust, tõesust, õigsust ega usaldusväärsust ega soosi teenuste kaudu väljendatud arvamusi. Teenuseid kasutades võite puutuda kokku solvava, kahjuliku, väära või muidu sobimatu sisuga ja vahel ka eksitavate või petlike postitustega. Sisu eest vastutab ainult isik, kellelt sisu pärineb. Me ei tohi teenuste kaudu postitatavat sisu seirata ega toimetada ega saa selle sisu eest vastutada.

Jätame endale õiguse eemaldada sisu, mis rikub kasutajalepingut; see hõlmab muu hulgas autoriõiguse- või kaubamärgirikkumisi või muud intellektuaalomandi vargust, kellegi teisena esinemist, seadusevastast sisu ja ahistamist. Teavet konkreetsete eeskirjade kohta ning rikkumistest teatamise ja teavituste vaidlustamise korra leiate meie abikeskusest (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations ja https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Kui arvate, et teie sisu kopeerides on autoriõigusi rikutud, teatage sellest meie autoriõiguse rikkumistest teatamise vormil (https://help.x.com/forms/dmca) või võtke ühendust meie autorikaitse kontaktisikuga:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Teavitused: https://help.x.com/forms/dmca
E-post: [email protected]

Teie õigused sisule ja nende loovutamine

Õigused sisule, mida teenustes või teenuste kaudu esitate, postitate või näitate, jäävad teile. Teilt ei võeta midagi ära – teie sisu jääb teile (sisu koosseisu arvatakse selles sisalduv heli, fotod ja videod).

Teenustes või teenuste kaudu sisu esitades, postitades või näidates annate meile ülemaailmse autoritasudeta lihtlitsentsi (all-litsentsimise õigusega) selle sisu kasutamiseks, kopeerimiseks, reprodutseerimiseks, töötlemiseks, kohandamiseks, muutmiseks, avaldamiseks, edastamiseks, näitamiseks ja levitamiseks kõikvõimalikes praegustes ja tulevastes meediates ja levituskanalites (need õigused hõlmavad muu hulgas sisu kureerimist, teisendamist ja tõlkimist). See litsents lubab meil teha teie sisu kättesaadavaks ülejäänud maailmale ja lubada teistel sama teha. See litsents hõlmab meie õigust teenuseid pakkuda, reklaamida ja täiustada ning teha teenustes või teenuste kaudu esitatud sisu teistele ettevõtetele, organisatsioonidele ja inimestele juurdepääsetavaks teistes meediates ja teenustes taasnäitamiseks, ülekandmiseks, levitamiseks, edasipostitamiseks, reklaamimiseks või avaldamiseks tingimustel, mille me sisu sellisele kasutamisele kehtestame. Teie poolt teenustes esitatud, postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu sellise meie, teiste ettevõtete, organisatsioonide või inimeste poolse lisakasutuse eest ei maksta teile hüvitist, sest käesolevaga nõustute, et teenuste kasutamine on sisu ja sellega seotud õiguste loovutamise eest piisav hüvitis.

Meil kehtivad reeglid selle kohta, kuidas ökosüsteemipartnerid teie sisuga teenustes interakteeruda võivad. Nende reeglite eesmärk on võimaldada avatud ökosüsteemi, rikkumata teie õigusi. Võime teie sisu muuta või kohandada, kui me seda levitame, järelnäitame, avaldame või üle kanname või kui meie partnerid seda teevad, ja/või teie sisu eri meediatele kohandamiseks muuta.

Kinnitate ja garanteerite, et teil on või te olete hankinud kõik õigused, litsentsid, nõusolekud, load ja/või volitused, mida on vaja siin nimetatud õiguste andmiseks sisule, mida te teenustes või teenuste kaudu esitate, postitate või näitate. Nõustute mitte kaasama sellisesse sisusse autoriõigusega või muude varaliste õigustega kaitstud materjali, kui teil pole selle materjali postitamiseks ja meile ülalkirjeldatud litsentsi andmiseks vajalikku luba või muud seaduslikku õigust.

 

4. Teenuste kasutamine

Lugege meie reegleid ja eeskirju, mis on osa kasutajalepingust ning milles on kirjas, missugune käitumine on teenustes keelatud. Teenuseid võite kasutada ainult kooskõlas nende tingimuste ning kõigi kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määrustega. X võtab meetmeid kasutajate vastu, kelle sisu või käitumine rikub meie reegleid ja eeskirju, või seoses delikaatse meediasisuga. X-i võetavate meetmete ja nende apelleerimise korraga võite tutvuda siin.

Arendame teenuseid pidevalt. See tähendab, et võime teenuseid omal äranägemisel igal ajal muuta. Võime (püsivalt või ajutiselt) lõpetada teenuste või teenuste mis tahes funktsioonide pakkumise teile või kõigile kasutajatele. Samuti jätame endale õiguse omal äranägemisel kasutus- ja salvestuspiiranguid kehtestada. Võime sisu teenustest eemaldada või selle levitamisest teenustes keelduda, sisu levitamist või nähtavust teenuses piirata, kasutajakontosid peatada või sulgeda ning kasutajanimesid tagasi võtta, ilma et sellega kaasneks kohustusi teie ees.

Vastutasuks selle eest, et anname teile juurdepääsu teenustele ja võimaldame teil neid kasutada, nõustute, et meie ja meie kolmandatest osapooltest teenuseosutajad ja partnerid võime näidata reklaami teenustes või seoses teie või teiste esitatud sisu või teabe kuvamisega teenustes. Jätame endale õiguse avada, lugeda, säilitada ja avaldada mis tahes teavet, kui meil on alust arvata, et see on vajalik i) kohaldatava seaduse, määruse, kohtu korralduse või riigiasutuse ettekirjutuse täitmiseks, ii) tingimuste jõustamiseks, sh tingimuste võimalike rikkumiste uurimiseks, iii) pettuste või turbe- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muuks lahendamiseks, iv) kasutajate toetaotlustele vastamiseks või v) X-i, tema kasutajate ja üldsuse ning nende õiguste ja vara kaitsmiseks. Me ei avalda isikustatud teavet kolmandatele osapooltele muidu kui kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.

Osale X-is pakutavatest teenustest või funktsioonidest võivad kehtida täiendavad kasutustingimused. Neid lisateenuseid kasutades või nende eest tasudes nõustute nende teenuste lisatingimustega ja need lisatingimused saavad osaks meie ja teie vahelisest lepingust. Kui mõni kohaldatavatest lisatingimustest on käesolevate tingimustega vastuolus, on lisatingimused ülimuslikud nende teenuste kasutamise ajal, millele need kohalduvad.

Teenuste tasulisi funktsioone kasutades nõustute kehtivate tasuliste teenuste tingimustega (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Teenuste arendajafunktsioone, sh X for Websitesi (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cardsi (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API-d (https://developer.x.com/docs) või X-iga sisselogimist (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter) kasutades nõustute meie arendajalepingu (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ja arendajaeeskirjadega (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Teenuste või teenuste sisu reprodutseerimiseks, modifitseerimiseks, neist tuletisteoste loomiseks, nende levitamiseks, müümiseks, võõrandamiseks, avalikuks näitamiseks, avalikuks esitamiseks, edastamiseks või muul viisil kasutamiseks võite kasutada ainult meie pakutavaid liideseid ja juhiseid, kui teenustes, käesolevates tingimustes või saidil https://developer.x.com/developer-terms olevates tingimustes pole lubatud teisiti. Vastasel juhul on kõik sellised toimingud rangelt keelatud. Kui tegelete turvanõrkuste otsimise ja neist teatamisega, peate järgima meie nõrkustest teatamise programmi (https://hackerone.com/x). Meie nõrkustest teatamise programmis osalejatele ei pruugi eelmise lõigu tingimused kehtida.

Teenuste reklaamifunktsioone kasutades peate nõustuma meie üldteenuselepinguga (https://ads.x.com/terms).

Teie konto

Teenuste kasutamiseks võib olla vaja konto luua. Vastutate oma konto kaitsmise eest, seega kasutage tugevat parooli ja ärge kasutage sama parooli mujal. Ülaltoodud nõude eiramisest tekkiva kahju eest me ei vastuta ega saagi vastutada.

Enamikust teenustega seotud sõnumitest on võimalik loobuda. Teatud sõnumite saatmine teile võib olla vältimatu – näiteks teenuseteated ja administratiivsõnumid. Need sõnumid on teenuste ja teie konto osaks ning nende saamisest ei pruugi olla võimalik loobuda. Kui lisasite oma kontole telefoninumbri ja teie telefoninumber muutub hiljem, peate oma konto teavet värskendama, et me ei võtaks ühendust teie vana numbri uue omanikuga.

Teie litsents teenuste kasutamiseks

Anname teile isikliku ülemaailmse autoritasudeta loovutamatu lihtlitsentsi teenuste raames pakutava tarkvara kasutamiseks. Selle litsentsi ainus eesmärk on võimaldada teil X-i teenuseid kasutada käesolevates tingimustes lubatud viisil.

Teenused on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja muude seadustega. Käesolevad tingimused ei anna teile õigust kasutada X-i nime või X-i kaubamärke, logosid, domeeninimesid või muid bränditunnuseid, ega muid varalisi õigusi. Teenuste (v.a kasutajate lisatud sisu) autorlus ja õigused on meie ja meie litsentsiandjate ainuomand ning jäävad selleks. Kui annate X-i või teenuste kohta tagasisidet, soovitusi või ettepanekuid, siis teete seda vabatahtlikult ning me võime teie tagasisidet, soovitusi või ettepanekuid kasutada omal äranägemisel, ilma et sellega kaasneks teie ees kohustusi.

Teenuste väärkasutamine

Samuti nõustute teenuseid mitte väärkasutama, näiteks nende toimimist häirides või kasutades neid muul viisil kui meie pakutava liidese abil meie juhiste järgi. Nõustute, et ei püüa teenuste raames teile pakutava tarkvara tehnilistest piirangutest mööda hiilida ega tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida või pöördassembleerida, v.a kohaldatavas seaduses sõnaselgelt lubatud juhul ja määral. Te ei tohi teenuseid avades või kasutades teha järgmist: i) avada, urkida või kasutada teenuste mitteavalikke osi, meie arvutisüsteeme või meie teenuseosutajate tehnosüsteeme; ii) mis tahes süsteemi või võrgu haavatavust kompida, skannida või testida või turbe- või autentimismeetmetest mööda hiilida; iii) teenuseid avada või neis otsinguid teha või seda üritada mis tahes (automaatsel või mitte) viisil peale meie avalike liideste, mida pakume ise (ja ainult kooskõlas kohaldatavate tingimustega), kui me pole selleks eraldi lepingu alusel eriluba andnud (MÄRKUS: teenuste mis tahes andmesorimine ja -koorimine mis tahes eesmärgil on ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta igal juhul keelatud); iv) võltsida TCP-/IP-pakettide päise või e-kirja või postituse päiseteabe mis tahes osi või kasutada teenuseid muudetud, petliku või väära allikateabe saatmiseks; v) käituda viisil, mis rikub meie platvormimanipulatsioonide ja rämpspostitamise vastaseid eeskirju või muid reegleid ja eeskirju; ega vi) häirida või takistada (või üritada häirida või takistada) kasutajate, hostide või võrkude juurdepääsu, sh viiruseid saates, teenuseid üle koormates, tulvates, rämpspostitades või meilipommitades või luues sisu automaatskriptidega, et teenuseid häirida või tarbetult koormata. Nende tingimuste rikkumiseks on ka tingimuste rikkumise hõlbustamine või sellele kaasa aitamine, sealhulgas selliste toodete või teenuste levitamine, mis võimaldavad või propageerivad tingimuste rikkumist.

Käesolevate tingimuste lõpetamine

Võite meiega sõlmitud lepingu igal ajal lõpetada, inaktiveerides oma kontod ja lõpetades teenuste kasutamise. Lugege https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account konto inaktiveerimise juhiseid ja privaatsuspoliitikat, kus selgitatakse, mis saab teie teabest.

Võime teie konto peatada või lõpetada või teile teenuste osutamise täielikult või osaliselt lõpetada, kui meil on alust arvata, et i) olete neid tingimusi või meie reegleid ja eeskirju rikkunud; ii) teiega kaasneb meie jaoks õigusrisk; iii) teie konto tuleb eemaldada seadusvastase tegevuse tõttu; iv) teie konto tuleb eemaldada pikaajalise tegevusetuse tõttu või v) teile teenuste osutamine ei ole meie jaoks enam majanduslikult tasuv. Olenevalt olukorrast teeme mõistlikul määral kõik endast oleneva, et teatada sellest teile teie kontoga seotud e-posti aadressil või järgmine kord, kui üritate oma kontot avada. Võime teie konto sulgeda või teile teenuste osutamise täielikult või osaliselt lõpetada omal äranägemisel mis tahes põhjusel või ka põhjuseta, kui see pole seaduses keelatud. Kõigil neil juhtudel tingimused lõpevad ja muu hulgas lõpeb teie litsents teenuste kasutamiseks; erandina jäävad kehtima jaotised 2, 3, 5 ja 6 ning jaotise 4 väärkasutamist puudutavad tingimused („Teenuste väärkasutamine”). Kui arvate, et teie konto lõpetati ekslikult, võite esitada apellatsiooni, järgides juhiseid, mille leiate meie abikeskusest (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Selgituseks: teie konto inaktiveerimine või lõpetamine käesolevaid tingimusi ei lõpeta.

 

5. Lahtiütlused ja vastutuse piirangud

Teenused on saadaval kvaliteedi garantiita

Teie juurdepääs teenustele või mis tahes sisule ja nende kasutamine on teie enda vastutusel. Mõistate ja nõustute, et teenuseid pakutakse teile kvaliteedi ja saadavuse garantiideta. „X-i isikud“ hõlmab ettevõtet X Corp. ning selle emaettevõtteid, sidusettevõtteid, juhatuse ja nõukogu liikmeid, töötajaid, agente, esindajaid, partnereid ja litsentsiandjaid. Eelnevat piiramata ja seaduses lubatud maksimaalsel määral ütlevad X-i isikud lahti kõikvõimalikest sõnaselgetest ja kaudsetest garantiidest ja lubadustest kaubastatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta. X-i isikud ei anna garantiisid ega lubadusi ning ütlevad lahti kõikvõimalikust vastutusest seoses järgmisega: i)teenuste ja sisu terviklus, õigsus, saadavus, ajakohasus, turvalisus ja töökindlus; ii) kahju teie arvutisüsteemile, andmekadu või muu kahju, mis võib tuleneda teenuste või sisu avamisest või kasutamisest; iii) sisu ja muude teenustes hoitavate sõnumite kustutamine või salvestamata või edastamata jäämine; iv) teenuste vastamine teie vajadustele või saadavus katkestusteta, turvaliselt ja vigadeta. X-i isikutelt või teenuste kaudu saadud suulisi või kirjalikke nõuandeid või teavet ei tohi käsitleda garantii või lubadusena, mis ületab käesolevas sõnaselgelt antud garantiisid ja lubadusi.

Vastutuse piiramine

KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL EI VASTUTA X-I ISIKUD MIS TAHES KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERAKORDSETE, TULENEVATE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EGA KASUMI VÕI TULU OTSESE VÕI KAUDSE VÄHENEMISE EGA MIS TAHES ANDMETE KADUMISE, KASUTUSE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD i) TEIE JUURDEPÄÄSUST TEENUSTELE, NENDE KASUTAMISEST VÕI JUURDEPÄÄSU PUUDUMISEST TEENUSTELE VÕI NENDE KASUTUSVÕIMALUSE PUUDUMISEST; ii) MIS TAHES KOLMANDATE ISIKUTE TEGEVUSEST VÕI SISUST TEENUSTES, SEALHULGAS MIS TAHES LAIMAV, SOLVAV VÕI ILLEGAALNE TEGEVUS TEISTE KASUTAJATE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE SUHTES; iii) MIS TAHES TEENUSTE KAUDU SAADUD SISUST; VÕI iv) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST TEIE EDASTUSTELE VÕI SISULE VÕI NENDE VOLITAMATA KASUTAMISEST VÕI MUUTMISEST. X-i isikute koguvastutus ei ületa mingil juhul sadat USA dollarit (USD 100,00 $) ega summat, mille olete meile nõude aluseks olevate teenuste eest maksnud viimase kuue kuu jooksul. SELLE LÕIGU PIIRANGUD KOHALDUVAD IGAT LIIKI VASTUTUSELE – GARANTIIVASTUTUSELE, LEPINGULISELE VASTUTUSELE, KOHUSTUSLIKULE VASTUTUSELE, LEPINGUVÄLISELE (SH HOOLETUSEST TULENEVALE) VASTUTUSELE JA MUULE VASTUTUSELE – VAATAMATA SELLELE, KAS X-I ISIKUID ON ASJAOMASE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD NING ISEGI JUHUL, KUI KÄESOLEVAS ETTENÄHTUD HEASTAMISVIIS LEITAKSE OLEVAT SISULISELT EBAPIISAV.

 

6. Üldist

Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ning meie suhet teiega reguleerib tingimuste uusim versioon, mis on alati saadaval lehel x.com/tos. Me teavitame teid olulistest muudatustest, näiteks teenuseteatise või meili teel teie kontoga seotud e-posti aadressile. Muudatuste jõustumise järel teenuste avamist või kasutamist jätkates nõustute muudetud tingimustega. Seadusega lubatud ulatuses loobute ka õigusest osaleda hageja või esindatavana ühis-, kollektiiv- või esindushagis.

Nend tingimuste tõlgendamiseks ning meie ja teie vaheliste vaidluste lahendamiseks rakendatakse California osariigi õigust, v.a selles sisalduvaid õiguse valiku norme. Kõik käesolevate tingimustega või teenustega seotud vaidlused lahendatakse ainult Ameerika Ühendriikide California osariigi San Francisco maakonna föderaal- või osariigikohtutes; te nõustute selle kohtualluvusega ja loobute õigusest esitada vastuväiteid seoses kohtumenetluses osalemise takistustega. Seadusega lubatud ulatuses loobute ka õigusest osaleda hageja või esindatavana ühishagis, kollektiivhagis või esindushagis. 

Kui kasutate teenuseid Ameerika Ühendriikide föderaal-, osariigi- või omavalitsusasutusena ning ei saa seetõttu eeltoodud kohaldatava õiguse, kohtualluvuse või kohtupidamiskoha valikutega nõustuda, siis teile need punktid ei kohaldu. USA föderaalvalitsusasutuste puhul kohalduvad neile tingimustele ja nendega seotud kohtumenetlustele Ameerika Ühendriikide seadused (vaatamata kollisiooninormidele) ning juhul, kui föderaalõiguses puudub kohaldatav norm ja föderaalõigus seda lubab, California osariigi seadused (v.a õigusruumi valiku normid).

X-i kasutajaleping on kirjutatud inglise keeles ja tõlgitud mitmesse keelde. X püüab teha tõlked võimalikult täpselt vastavaks ingliskeelsele originaalversioonile. Erinevuste või ebakõlade korral on siiski ülimuslik X-i kasutajalepingu ingliskeelne versioon. Nõustute, et X-i kasutajalepingu tingimuste tõlgendamisel lähtutakse ingliskeelsest versioonist.

Kui mõni käesolevate tingimuste punkt tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, siis piiratakse või kõrvaldatakse see punkt minimaalsel vajalikul määral ning käesolevate tingimuste ülejäänud punktid jäävad täies mahus kehtima. Kui me ei jõusta mõnda käesolevatest tingimustest tulenevat õigust või nõuet, siis ei tähenda see vastavast õigusest või nõudest loobumist.

Kui teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Jõustub 29. septembril 2023

Tingimuste varasemad versioonid

 
 
 

X-i teenusetingimused

Kui te elate Euroopa Liidus, EFTA riikides või Ühendkuningriigis

Need teenusetingimused („tingimused”) reguleerivad teie juurdepääsu teenustele ja nende kasutamist; see hõlmab meie veebisaite, SMS-e, API-sid, meilimärguandeid, rakendusi, nuppe, vidinaid, reklaame, kommertsteenuseid ja meie muid hõlmatud teenuseid (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), milles viidatakse nendele tingimustele (kõik koos „teenused”) ning teabele, tekstile, linkidele, kujutistele, fotodele, helile, videotele ning muule materjalile või materjalikogumitele, mida teenustesse üles laaditakse, teenustest alla laaditakse või mis teenustes ilmuvad (kõik koos „sisu”). Teenuseid kasutades nõustute nende tingimustega.

Need tingimused on leping teie ning X-i ja teenuseid osutava Iirimaa ettevõtte Twitter International Unlimited Company (Co. number 503351, KMKR number IE9803175Q) vahel, mille registrijärgne aadress on One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Iirimaa. Sõnad „meie”, „me” ja „meid” tähendavad ettevõtet Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kes võivad teenuseid kasutada?

Te võite teenuseid kasutada ainult juhul, kui nõustute sõlmima meiega siduva lepingu ja teil ei ole kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste alusel keelatud teenuseid saada. Igal juhul peate teenuste kasutamiseks olema vähemalt 13-aastane. Kui nõustute nende tingimustega ja kasutate teenuseid ettevõtte, organisatsiooni, valitsuse või muu juriidilise isiku nimel, siis kinnitate ja garanteerite, et teil on selleks volitus ja teil on õigus see juriidiline isik nende tingimustega siduda; sel juhul tähendavad sõnad „teie“ ja „te“ käesolevas seda juriidilist isikut.

 

2. Privaatsus

Seda, kuidas me töötleme teavet, mida teenuseid kasutades meile esitate, kirjeldatakse meie privaatsuspoliitikas (https://www.x.com/privacy). Teenuseid kasutades nõustute selle teabe kogumise ja kasutamisega (privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustel), sh teabe edastamisega Ameerika Ühendriikidesse, Iirimaale ja/või teistesse riikidesse, kus me oma sidusettevõtetega seda säilitame, töötleme ja kasutame.

 

3. Teenuste sisu

Vastutate teenuste kasutamise ja teenustesse edastatava sisu eest, sealhulgas kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määruste järgimise eest. Ärge edastage sellist sisu, mida te ei soovi teistega jagada.

Teenustes postitatud või teenuste kaudu hangitud sisu või materjale võite kasutada ainult oma riisikol. Me ei soosi ega toeta teenuste kaudu postitatavat sisu või sõnumeid ning ei kinnita ega taga nende terviklust, tõesust, õigsust ega usaldusväärsust ega soosi teenuste kaudu väljendatud arvamusi. Teenuseid kasutades võite puutuda kokku solvava, kahjuliku, väära või muidu sobimatu sisuga ja vahel ka eksitavate või petlike postitustega. Sisu eest vastutab ainult isik, kellelt sisu pärineb. Me ei tohi teenuste kaudu postitatavat sisu seirata ega toimetada ega saa selle sisu eest vastutada.

Jätame endale õiguse eemaldada sisu, mis rikub kasutajalepingut; see hõlmab muu hulgas autoriõiguse- või kaubamärgirikkumisi või muud intellektuaalomandi vargust, kellegi teisena esinemist, seadusevastast sisu ja ahistamist. Teavet konkreetsete eeskirjade kohta ning rikkumistest teatamise ja teavituste vaidlustamise korra leiate meie abikeskusest (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation ja https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Kui arvate, et teie sisu kopeerides on autoriõigusi rikutud, teatage sellest meie autoriõiguse rikkumistest teatamise vormil (https://help.x.com/forms/dmca) või võtke ühendust meie autorikaitse kontaktisikuga:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Teavitused: https://help.x.com/forms/dmca
E-post: [email protected]

Teie õigused sisule ja nende loovutamine

Õigused sisule, mida teenustes või teenuste kaudu esitate, postitate või näitate, jäävad teile. Teilt ei võeta midagi ära – teie sisu jääb teile (sisu koosseisu arvatakse selles sisalduv heli, fotod ja videod).

Teenustes või teenuste kaudu sisu esitades, postitades või näidates annate meile ülemaailmse autoritasudeta lihtlitsentsi (all-litsentsimise õigusega) selle sisu kasutamiseks, kopeerimiseks, reprodutseerimiseks, töötlemiseks, kohandamiseks, muutmiseks, avaldamiseks, edastamiseks, näitamiseks ja levitamiseks kõikvõimalikes praegustes ja tulevastes meediates ja levituskanalites (need õigused hõlmavad muu hulgas sisu kureerimist, teisendamist ja tõlkimist). See litsents lubab meil teha teie sisu kättesaadavaks ülejäänud maailmale ja lubada teistel sama teha. Kui olete meie funktsioonide kaudu otsustanud piirata oma sisu levitamist piiratud kogukonnale, austame seda valikut. Samuti nõustute, et see litsents sisaldab õigust analüüsida teksti ja muud teie esitatud teavet teenuste täiustamiseks. See litsents hõlmab meie õigust teenuseid pakkuda, reklaamida ja täiustada ning teha teenustes või teenuste kaudu esitatud sisu teistele ettevõtetele, organisatsioonidele ja inimestele juurdepääsetavaks teistes meediates ja teenustes taasnäitamiseks, ülekandmiseks, levitamiseks, edasipostitamiseks, reklaamimiseks või avaldamiseks tingimustel, mille me sisu sellisele kasutamisele kehtestame. Teie poolt teenustes esitatud, postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu sellise meie, teiste ettevõtete, organisatsioonide või inimeste poolse lisakasutuse eest ei maksta teile hüvitist, sest käesolevaga nõustute, et teenuste kasutamine on sisu ja sellega seotud õiguste loovutamise eest piisav hüvitis.

Meil kehtivad reeglid selle kohta, kuidas ökosüsteemipartnerid teie sisuga teenustes interakteeruda võivad. Nende reeglite eesmärk on võimaldada avatud ökosüsteemi, rikkumata teie õigusi. Võime teie sisu muuta või kohandada, kui me seda levitame, järelnäitame, avaldame või üle kanname või kui meie partnerid seda teevad, ja/või teie sisu eri meediatele kohandamiseks muuta.

Kinnitate ja garanteerite, et teil on või te olete hankinud kõik õigused, litsentsid, nõusolekud, load ja/või volitused, mida on vaja siin nimetatud õiguste andmiseks sisule, mida te teenustes või teenuste kaudu esitate, postitate või näitate. Nõustute mitte kaasama sellisesse sisusse autoriõigusega või muude varaliste õigustega kaitstud materjali, kui teil pole selle materjali postitamiseks ja meile ülalkirjeldatud litsentsi andmiseks vajalikku luba või muud seaduslikku õigust.

 

4. Teenuste kasutamine

Lugege meie reegleid ja eeskirju, mis on osa kasutajalepingust ning milles on kirjas, missugune käitumine on teenustes keelatud. Võite teenuseid kasutada ainult kooskõlas käesolevate tingimuste ning kõigi kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määrustega. X võtab meetmed kasutajate suhtes, kelle sisu või käitumine rikub meie reegleid ja eeskirju, või seoses delikaatse meediasisuga. X-i võetavate meetmete ja nende apelleerimise korraga võite tutvuda siin.

Arendame teenuseid pidevalt. See tähendab, et võime teenuseid omal äranägemisel igal ajal muuta. Võime (püsivalt või ajutiselt) lõpetada teenuste või teenuste mis tahes funktsioonide pakkumise teile või kõigile kasutajatele. Samuti jätame endale õiguse omal äranägemisel kasutus- ja salvestuspiiranguid kehtestada. Võime sisu teenustest eemaldada või selle levitamisest teenustes keelduda, sisu levitamist või nähtavust teenuses piirata, kasutajakontosid peatada või sulgeda ning kasutajanimesid tagasi võtta, kui see on asjakohane, sealhulgas järgmistel põhjustel: i) teenuste ja meie kasutajate kaitsmiseks; ii) pädevate asutuste kohaldatavate seaduste või korralduste järgimiseks; iii) nende tingimuste või meie reeglite ja eeskirjade või kolmandate isikute intellektuaalomandi või muude õiguste rikkumise korral; iv) kui teie või teie sisu toob meile, teistele kasutajatele või mis tahes kolmandale isikule kaasa õigusliku või regulatiivse riski; ja/või v) teie pikaajaline tegevusetus. 

Vastutasuks selle eest, et anname teile juurdepääsu teenustele ja võimaldame teil neid kasutada, nõustute, et meie ja meie kolmandatest osapooltest teenuseosutajad ja partnerid võime näidata reklaami teenustes või seoses teie või teiste esitatud sisu või teabe kuvamisega teenustes. Jätame endale õiguse avada, lugeda, säilitada ja avaldada mis tahes teavet, kui meil on alust arvata, et see on vajalik i) kohaldatava seaduse, määruse, kohtu korralduse või riigiasutuse ettekirjutuse täitmiseks, ii) tingimuste jõustamiseks, sh tingimuste võimalike rikkumiste uurimiseks, iii) pettuste või turbe- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muuks lahendamiseks, iv) kasutajate toetaotlustele vastamiseks või v) X-i, tema kasutajate ja üldsuse ning nende õiguste ja vara kaitsmiseks. Me ei avalda isikustatud teavet kolmandatele osapooltele muidu kui kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.

Osale X-is pakutavatest teenustest või funktsioonidest võivad kehtida täiendavad kasutustingimused. Need lisatingimused on kättesaadavad nendele teenustele või funktsioonidele pühendatud saitidel ja rakendustes. Neid lisateenuseid kasutades või nende eest tasudes peate nõustuma nende teenuste lisatingimustega ja need lisatingimused saavad siis samuti osaks meie ja teie vahelisest lepingust. Kui mõni kohaldatavatest lisatingimustest on käesolevate tingimustega vastuolus, on lisatingimused ülimuslikud nende teenuste kasutamise ajal, millele need kohalduvad.

Teenuste tasulisi funktsioone kasutades nõustute kehtivate tasuliste teenuste tingimustega (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Teenuste arendajafunktsioone, sh X for Websitesi (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cardsi (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API-d (https://developer.x.com/docs) või X-iga sisselogimist (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter) kasutades nõustute meie arendajalepingu (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ja -eeskirjadega (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Teenuste või teenuste sisu reprodutseerimiseks, modifitseerimiseks, neist tuletisteoste loomiseks, nende levitamiseks, müümiseks, võõrandamiseks, avalikuks näitamiseks, avalikuks esitamiseks, edastamiseks või muul viisil kasutamiseks võite kasutada ainult meie pakutavaid liideseid ja juhiseid, kui teenustes, käesolevates tingimustes või saidil https://developer.x.com/developer-terms olevates tingimustes pole lubatud teisiti. Vastasel juhul on kõik sellised toimingud rangelt keelatud. Kui tegelete turvanõrkuste otsimise ja neist teatamisega, peate järgima meie nõrkustest teatamise programmi (https://hackerone.com/x). Meie nõrkustest teatamise programmis osalejatele ei pruugi eelmise lõigu tingimused kehtida.

Teenuste reklaamifunktsioone kasutades peate nõustuma meie üldteenuselepinguga (https://ads.x.com/terms).

Teie konto

Teenuste kasutamiseks võib olla vaja konto luua. Vastutate oma konto kaitsmise eest, seega kasutage tugevat parooli ja ärge kasutage sama parooli mujal. Ülaltoodud nõude eiramisest tekkiva kahju eest me ei vastuta ega saagi vastutada.

Enamikust teenustega seotud sõnumitest on võimalik loobuda. Teatud sõnumite saatmine teile võib olla vältimatu – näiteks teenuseteated ja administratiivsõnumid. Need sõnumid on teenuste ja teie konto osaks ning nende saamisest ei pruugi olla võimalik loobuda. Kui lisasite oma kontole telefoninumbri ja teie telefoninumber muutub hiljem, peate oma konto teavet värskendama, et me ei võtaks ühendust teie vana numbri uue omanikuga.

Teie litsents teenuste kasutamiseks

Anname teile isikliku ülemaailmse autoritasudeta loovutamatu lihtlitsentsi teenuste raames pakutava tarkvara kasutamiseks. Selle litsentsi ainus eesmärk on võimaldada teil X-i teenuseid kasutada käesolevates tingimustes lubatud viisil.

Teenused on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja muude seadustega. Käesolevad tingimused ei anna teile õigust kasutada X-i nime või X-i kaubamärke, logosid, domeeninimesid või muid bränditunnuseid, ega muid varalisi õigusi. Teenuste (v.a kasutajate lisatud sisu) autorlus ja õigused on meie ja meie litsentsiandjate ainuomand ning jäävad selleks. Kui annate X-i või teenuste kohta tagasisidet, soovitusi või ettepanekuid, siis teete seda vabatahtlikult ning me võime teie tagasisidet, soovitusi või ettepanekuid kasutada omal äranägemisel, ilma et sellega kaasneks teie ees kohustusi.

Teenuste väärkasutamine

Samuti nõustute teenuseid mitte väärkasutama, näiteks nende toimimist häirides või kasutades neid muul viisil kui meie pakutava liidese abil meie juhiste järgi. Nõustute, et ei püüa teenuste raames teile pakutava tarkvara tehnilistest piirangutest mööda hiilida ega tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida või pöördassembleerida, v.a kohaldatavas seaduses sõnaselgelt lubatud juhul ja määral. Te ei tohi teenuseid avades või kasutades teha järgmist: i) avada, urkida või kasutada teenuste mitteavalikke osi, meie arvutisüsteeme või meie teenuseosutajate tehnosüsteeme; ii) mis tahes süsteemi või võrgu haavatavusi kompida, skannida või testida või turbe- või autentimismeetmetest mööda hiilida; iii) teenuseid avada või neis otsinguid teha või seda üritada mis tahes (automaatsel või mitte) viisil peale meie avalike liideste, mida pakume ise (ja ainult kooskõlas kohaldatavate tingimustega), kui me pole selleks eraldi lepingu alusel eriluba andnud (MÄRKUS: teenuste mis tahes andmesorimine ja -koorimine mis tahes eesmärgil on ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta igal juhul keelatud); iv) võltsida TCP-/IP-pakettide päise või e-kirja või postituse päiseteabe mis tahes osi või kasutada teenuseid muudetud, petliku või väära allikateabe saatmiseks; v) käituda viisil, mis rikub meie platvormimanipulatsioonide ja rämpspostitamise vastaseid eeskirju või muid reegleid ja eeskirju; ega vi) häirida või takistada (või üritada häirida või takistada) kasutajate, hostide, või võrkude juurdepääsu, sh viiruseid saates, teenuseid üle koormates, tulvates, rämpspostitades või meilipommitades või luues sisu automaatskriptidega, et teenuseid häirida või tarbetult koormata. Nende tingimuste rikkumiseks on ka tingimuste rikkumise hõlbustamine või sellele kaasa aitamine, sealhulgas selliste toodete või teenuste levitamine, mis võimaldavad või propageerivad tingimuste rikkumist.

Käesolevate tingimuste lõpetamine

Võite meiega sõlmitud lepingu igal ajal lõpetada, inaktiveerides oma kontod ja lõpetades teenuste kasutamise. Lugege https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account konto inaktiveerimise juhiseid ja privaatsuspoliitikat, kus selgitatakse, mis saab teie teabest.

Võime teie konto peatada või lõpetada või teile teenuste osutamise täielikult või osaliselt lõpetada, kui meil on alust arvata, et i) olete neid tingimusi või meie reegleid ja eeskirju; rikkunud; ii) teiega kaasneb meie jaoks õigusrisk; iii) teie konto tuleb eemaldada seadusvastase tegevuse tõttu; iv) teie konto tuleb eemaldada pikaajalise tegevusetuse tõttu või v) teile teenuste osutamine ei ole meie jaoks enam majanduslikult tasuv. Olenevalt olukorrast teeme mõistlikul määral kõik endast oleneva, et teatada sellest teile teie kontoga seotud e-posti aadressil või järgmine kord, kui üritate oma kontot avada. Kõigil neil juhtudel tingimused lõpevad ja muu hulgas lõpeb teie litsents teenuste kasutamiseks; erandina jäävad kehtima jaotised 2, 3, 5 ja 6 ning jaotise 4 väärkasutamist puudutavad tingimused („Teenuste väärkasutamine”). Kui arvate, et teie konto lõpetati ekslikult, võite esitada apellatsiooni, järgides juhiseid, mille leiate meie abikeskusest (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Selgituseks: teie konto inaktiveerimine või lõpetamine käesolevaid tingimusi ei lõpeta.

 

5. Vastutuse piiramine

Teenuseid kasutades nõustute, et ettevõtte X Corp. ning selle ema- ja sidusettevõtete, juhatuse ja nõukogu liikmete, töötajate, agentide, esindajate, partnerite ja litsentsiandjate vastutus ei ületa teie elukohariigi seadustest tulenevat minimaalset kohustuslikku vastutust.

 

6. Üldist

Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ning meie suhet teiega reguleerib tingimuste uusim versioon, mis on alati saadaval lehel x.com/tos. Kui käesolevate tingimuste muudatus pole seotud uue funktsiooni lisandumise või õiguslike põhjustega ning mõjutab käesolevate tingimuste poolte õigusi või kohustusi, siis teatame teile sellest 30 päeva ette, näiteks teenusemärguandega või e-kirjaga teie kontol registreeritud e-posti aadressile. Muudatuste jõustumise järel teenuste avamist või kasutamist jätkates nõustute muudetud tingimustega.

Seadusega lubatud ulatuses loobute õigusest osaleda hageja või esindatavana ühis-, kollektiiv- või esindushagis.

X-i kasutajaleping on kirjutatud inglise keeles ja tõlgitud mitmesse keelde. X püüab teha tõlked võimalikult täpselt vastavaks ingliskeelsele originaalversioonile. Erinevuste või ebakõlade korral on siiski ülimuslik X-i kasutajalepingu ingliskeelne versioon. Nõustute, et X-i kasutajalepingu tingimuste tõlgendamisel lähtutakse ingliskeelsest versioonist.

Kui mõni käesolevate tingimuste punkt tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, siis piiratakse või kõrvaldatakse see punkt minimaalsel vajalikul määral ning käesolevate tingimuste ülejäänud punktid jäävad täies mahus kehtima. Kui me ei jõusta mõnda käesolevatest tingimustest tulenevat õigust või nõuet, siis ei tähenda see vastavast õigusest või nõudest loobumist.

Kui teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Jõustub 29. septembril 2023

Tingimuste varasemad versioonid