Skip to main content

Pakalpojuma noteikumi

Spēkā no 2023. gada 29. septembra

Mūsu noteikumu kopsavilkums

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”) ir daļa no Lietotāja līguma — juridiski saistoša līguma, kas regulē X izmantošanu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”) ir jāizlasa pilnībā, taču šeit ir izklāstīti daži galvenie aspekti, kam būtu jāpievērš uzmanība.

  • Platformā jūs redzēsiet reklāmas: apmaiņā pret piekļuvi Pakalpojumiem X un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un partneri var jums rādīt reklāmas.

  • Publicējot Saturu un citādi izmantojot Pakalpojumus, jums ir jāievēro šis Lietotāja līgums un piemērojamie tiesību akti: jūs esat atbildīgs par Pakalpojumu un sava Satura lietošanu. Jums ir jāievēro šis Lietotāja līgums, tajā iekļautās politikas un visi piemērojamie tiesību akti.

  • Jums ir jāievēro Pakalpojumu pieņemamie lietošanas noteikumi: jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumiem nekādā citā veidā, izņemot pašlaik pieejamo, publicēto, mūsu nodrošināto saskarņu izmantošanu. Tas nozīmē, ka jūs nevarat, piemēram, noņemt Pakalpojumus, mēģināt apiet mūsu noteiktos tehniskos ierobežojumus vai citādi mēģināt traucēt Pakalpojumu darbību. 

  • Mums ir plašas piespiedu izpildes tiesības: X patur tiesības pret jums veikt piespiedu izpildes darbības, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus, piemēram, noņemt jūsu Saturu, ierobežot redzamību, pārtraukt jūsu piekļuvi vietnei X vai veikt juridiskas darbības. Mēs varam apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību arī citu iemeslu, piemēram, ilgstošas bezdarbības, juridisku risku vai komerciālas dzīvotnespējas, dēļ. 

  • Šajos Noteikumos ir ietvertas Intelektuālā īpašuma licences: jūs paturat īpašumtiesības un tiesības uz jebkuru savu Saturu, ko publicējat vai kopīgojat, un sniedzat mums plašu bezatlīdzības licenci, lai padarītu jūsu Saturu pieejamu pārējai pasaulei un ļautu citiem darīt to pašu. Savukārt mēs sniedzam jums atļauju izmantot programmatūru, kuru mēs nodrošinām Pakalpojumu sniegšanas laikā, piemēram, X mobilo lietotni, tikai ar nolūku ļaut jums lietot Pakalpojumus un izmantot to priekšrocības. 

  • Jūs riskējat ar Pakalpojumu izmantošanu: mēs sniedzam Pakalpojumus, pamatojoties uz principu “KĀDI TIE IR” un “KĀ PIEEJAMS”, un atsakāmies no visām garantijām, atbildības un saistībām pret jums vai citiem, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Jūs varat tikt pakļauts citu lietotāju publicēta aizskaroša vai kaitīgam satura ietekmei. Pakalpojumi laiku pa laikam var mainīties, un mēs varam jebkurā laikā ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu vai noteiktu funkciju pieejamību jums vai citiem lietotājiem. 

  • Jums ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi un kompensācijas mehānismi, taču mūsu atbildība ir ierobežota: jums ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt šo līgumu, deaktivizējot savu kontu un pārtraucot Pakalpojumu izmantošanu. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par noteikta veida kaitējumiem, kā aprakstīts līgumā, un nekādā gadījumā mūsu kopējā atbildība nepārsniedz 100 USD vai summu (ja tāda ir), kuru esat mums samaksājāt pēdējo sešu mēnešu laikā par Pakalpojumiem, kas ir par prasības pamatā. Turklāt gadījumos, kad uzskatāt, ka jūsu Saturs ir kopēts tādā veidā, kas ir uzskatāms par autortiesību pārkāpumu, ziņošanas process ir detalizēti aprakstīts šajos Noteikumos. 

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka šie Noteikumi ietver mūsu Privātuma politiku (https://x.com/privacy), kā arī citus noteikumus, kas attiecas uz Pakalpojumu un Satura lietošanu. Visbeidzot, šie noteikumi var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas, taču jebkurā gadījumā, lai izmantotu X, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam.

Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības, EBTA valstīm vai Apvienotās Karalistes, tostarp tad, ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, X Lietotāja līgums aptver šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, mūsu Privātuma politiku, mūsu Noteikumus un politikas un visas iekļautās politikas.

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā, EBTA valstīs vai Apvienotajā Karalistē, X Lietotāja līgums aptver šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, mūsu Privātuma politiku, mūsu Noteikumus un politikas un visas iekļautās politikas.

 

X pakalpojuma noteikumi

Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības, EBTA valstīm vai Apvienotās Karalistes, tostarp tad, ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs

Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”) nosaka jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem un to izmantošanu, iekļaujot mūsu dažādās vietnes, īsziņas, API, e-pasta paziņojumus, lietojumprogrammas, pogas, logrīkus, reklāmas, komercpakalpojumus un mūsu citus aptvertos pakalpojumus (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), kas satur saiti uz šiem Noteikumiem (kopā “Pakalpojumi”), un jebkādu informāciju, tekstu, saites, grafiku, fotoattēlus, audio, video vai citus materiālus vai materiālu izkārtojumus, kas ir augšupielādēti, lejupielādēti vai parādīti Pakalpojumos (kopā saukti — “Saturs”). Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Šie Noteikumi ir līgums starp jums un X Corp., kas nodrošina X un Pakalpojumus, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ASV. Vārds “mēs” visos tā locījumos apzīmē X Corp.

 

1. Kurš var izmantot pakalpojumus

Jūs varat izmantot Pakalpojumus tikai tad, ja piekrītat noslēgt saistošu līgumu ar mums un neesat persona, kurai ir liegts saņemt pakalpojumus saskaņā ar piemērojamās jurisdikcijas tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā, lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam. Ja piekrītat šiem Noteikumiem un izmantojat Pakalpojumus uzņēmuma, organizācijas, valdības vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots šādai rīcībai un jums ir tiesības saistīt šādu juridisku personu ar šiem Noteikumiem, un šādā gadījumā vārdi “jūs”, “jums” un “jūsu”, kā lietoti šajos Noteikumos, attiecas uz šādu juridisku personu.

 

2. Privātums

Mūsu Privātuma politikā (https://www.x.com/privacy) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot Pakalpojumus. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat šīs informācijas apkopošanai un izmantošanai (kā noteikts Privātuma politikā), tostarp šīs informācijas pārsūtīšanai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Īriju un/vai citām valstīm glabāšanai, apstrādei un izmantošanai, ko veicam mēs un mūsu saistītie uzņēmumi.

 

3. Pakalpojumu saturs

Jūs esat atbildīgs par to, kā izmantojat Pakalpojumus, un par jebkādu savu nodrošināto Saturu, tostarp par piemērojamo likumu, noteikumu un regulējumu ievērošanu. Jums ir jānodrošina tikai Saturs, kuru vēlaties kopīgot ar citiem.

Jebkāda Satura vai materiālu, kas publicēti, izmantojot Pakalpojumus, vai kas iegūti, izmantojot Pakalpojumus, izmantošana vai paļaušanās uz tiem notiek tikai, jums pašam uzņemoties risku. Mēs neapstiprinām, neatbalstām, neapliecinām un negarantējam nekāda ar Pakalpojumu starpniecību publicēta Satura vai saziņas pilnīgumu, patiesumu, precizitāti vai uzticamību, kā arī neapstiprinām nekādus ar Pakalpojumu starpniecību paustus viedokļus. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs varat tikt pakļauts tāda Satura ietekmei, kas var būt aizskarošs, kaitīgs, neprecīzs vai citādi nepiemērots, vai dažos gadījumos publicētiem ierakstiem, kas ir nepareizi apzīmēti vai kā citādi maldinoši. Par visu Saturu ir atbildīga tikai persona, kura šādu Saturu ir radījusi. Mēs nedrīkstam pārraudzīt vai kontrolēt ar Pakalpojumu starpniecību publicētu Saturu, kā arī uzņemties atbildību par šādu Saturu.

Mēs paturam tiesības noņemt Saturu, kas pārkāpj Lietotāja līgumu, iekļaujot, piemēram, autortiesību vai preču zīmju pārkāpumus vai citu intelektuālā īpašuma nelikumīgu piesavināšanos, uzdošanos par citu personu, nelikumīgu rīcību vai uzmākšanos. Informācija par konkrētām politikām un procesu ziņošanai vai pārsūdzībām attiecībā uz pārkāpumiem ir pieejama mūsu Palīdzības centrā (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations un https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ja uzskatāt, ka jūsu Saturs ir kopēts tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, lūdzu, ziņojiet par to, apmeklējot mūsu Autortiesību ziņošanas veidlapu (https://help.x.com/forms/dmca) vai sazinoties ar mūsu izraudzīto autortiesību aģentu šeit:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
Sanfrancisko, CA 94103
Ziņojumi: https://help.x.com/forms/dmca
E-pasts: [email protected]

Jūsu tiesības un tiesību piešķiršana saturā

Jūs paturat savas tiesības uz jebkuru Saturu, ko iesniedzat, publicējat vai parādāt Pakalpojumos vai ar to starpniecību. Tas, kas pieder jums, ir jūsu — jums pieder savs Saturs (un jūsu iekļautais audio, fotoattēli un video tiek uzskatīti par Satura daļu).

Iesniedzot, publicējot vai parādot Saturu Pakalpojumos vai ar to starpniecību, jūs piešķirat mums vispasaules neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības (ar apakšlicencēšanas tiesībām) izmantot, kopēt, reproducēt, apstrādāt, pielāgot, modificēt, publicēt, pārsūtīt, parādīt un izplatīt šādu Saturu jebkuros un visos plašsaziņas līdzekļos un ar jebkurām un visām izplatīšanas metodēm, kas ir zināmas pašlaik vai tiks izstrādātas vēlāk (skaidrības labad šīs tiesības iekļauj, piemēram, uzlabošanu, pārveidošanu un tulkošanu). Šī licence mūs pilnvaro nodrošināt jūsu Satura pieejamību pārējai pasaulei un ļaut citiem darīt to pašu. Jūs piekrītat, ka šī licence iekļauj mūsu tiesības nodrošināt, reklamēt un uzlabot Pakalpojumus un darīt Pakalpojumos vai ar to starpniecību iesniegto Saturu pieejamu citiem uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām citos plašsaziņas līdzekļos un pakalpojumos šāda Satura sindicēšanas, apraides, izplatīšanas, reposta, reklāmas vai publicēšanas nolūkā, ievērojot mūsu noteikumus un nosacījumus par šāda Satura izmantošanu. Šāda papildu izmantošana, ko veicam mēs vai citi uzņēmumi, organizācijas vai fiziskas personas, notiek bez kompensācijas maksas jums par Saturu, ko iesniedzat, publicējat, pārsūtāt vai kā citādi darāt pieejamu, izmantojot Pakalpojumus, jo jūsu veiktā Pakalpojumu izmantošana ar šo tiek šeit saskaņota kā pietiekama kompensācija par Saturu un tiesību piešķiršanu.

Mums ir izstrādāts noteikumu kopums, kas nosaka, kā ekosistēmu partneri var mijiedarboties ar jūsu Saturu Pakalpojumos. Šie noteikumi ir paredzēti atvērtas ekosistēmas nodrošināšanai, paturot prātā jūsu tiesības. Jūs saprotat, ka mēs varam modificēt vai pielāgot jūsu Saturu, kad to izplatām, sindicējam, publicējam vai pārraidām mēs vai mūsu partneri, un/vai mēs varam veikt jūsu Satura izmaiņas, lai to pielāgotu dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.

Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir vai jūs esat ieguvis visas tiesības, licences, piekrišanas, atļaujas, pilnvaras un/vai autoritāti, kas ir nepieciešama, lai piešķirtu šeit piešķirtās tiesības uz jebkuru Saturam, ko iesniedzat, publicējat vai parādāt Pakalpojumos vai ar to starpniecību. Jūs piekrītat, ka šāds Saturs nesaturēs materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības vai citas īpašumtiesības, ja vien jums nav nepieciešamās atļaujas vai citādi likumīgu tiesību publicēt materiālu un piešķirt mums iepriekš aprakstīto licenci.

 

4. Pakalpojumu izmantošana

Pārskatiet mūsu Noteikumus un politikas, kas ir daļa no Lietotāja līguma un kuros aprakstīta saistībā ar Pakalpojumu saņemšanu aizliegta rīcība. Jūs varat izmantot Pakalpojumus tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un visiem piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulējumiem. X veic piespiedu izpildes darbības, ja Saturs vai lietotāja rīcība tiek uzskatīta par pārkāpumu attiecībā pret mūsu Noteikumiem un politikām vai saistībā ar sensitīviem plašsaziņas līdzekļiem. X piespiedu izpildes opcijas un to, kā pārsūdzēt mūsu piespiedu izpildes lēmumu, varat pārskatīt šeit.

Pakalpojumi pastāvīgi attīstās. Tādējādi Pakalpojumi laiku pa laikam var mainīties pēc mūsu ieskatiem. Mēs varam (neatgriezeniski vai īslaicīgi) pārtraukt Pakalpojumu vai jebkuru Pakalpojumos ietverto funkciju nodrošināšanu jums vai lietotājiem kopumā. Mēs arī paturam tiesības jebkurā brīdī noteikt lietošanas un glabāšanas ierobežojumus tikai pēc saviem ieskatiem. Turklāt bez atbildības pret jums mēs varam noņemt vai atteikties izplatīt Pakalpojumos jebkādu Saturu, ierobežot pakalpojumā jebkura Satura izplatīšanu vai redzamību, apturēt vai pārtraukt lietotāju darbību un atgūt lietotājvārdus.

Ņemot vērā to, ka mēs jums piešķiram piekļuvi Pakalpojumiem un to lietošanu, jūs piekrītat, ka mēs un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un partneri var izvietot reklāmas Pakalpojumos vai saistībā ar Pakalpojumu satura vai informācijas parādīšanu neatkarīgi no tā, vai to iesniedzāt jūs vai citi. Mēs arī paturam tiesības piekļūt jebkādai tādai informācijai, to lasīt, saglabāt un izpaust, kas, mūsuprāt, ir nepieciešama, lai: (i) ievērotu jebkuru piemērojamo likumu, regulējumu, juridisko procesu vai valdības pieprasījumu, (ii) izpildītu Noteikumus, tostarp izmeklētu šo noteikumu iespējamos pārkāpumus, (iii) atklātu, novērstu vai kā citādi risinātu krāpšanas, drošības vai tehniskas problēmas, (iv) atbildētu uz lietotāju atbalsta pieprasījumiem vai (v) aizsargātu X, tā lietotāju un sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību. Mēs neizpaužam personu identificējošu informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kas ir saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

Vietnē X var tikt piedāvāti noteikti pakalpojumi vai funkcijas, kuriem var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi saistībā ar to, kā jūs izmantojat šos pakalpojumus. Izmantojot jebkuru no šiem papildu pakalpojumiem vai maksājot par to, jūs piekrītat visiem papildu noteikumiem, kas attiecas uz šiem pakalpojumiem, un šie papildu noteikumi kļūst par daļu no mūsu līguma ar jums. Ja kāds no piemērojamajiem papildu noteikumiem ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, papildu noteikumi ir noteicošie, kamēr jūs izmantojat pakalpojumus, uz kuriem tie attiecas.

Ja izmantojat Pakalpojumu maksas funkcijas, jūs piekrītat piemērojamajiem Maksas pakalpojumu noteikumiem (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ja izmantojat Pakalpojumu izstrādātāju funkcijas, cita starpā X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API  (https://developer.x.com/docs) vai Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), jūs piekrītat mūsu Izstrādātāju līgumam (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) un Izstrādātāju politikai (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ja vēlaties reproducēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt, pārdot, pārsūtīt, publiski parādīt, publiski izpildīt, pārraidīt vai kā citādi izmantot Pakalpojumus vai Pakalpojumos esošu saturu, jums ir jāizmanto mūsu nodrošinātās saskarnes un instrukcijas, izņemot gadījumus, kad citāda rīcība ir atļauta mūsu Pakalpojumos, šajos Noteikumos vai noteikumos, kas ir sniegti šeit: https://developer.x.com/developer-terms. Pretējā gadījumā visas šādas darbības ir stingri aizliegtas. Ja esat drošības pētnieks, jums ir jāievēro mūsu Programma ziņošanai attiecībā uz ievainojamību (https://hackerone.com/x). Iepriekšējā punktā noteiktās prasības var neattiekties uz personām, kuras piedalās mūsu Ievainojamības ziņošanas programmā.

Ja izmantojat Pakalpojumu reklamēšanas funkcijas, jūs piekrītat mūsu Pakalpojumu pamatlīgumam (https://ads.x.com/terms).

Jūsu konts

Jums var būt nepieciešams izveidot kontu, lai izmantotu Pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par sava konta aizsardzību, tāpēc izmantojiet drošu paroli un ierobežojiet tās izmantošanu tikai šim kontam. Mēs nevaram uzņemties un neuzņemsimies atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas ir radušies, neievērojot iepriekš minēto.

Jūs varat kontrolēt lielāko daļu Pakalpojumos nodrošināto saziņu. Mums var būt nepieciešams jums nodrošināt noteiktu saziņu, piemēram, pakalpojumu paziņojumus un administratīvus ziņojumus. Šī saziņa tiek uzskatīta par daļu no Pakalpojumiem un jūsu konta, un jūs, iespējams, nevarēsiet atteikties no tās saņemšanas. Ja kontam pievienojāt savu tālruņa numuru un vēlāk to maināt vai deaktivizējat, jums ir jāatjaunina konta informācija, lai palīdzētu mums novērst sazināšanos ar personu, kura iegūst jūsu veco numuru.

Jūsu Pakalpojumu lietošanas licence

Mēs jums piešķiram personisku vispasaules, nenododamu un neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības, lai varat izmantot programmatūru, kas jums tiek nodrošināta kā daļa no Pakalpojumiem. Šīs licences vienīgais mērķis ir ļaut jums izmantot X nodrošinātos Pakalpojumus un to priekšrocības šajos Noteikumos atļautajā veidā.

Pakalpojumus aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi likumi Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Nekas no Noteikumos minētā jums nedod tiesības izmantot X nosaukumu vai jebkuru no X preču zīmēm, logotipiem, domēna nosaukumiem, citām atšķirīgām zīmola iezīmēm un citām īpašumtiesībām. Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses saistībā ar Pakalpojumiem (izņemot lietotāju nodrošināto Saturu) ir un paliek mūsu un mūsu licences devēju ekskluzīvs īpašums. Jebkādas atsauksmes, komentāri vai ieteikumi, ko varat sniegt saistībā ar X vai Pakalpojumiem, ir pilnībā brīvprātīgi, un mēs varam brīvi izmantot šādas atsauksmes, komentārus vai ieteikumus pēc saviem ieskatiem un bez jebkādiem pienākumiem pret jums.

Pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana

Jūs arī piekrītat ļaunprātīgi neizmantot Pakalpojumus, piemēram, traucējot tiem vai piekļūstot tiem ar citu paņēmienu, nevis mūsu nodrošināto saskarni un norādēm. Jūs piekrītat, ka neapiesiet nekādus tehniskus ierobežojumus programmatūrā, kas jums tiek nodrošināta kā Pakalpojumu daļa, kā arī neveiksiet programmatūras reverso inženieriju, dekompilēšanu vai izjaukšanu, izņemot gadījumus un apjomu, kad tas ir skaidri atļauts piemērojamos tiesību aktos. Piekļūstot Pakalpojumiem vai tos izmantojot, jūs nedrīkstat veikt nevienu no šīm darbībām: (i) piekļūt Pakalpojumu, mūsu datorsistēmu vai mūsu pakalpojumu sniedzēju tehniskās piegādes sistēmu nepubliskām vietām, tās mainīt vai izmantot; (ii) pārbaudīt, skenēt vai testēt jebkuras sistēmas vai tīkla ievainojamību vai pārkāpt vai apiet jebkurus drošības vai autentifikācijas pasākumus; (iii) piekļūt, meklēt vai mēģināt piekļūt vai meklēt Pakalpojumus ar jebkādiem līdzekļiem (automatizētiem vai citiem), izņemot mūsu pašlaik pieejamās, publicētās saskarnes, kuras mēs nodrošinām (un tikai saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem), ja vien jums nav īpaši atļauts veikt šādas darbības saskaņā ar atsevišķu ar mums noslēgtu līgumu (PIEZĪME: Pakalpojumu pārmeklēšana vai noņemšana jebkādā veidā un jebkādā nolūkā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta); (iv) viltot jebkuru TCP/IP paketes galveni vai jebkuru galvenes informācijas daļu jebkurā e-pastā vai publikācijā vai jebkādā veidā izmantot Pakalpojumus, lai nosūtītu mainītu, maldinošu vai nepatiesu avotu identificējošu informāciju; (v) iesaistīties jebkādā darbībā, ar ko tiek pārkāpta mūsu Platformas manipulāciju un surogātpasta politika vai jebkuri citi Noteikumi un politikas; (vi) traucēt vai kavēt (vai mēģināt to darīt) jebkura lietotāja, resursdatora vai tīkla piekļuvi, cita starpā sūtīt vīrusus, pārslogot, applūdināt, sūtīt surogātpastu, sūtīt e-pasta bumbas Pakalpojuma sniedzējam vai veidot Saturu tā, lai traucētu vai radītu nepamatotu slodzi Pakalpojumiem. Šie Noteikumi tiek arī pārkāpti, palīdzot vai atvieglojot citiem šo Noteikumu pārkāpšanu, tostarp izplatot produktus vai pakalpojumus, kas ļauj vai mudina pārkāpt šos noteikumus.

Šo Noteikumu izbeigšana

Jūs varat jebkurā brīdī varat pārtraukt savu juridisko līgumu ar mums, deaktivizējot savus kontus un pārtraucot Pakalpojumu izmantošanu. Skatiet https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account, lai iegūtu informāciju par konta deaktivizēšanu, un Privātuma politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kas notiek ar jūsu informāciju.

Mēs varam jebkurā brīdī apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību vai pārtraukt sniegt jums visus Pakalpojumus vai daļu no tiem, ja uzskatām, ka: (i) esat pārkāpis šos Noteikumus vai mūsu Noteikumus un politikas; (ii) jūsu rīcība rada mums risku vai var izraisīt iespējamu tiesvedību; (iii) jūsu konts ir jāizdzēš nelikumīgas rīcības dēļ; (iv) jūsu konts ir jāizdzēš ilgstošas neaktivitātes dēļ; (v) mūsu Pakalpojumu sniegšana jums vairs nav komerciāli dzīvotspējīga. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai jūs informētu, izmantojot ar jūsu kontu saistīto e-pasta adresi vai nākamreiz, kad mēģināsiet piekļūt savam kontam (atkarībā no apstākļiem). Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mēs varam arī pārtraukt jūsu konta darbību vai pārtraukt sniegt jums visus Pakalpojumus vai daļu no tiem jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla mūsu ērtības labad. Visos šādos gadījumos Noteikumu darbība tiek pārtraukta, tostarp (bez ierobežojumiem) jūsu licence Pakalpojumu izmantošanai, izņemot to, ka turpinās 2., 3., 5., 6. sadaļa un ļaunprātīgas izmantošanas noteikumi no 4. sadaļas (“Pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana”). Ja uzskatāt, ka jūsu konta darbība tika pārtraukta kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju, veicot mūsu Palīdzības centrā atrastās darbības (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Lai izvairītos no šaubām, informējam, ka šie Noteikumi ir spēkā arī pēc jūsu konta deaktivizēšanas vai tā darbības pārtraukšanas.

 

5. Atrunas un atbildības ierobežojumi

Pakalpojumi ir pieejami “KĀDI TIE IR”

Jūs pats uzņematies atbildību par piekļuvi Pakalpojumiem vai jebkuram Saturam un to izmantošanu. Jūs saprotat un piekrītat, ka Pakalpojumi jums tiek sniegti “KĀDI TIE IR” un “KĀDI IR PIEEJAMI”. “X juridiskās personas” attiecas uz X Corp., tās vecākuzņēmumiem, filiālēm, saistītajiem uzņēmumiem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, pārstāvjiem, partneriem un licences devējiem. Neierobežojot iepriekš minēto, piemērojamos tiesību aktos maksimāli pieļautajā apjomā X JURIDISKĀS PERSONAS ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM (GAN TIEŠIEM GAN NETIEŠIEM) ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪJUMU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NEIEROBEŽOTĪBU. X juridiskās personas nesniedz nekādu garantiju vai apliecinājumu un atsakās no jebkādas atbildības un saistībām attiecībā uz: (i) Pakalpojumu vai jebkura Satura pilnīgumu, precizitāti, pieejamību, savlaicīgumu, drošību vai uzticamību; (ii) jebkādu kaitējumu jūsu datorsistēmai, datu zudumu vai citu kaitējumu, ko izraisa jūsu piekļuve Pakalpojumiem vai jebkuram Saturam vai to izmantošana; (iii) jebkāda Pakalpojumu uzturētā Satura un citas saziņas dzēšanu vai nespēju to uzglabāt vai pārsūtīt; (iv) to, vai Pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām un būs pieejami nepārtraukti, droši un bez kļūdām. Nekādi mutiski vai rakstiski padomi vai informācija, kas iegūta no X juridiskajām personām vai ar Pakalpojumu starpniecību, neveido nekādu garantiju vai apliecinājumu, kas šeit nav skaidri norādīts.

Atbildības ierobežojums

CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, X STRUKTŪRVIENĪBAS NAV ATBILDĪGAS NE PAR KĀDIEM NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI REPRESĪVA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES TIEŠI VAI NETIEŠI, VAI JEBKĀDIEM DATU ZUDUMIEM, IZMANTOŠANU, NEMATERIĀLO VĒRTĪBU VAI CITIEM NEMATERIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, KO IZRAISA (i) JŪSU PIEKĻUVE VAI IZMANTOŠANA VAI NESPĒJA PIEKĻŪT VAI IZMANTOT MAKSAS PAKALPOJUMUS; (ii) JEBKĀDAS TREŠĀS PERSONAS RĪCĪBA VAI SATURS, KAS IZVIETOTS AR MAKSAS PAKALPOJUMIEM, CITA STARPĀ JEBKURU CITU LIETOTĀJU VAI TREŠO PUŠU AIZSKAROŠA, AIZVAINOJOŠA VAI NELIKUMĪGA RĪCĪBA; (iii) JEBKĀDS SATURS, KAS IEGŪTS NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM; (iv) NEATĻAUTA PIEKĻUVE, IZMANTOŠANA VAI IZMAIŅAS JŪSU PĀRRAIDĒS VAI SATURĀ. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ X STRUKTŪRVIENĪBU KOPĒJĀ ATBILDĪBA NEPĀRSNIEDZ VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (100,00 ASV dolāru) VAI SUMMU, KO SAMAKSĀJĀT MUMS (JA TĀDA IR) PĒDĒJO SEŠU MĒNEŠU LAIKĀ PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM, KAS IR PRASĪJUMA PAMATĀ. ŠĪS IEDAĻAS IEROBEŽOJUMI ATTIECAS UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, KAS BALSTĪTI UZ GARANTIJU, LĪGUMU, STATŪTU, NEATĻAUTU DARBĪBU (IESKAITOT NOLAIDĪBU) VAI CITĀDI, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI X STRUKTŪRVIENĪBAS IR INFORMĒTAS PAR JEBKURU ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA TIEK KONSTATĒTS, KA ŠEIT PAREDZĒTAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEPILDA TĀ BŪTISKO MĒRĶI.

 

6. Vispārīga informācija

Mēs varam ik pa laikam pārskatīt šos Noteikumus. Izmaiņas nebūs ar atpakaļejošu spēku, un jaunākā Noteikumu versija, kas vienmēr būs pieejama x.com/tos, noteiks mūsu attiecības ar jums. Mēs mēģināsim informēt jūs par būtiskiem labojumiem, piemēram, nosūtot pakalpojuma paziņojumu vai e-pastu uz e-pasta adresi, kas piesaistīta jūsu kontam. Turpinot piekļūt Pakalpojumiem vai tos lietot pēc šo labojumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs arī atsakāties no tiesībām piedalīties kā prasītājam vai grupas dalībniekam jebkurā iespējamā grupas prasībā, kolektīvā prasībā vai pārstāvības procesā.

Šos Noteikumus un visus strīdus, kas rodas starp jums un mums, regulē Kalifornijas štata tiesību akti, izņemot štata izvēlētās tiesību normas. Visas domstarpības saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumiem tiks izskatītas tikai federālajās vai štatu tiesās Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, un jūs piekrītat personīgajai jurisdikcijai un atsakāties no jebkādiem iebildumiem par neērtu forumu. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs atsakāties arī no tiesībām piedalīties kā prasītājam vai grupas dalībniekam jebkurā nozīmīgā grupas prasībā, kolektīvā prasībā vai pārstāvības procesā. 

Ja esat federāla, štata vai pašvaldības iestāde Amerikas Savienotajās Valstīs, kas izmanto Pakalpojumus savā oficiālajā statusā, un juridiski nevarat pieņemt iepriekš minētos kontroles likumus, jurisdikcijas vai darbības vietas pantus, šie panti uz jums neattiecas. Šādām ASV federālās valdības iestādēm šos Noteikumus un visas ar tiem saistītās darbības regulē Amerikas Savienoto Valstu tiesību akti (neatsaucoties uz likumu kolīziju) un, ja nav federālo likumu, tad, ciktāl to atļauj federālie tiesību akti, Kalifornijas štata likumi (izņemot tiesību izvēli).

X Lietotāja līgums ir uzrakstīts angliski, tomēr tas ir pieejams vairākās valodās, izmantojot tulkojumus. X cenšas padarīt tulkojumus pēc iespējas precīzākus atbilstoši oriģinālajai angļu valodas versijai. Tomēr jebkādas atbilstības vai konsekvences trūkuma gadījumā prioritārā ir X Lietotāja līguma versija angļu valodā. Jūs piekrītat, ka angļu valoda ir X Lietotāja līguma noteikumu interpretācijas un veidošanas atsauces valoda.

Ja kāds šo Noteikumu nosacījums tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis nosacījums tiek ierobežots vai atcelts līdz nepieciešamajam minimumam, un pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un ir derīgi. Mūsu nespēja īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus netiks uzskatīta par atteikšanos no šādām tiesībām vai nosacījuma.

Ja jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Spēkā no 2023. gada 29. septembra

Iepriekšējo noteikumu arhīvs

 
 
 

X pakalpojuma noteikumi

Ja jūs dzīvojat Eiropas Savienībā, EBTA valstīs vai Apvienotajā Karalistē

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”) regulē jūsu piekļuvi pakalpojumiem un to izmantošanu un aptver mūsu dažādās tīmekļa vietnes, īsziņas, API, e-pasta paziņojumus, lietotnes, pogas, logrīkus, reklāmas, komercpakalpojumus un citus mūsu pakalpojumus (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), kas ietver saiti uz šiem Noteikumiem (kopā “Pakalpojumi”), un jebkādu informāciju, tekstu, saites, grafisko saturu, fotoattēlus, audio, video vai citus materiālus vai materiālu izkārtojumus, kas ir augšupielādēti, lejupielādēti vai parādīti Pakalpojumos (kopā — “Saturs”). Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Šie Noteikumi ir līgums starp jums un uzņēmumu Twitter International Unlimited Company (Co. numurs 503351, PVN numurs IE9803175Q), Īrijas uzņēmumu, kas nodrošina X un Pakalpojumus un kura juridiskā adrese ir One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Īrija. Vārds “mēs” visos tā locījumos apzīmē Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kurš var izmantot pakalpojumus

Jūs varat izmantot Pakalpojumus tikai tad, ja piekrītat noslēgt saistošu līgumu ar mums un neesat persona, kurai ir liegts saņemt pakalpojumus saskaņā ar piemērojamās jurisdikcijas tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā, lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam. Ja piekrītat šiem Noteikumiem un izmantojat Pakalpojumus uzņēmuma, organizācijas, valdības vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots šādai rīcībai un jums ir tiesības saistīt šādu juridisku personu ar šiem Noteikumiem, un šādā gadījumā vārdi “jūs”, “jums” un “jūsu”, kā lietoti šajos Noteikumos, attiecas uz šādu juridisku personu.

 

2. Privātums

Mūsu Privātuma politikā (https://www.x.com/privacy) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot Pakalpojumus. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat šīs informācijas apkopošanai un izmantošanai (kā noteikts Privātuma politikā), tostarp šīs informācijas pārsūtīšanai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Īriju un/vai citām valstīm glabāšanai, apstrādei un izmantošanai, ko veicam mēs un mūsu saistītie uzņēmumi.

 

3. Pakalpojumu saturs

Jūs esat atbildīgs par to, kā izmantojat Pakalpojumus, un par jebkādu savu nodrošināto Saturu, tostarp par piemērojamo likumu, noteikumu un regulējumu ievērošanu. Jums ir jānodrošina tikai Saturs, kuru vēlaties kopīgot ar citiem.

Jebkāda Satura vai materiālu, kas publicēti, izmantojot Pakalpojumus, vai kas iegūti, izmantojot Pakalpojumus, izmantošana vai paļaušanās uz tiem notiek tikai, jums pašam uzņemoties risku. Mēs neapstiprinām, neatbalstām, neapliecinām un negarantējam nekāda ar Pakalpojumu starpniecību publicēta Satura vai saziņas pilnīgumu, patiesumu, precizitāti vai uzticamību, kā arī neapstiprinām nekādus ar Pakalpojumu starpniecību paustus viedokļus. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs varat tikt pakļauts tāda Satura ietekmei, kas var būt aizskarošs, kaitīgs, neprecīzs vai citādi nepiemērots, vai dažos gadījumos publicētiem ierakstiem, kas ir nepareizi apzīmēti vai kā citādi maldinoši. Par visu Saturu ir atbildīga tikai persona, kura šādu Saturu ir radījusi. Mēs nedrīkstam pārraudzīt vai kontrolēt ar Pakalpojumu starpniecību publicētu Saturu, kā arī uzņemties atbildību par šādu Saturu.

Mēs paturam tiesības noņemt Saturu, kas pārkāpj Lietotāja līgumu, iekļaujot, piemēram, autortiesību vai preču zīmju pārkāpumus vai citu intelektuālā īpašuma nelikumīgu piesavināšanos, uzdošanos par citu personu, nelikumīgu rīcību vai uzmākšanos. Informācija par konkrētām politikām un procesu ziņošanai vai pārsūdzībām attiecībā uz pārkāpumiem ir pieejama mūsu Palīdzības centrā (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation un https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ja uzskatāt, ka jūsu Saturs ir kopēts tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, lūdzu, ziņojiet par to, apmeklējot mūsu Autortiesību ziņošanas veidlapu (https://help.x.com/forms/dmca) vai sazinoties ar mūsu izraudzīto autortiesību aģentu šeit:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
Sanfrancisko, CA 94103
Ziņojumi: https://help.x.com/forms/dmca
E-pasts: [email protected]

Jūsu tiesības un tiesību piešķiršana saturā

Jūs paturat savas tiesības uz jebkuru Saturu, ko iesniedzat, publicējat vai parādāt Pakalpojumos vai ar to starpniecību. Tas, kas pieder jums, ir jūsu — jums pieder savs Saturs (un jūsu iekļautais audio, fotoattēli un video tiek uzskatīti par Satura daļu).

Iesniedzot, publicējot vai parādot Saturu Pakalpojumos vai ar to starpniecību, jūs piešķirat mums vispasaules neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības (ar apakšlicencēšanas tiesībām) izmantot, kopēt, reproducēt, apstrādāt, pielāgot, modificēt, publicēt, pārsūtīt, parādīt un izplatīt šādu Saturu jebkuros un visos plašsaziņas līdzekļos un ar jebkurām un visām izplatīšanas metodēm, kas ir zināmas pašlaik vai tiks izstrādātas vēlāk (skaidrības labad šīs tiesības iekļauj, piemēram, uzlabošanu, pārveidošanu un tulkošanu). Šī licence mūs pilnvaro nodrošināt jūsu Satura pieejamību pārējai pasaulei un ļaut citiem darīt to pašu. Tomēr, ja, izmantojot mūsu funkcijas, esat izvēlējies ierobežot sava Satura izplatīšanu ierobežotai kopienai, mēs cienīsim šo izvēli. Jūs arī piekrītat, ka šī licence ietver tiesības analizēt tekstu un citu jūsu sniegto informāciju, lai uzlabotu Pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka šī licence iekļauj mūsu tiesības nodrošināt, reklamēt un uzlabot Pakalpojumus un darīt Pakalpojumos vai ar to starpniecību iesniegto Saturu pieejamu citiem uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām citos plašsaziņas līdzekļos un pakalpojumos šāda Satura sindicēšanas, apraides, izplatīšanas, reposta, reklāmas vai publicēšanas nolūkā, ievērojot mūsu noteikumus un nosacījumus par šāda Satura izmantošanu. Šāda papildu izmantošana, ko veicam mēs vai citi uzņēmumi, organizācijas vai fiziskas personas, notiek bez kompensācijas maksas jums par Saturu, ko iesniedzat, publicējat, pārsūtāt vai kā citādi darāt pieejamu, izmantojot Pakalpojumus, jo jūsu veiktā Pakalpojumu izmantošana ar šo tiek šeit saskaņota kā pietiekama kompensācija par Saturu un tiesību piešķiršanu.

Mums ir izstrādāts noteikumu kopums, kas nosaka, kā ekosistēmu partneri var mijiedarboties ar jūsu Saturu Pakalpojumos. Šie noteikumi ir paredzēti atvērtas ekosistēmas nodrošināšanai, paturot prātā jūsu tiesības. Jūs saprotat, ka mēs varam modificēt vai pielāgot jūsu Saturu, kad to izplatām, sindicējam, publicējam vai pārraidām mēs vai mūsu partneri, un/vai mēs varam veikt jūsu Satura izmaiņas, lai to pielāgotu dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.

Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir vai jūs esat ieguvis visas tiesības, licences, piekrišanas, atļaujas, pilnvaras un/vai autoritāti, kas ir nepieciešama, lai piešķirtu šeit piešķirtās tiesības uz jebkuru Saturam, ko iesniedzat, publicējat vai parādāt Pakalpojumos vai ar to starpniecību. Jūs piekrītat, ka šāds Saturs nesaturēs materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības vai citas īpašumtiesības, ja vien jums nav nepieciešamās atļaujas vai citādi likumīgu tiesību publicēt materiālu un piešķirt mums iepriekš aprakstīto licenci.

 

4. Pakalpojumu izmantošana

Lūdzam pārskatīt mūsu Noteikumus un politikas, kas ir daļa no Lietotāja līguma un kurā aprakstīta Pakalpojumu saņemšanas laikā aizliegta rīcība. Jūs varat izmantot Pakalpojumus tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, likumiem un noteikumiem. X veic izpildes darbības, ja ar Saturu vai lietotāja rīcību tiek pārkāpti mūsu Noteikumi un politikas, vai saistībā ar sensitīviem plašsaziņas līdzekļiem. X piespiedu izpildes opcijas un to, kā pārsūdzēt mūsu piespiedu izpildes lēmumu, varat pārskatīt šeit.

Pakalpojumi pastāvīgi attīstās. Tādējādi Pakalpojumi laiku pa laikam var mainīties pēc mūsu ieskatiem. Mēs varam (neatgriezeniski vai īslaicīgi) pārtraukt Pakalpojumu vai jebkuru Pakalpojumos ietverto funkciju nodrošināšanu jums vai lietotājiem kopumā. Mēs arī paturam tiesības jebkurā brīdī noteikt lietošanas un glabāšanas ierobežojumus tikai pēc saviem ieskatiem. Mēs varam arī noņemt vai atteikties izplatīt jebkādu Pakalpojumu Saturu, ierobežot pakalpojuma Satura izplatīšanu vai redzamību, apturēt vai pārtraukt lietotāju darbību un atgūt lietotājvārdus, ja tas ir nepieciešams, tostarp šādu iemeslu dēļ: (i) Pakalpojumu vai mūsu lietotāju aizsardzība; ii) atbilstība piemērojamiem tiesību aktiem vai kompetento iestāžu rīkojumiem; (iii) šo Noteikumu vai mūsu Noteikumu un politiku pārkāpumi vai trešo pušu intelektuālā īpašuma vai citu tiesību pārkāpumi; (iv) ja jūs vai jūsu Saturs pakļauj mūs, citus lietotājus vai jebkuru trešo pusi juridiskam vai regulējuma riskam; un/vai (v) jūsu ilgstoša bezdarbība. 

Ņemot vērā to, ka mēs jums piešķiram piekļuvi Pakalpojumiem un to lietošanu, jūs piekrītat, ka mēs un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un partneri var izvietot reklāmas Pakalpojumos vai saistībā ar Pakalpojumu satura vai informācijas parādīšanu neatkarīgi no tā, vai to iesniedzāt jūs vai citi. Mēs arī paturam tiesības piekļūt jebkādai tādai informācijai, to lasīt, saglabāt un izpaust, kas, mūsuprāt, ir nepieciešama, lai: (i) ievērotu jebkuru piemērojamo likumu, regulējumu, juridisko procesu vai valdības pieprasījumu, (ii) izpildītu Noteikumus, tostarp izmeklētu šo noteikumu iespējamos pārkāpumus, (iii) atklātu, novērstu vai kā citādi risinātu krāpšanas, drošības vai tehniskas problēmas, (iv) atbildētu uz lietotāju atbalsta pieprasījumiem vai (v) aizsargātu X, tā lietotāju un sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību. Mēs neizpaužam personu identificējošu informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kas ir saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

Vietnē X var tikt piedāvāti noteikti pakalpojumi vai funkcijas, kuriem var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi saistībā ar to, kā jūs izmantojat šos pakalpojumus. Šie papildu noteikumi ir pieejami mūsu vietnēs un lietotnēs, kas paredzētas šiem pakalpojumiem vai funkcijām. Izmantojot jebkuru no šiem papildu pakalpojumiem vai maksājot par tiem, jums būs jāpiekrīt visiem papildu noteikumiem, kas attiecas uz šiem pakalpojumiem, un šie papildu noteikumi kļūs par daļu no mūsu līguma ar jums. Ja kāds no piemērojamajiem papildu noteikumiem ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, papildu noteikumi ir noteicošie, kamēr jūs izmantojat pakalpojumus, uz kuriem tie attiecas.

Ja izmantojat Pakalpojumu maksas funkcijas, jūs piekrītat piemērojamajiem Maksas pakalpojumu noteikumiem (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ja izmantojat Pakalpojumu izstrādātāju funkcijas, cita starpā X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API (https://developer.x.com/docs) vai Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), jūs piekrītat mūsu Izstrādātāju līgumam (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) un Izstrādātāju politikai (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ja vēlaties reproducēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt, pārdot, pārsūtīt, publiski parādīt, publiski izpildīt, pārraidīt vai kā citādi izmantot Pakalpojumus vai Pakalpojumos esošu saturu, jums ir jāizmanto mūsu nodrošinātās saskarnes un instrukcijas, izņemot gadījumus, kad citāda rīcība ir atļauta mūsu Pakalpojumos, šajos Noteikumos vai noteikumos, kas ir sniegti šeit: https://developer.x.com/developer-terms. Pretējā gadījumā visas šādas darbības ir stingri aizliegtas. Ja esat drošības pētnieks, jums ir jāievēro mūsu Programma ziņošanai attiecībā uz ievainojamību (https://hackerone.com/x). Iepriekšējā punktā noteiktās prasības var neattiekties uz personām, kuras piedalās mūsu Ievainojamības ziņošanas programmā.

Ja izmantojat Pakalpojumu reklamēšanas funkcijas, jūs piekrītat mūsu Pakalpojumu pamatlīgumam (https://ads.x.com/terms).

Jūsu konts

Jums var būt nepieciešams izveidot kontu, lai izmantotu Pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par sava konta aizsardzību, tāpēc izmantojiet drošu paroli un ierobežojiet tās izmantošanu tikai šim kontam. Mēs nevaram uzņemties un neuzņemsimies atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas ir radušies, neievērojot iepriekš minēto.

Jūs varat kontrolēt lielāko daļu Pakalpojumos nodrošināto saziņu. Mums var būt nepieciešams jums nodrošināt noteiktu saziņu, piemēram, pakalpojumu paziņojumus un administratīvus ziņojumus. Šī saziņa tiek uzskatīta par daļu no Pakalpojumiem un jūsu konta, un jūs, iespējams, nevarēsiet atteikties no tās saņemšanas. Ja kontam pievienojāt savu tālruņa numuru un vēlāk to maināt vai deaktivizējat, jums ir jāatjaunina konta informācija, lai palīdzētu mums novērst sazināšanos ar personu, kura iegūst jūsu veco numuru.

Jūsu Pakalpojumu lietošanas licence

Mēs jums piešķiram personisku vispasaules, nenododamu un neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības, lai varat izmantot programmatūru, kas jums tiek nodrošināta kā daļa no Pakalpojumiem. Šīs licences vienīgais mērķis ir ļaut jums izmantot X nodrošinātos Pakalpojumus un to priekšrocības šajos Noteikumos atļautajā veidā.

Pakalpojumus aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi likumi Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Nekas no Noteikumos minētā jums nedod tiesības izmantot X nosaukumu vai jebkuru no X preču zīmēm, logotipiem, domēna nosaukumiem, citām atšķirīgām zīmola iezīmēm un citām īpašumtiesībām. Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses saistībā ar Pakalpojumiem (izņemot lietotāju nodrošināto Saturu) ir un paliek mūsu un mūsu licences devēju ekskluzīvs īpašums. Jebkādas atsauksmes, komentāri vai ieteikumi, ko varat sniegt saistībā ar X vai Pakalpojumiem, ir pilnībā brīvprātīgi, un mēs varam brīvi izmantot šādas atsauksmes, komentārus vai ieteikumus pēc saviem ieskatiem un bez jebkādiem pienākumiem pret jums.

Pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana

Jūs arī piekrītat ļaunprātīgi neizmantot Pakalpojumus, piemēram, traucējot tiem vai piekļūstot tiem ar citu paņēmienu, nevis mūsu nodrošināto saskarni un norādēm. Jūs piekrītat, ka neapiesiet nekādus tehniskus ierobežojumus programmatūrā, kas jums tiek nodrošināta kā Pakalpojumu daļa, kā arī neveiksiet programmatūras reverso inženieriju, dekompilēšanu vai izjaukšanu, izņemot gadījumus un apjomu, kad tas ir skaidri atļauts piemērojamos tiesību aktos. Piekļūstot Pakalpojumiem vai tos izmantojot, jūs nedrīkstat veikt nevienu no šīm darbībām: (i) piekļūt Pakalpojumu, mūsu datorsistēmu vai mūsu pakalpojumu sniedzēju tehniskās piegādes sistēmu nepubliskām vietām, tās mainīt vai izmantot; (ii) pārbaudīt, skenēt vai testēt jebkuras sistēmas vai tīkla ievainojamību vai pārkāpt vai apiet jebkurus drošības vai autentifikācijas pasākumus; (iii) piekļūt, meklēt vai mēģināt piekļūt vai meklēt Pakalpojumus ar jebkādiem līdzekļiem (automatizētiem vai citiem), izņemot mūsu pašlaik pieejamās, publicētās saskarnes, kuras mēs nodrošinām (un tikai saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem), ja vien jums nav īpaši atļauts veikt šādas darbības saskaņā ar atsevišķu ar mums noslēgtu līgumu (PIEZĪME: Pakalpojumu pārmeklēšana vai noņemšana jebkādā veidā un jebkādā nolūkā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta); (iv) viltot jebkuru TCP/IP paketes galveni vai jebkuru galvenes informācijas daļu jebkurā e-pastā vai publikācijā vai jebkādā veidā izmantot Pakalpojumus, lai nosūtītu mainītu, maldinošu vai nepatiesu avotu identificējošu informāciju; (v) iesaistīties jebkādā darbībā, ar ko tiek pārkāpta mūsu Platformas manipulāciju un surogātpasta politika vai jebkuri citi Noteikumi un politikas; (vi) traucēt vai kavēt (vai mēģināt to darīt) jebkura lietotāja, resursdatora vai tīkla piekļuvi, cita starpā sūtīt vīrusus, pārslogot, applūdināt, sūtīt surogātpastu, sūtīt e-pasta bumbas Pakalpojuma sniedzējam vai veidot Saturu tā, lai traucētu vai radītu nepamatotu slodzi Pakalpojumiem. Šie Noteikumi tiek arī pārkāpti, palīdzot vai atvieglojot citiem šo Noteikumu pārkāpšanu, tostarp izplatot produktus vai pakalpojumus, kas ļauj vai mudina pārkāpt šos noteikumus.

Šo Noteikumu izbeigšana

Jūs varat jebkurā brīdī varat pārtraukt savu juridisko līgumu ar mums, deaktivizējot savus kontus un pārtraucot Pakalpojumu izmantošanu. Skatiet https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account, lai iegūtu informāciju par konta deaktivizēšanu, un Privātuma politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kas notiek ar jūsu informāciju.

Mēs varam jebkurā brīdī apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību vai pārtraukt sniegt jums visus Pakalpojumus vai daļu no tiem, ja uzskatām, ka: (i) esat pārkāpis šos Noteikumus vai mūsu Noteikumus un Politikas; (ii) jūsu rīcība rada mums risku vai var izraisīt iespējamu tiesvedību; (iii) jūsu konts ir jādzēš nelikumīgas rīcības dēļ; (iv) jūsu konts ir jādzēš ilgstošas neaktivitātes dēļ; (v) mūsu Pakalpojumu sniegšana jums vairs nav komerciāli dzīvotspējīga. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai jūs informētu, izmantojot ar jūsu kontu saistīto e-pasta adresi vai nākamreiz, kad mēģināsiet piekļūt savam kontam (atkarībā no apstākļiem). Visos šādos gadījumos Noteikumu darbība tiek pārtraukta, tostarp (bez ierobežojumiem) jūsu licence Pakalpojumu izmantošanai, izņemot to, ka turpinās 2., 3., 5., 6. sadaļa un ļaunprātīgas izmantošanas noteikumi no 4. sadaļas (“Pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana”). Ja uzskatāt, ka jūsu konta darbība tika pārtraukta kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju, veicot mūsu Palīdzības centrā atrastās darbības (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Lai izvairītos no šaubām, informējam, ka šie Noteikumi ir spēkā arī pēc jūsu konta deaktivizēšanas vai tā darbības pārtraukšanas.

 

5. Atbildības ierobežojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat, ka X Corp., tā mātesuzņēmumu, filiāļu, saistīto uzņēmumu, amatpersonu, direktoru, darbinieku, aģentu, pārstāvju, partneru un licences devēju atbildība ir ierobežota līdz maksimāli pieļaujamam apmēram jūsu dzīvesvietas valstī.

 

6. Vispārīga informācija

Mēs varam ik pa laikam pārskatīt šos Noteikumus. Izmaiņas nebūs ar atpakaļejošu spēku, un jaunākā Noteikumu versija, kas vienmēr būs pieejama x.com/tos, noteiks mūsu attiecības ar jums. Izņemot izmaiņas, kas attiecas uz jaunām funkcijām vai ir veiktas juridisku iemeslu dēļ, mēs jūs informēsim 30 dienas pirms stāsies spēkā šo Noteikumu izmaiņas, kas ietekmē jebkuras šo Noteikumu puses tiesības vai pienākumus, piemēram, nosūtot pakalpojuma paziņojumu vai e-pastu uz e-pasta adresi, kas ir saistīta ar jūsu kontu. Turpinot piekļuvi Pakalpojumiem vai to lietošanu pēc šo pārskatījumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem.

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs atsakāties arī no tiesībām piedalīties kā prasītājam vai grupas dalībniekam jebkurā nozīmīgā grupas prasībā, kolektīvā prasībā vai pārstāvības procesā.

X Lietotāja līgums ir uzrakstīts angliski, tomēr tas ir pieejams vairākās valodās, izmantojot tulkojumus. X cenšas padarīt tulkojumus pēc iespējas precīzākus atbilstoši oriģinālajai angļu valodas versijai. Tomēr jebkādas atbilstības vai konsekvences trūkuma gadījumā prioritārā ir X Lietotāja līguma versija angļu valodā. Jūs piekrītat, ka angļu valoda ir X Lietotāja līguma noteikumu interpretācijas un veidošanas atsauces valoda.

Ja kāds šo Noteikumu nosacījums tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis nosacījums tiek ierobežots vai atcelts līdz nepieciešamajam minimumam, un pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un ir derīgi. Mūsu nespēja īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus netiks uzskatīta par atteikšanos no šādām tiesībām vai nosacījuma.

Ja jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Spēkā no 2023. gada 29. septembra

Iepriekšējo noteikumu arhīvs