Kränkningar och trakasserier

Översikt

Mars 2024


Du får inte kränka eller trakassera andra eller uppmuntra andra att göra det.

X:s uppdrag är att ge alla möjligheten att skapa och dela idéer och information liksom uttrycka sina åsikter och trossatser utan hinder. Frihet att uttrycka sig är en mänsklig rättighet – vi menar att alla har en röst och rätten att häva upp den. Vår roll är att underlätta det offentliga samtalet, vilket kräver att en mängd olika perspektiv får komma till uttryck. 

Vi inser att en person, oavsett bakgrund, som upplever trakasserier på X kanske inte kan uttrycka sig och att detta kan orsaka skada. För att underlätta sunda dialoger på plattformen och ge enskilda möjlighet att uttrycka vitt skilda åsikter och trossatser, förbjuder vi beteende och innehåll som trakasserar eller skrämmer eller förödmjukar andra. Utöver att vara en risk för andras säkerhet kan dessa typer av beteende även leda till fysiska och känslomässiga prövningar för dem som utsätts för det.


Vad är en överträdelse av denna policy?

Vi förbjuder beteende och innehåll som trakasserar, skämmer ut eller nedvärderar andra, enligt definitionerna nedan. Observera att vi för att hjälpa våra team att förstå sambandet ibland behöver tala direkt med personen som texten är riktad till för att se till att vi har den information vi behöver innan vi vidtar några lämpliga och proportionerliga åtgärder.


Riktade trakasserier

Vi förbjuder illasinnad inriktning på enskilda personer som inte slår tillbaka (till exempel genom omnämnande eller taggning), särskilt när detta delas för att förnedra eller nedvärdera någon. Detta kan innebära att

 • dela flera inlägg under en kort period eller en ständig ström av svar med illasinnat innehåll riktat mot en enskild person. Detta gäller även konton som bara har till syfte att trakassera en enskild eller flera personer.

 • omnämnande av eller taggning av användare med illasinnat innehåll.


Förnekelse av våldsamma händelser

Vi tillåter inte innehåll där man förnekar att massmord eller andra händelser där många dog har ägt rum och då vi kan verifiera att händelsen har inträffat, samt när innehåll distribueras i ett kränkande sammanhang. Detta kan omfatta referenser till att sådana händelser är ”påhitt” eller att hävda att offer eller överlevande inte finns eller är ”skådespelare”. Detta omfattar bland annat händelser som Förintelsen, skolskjutningar, terroristattacker och naturkatastrofer.


Uppvigling till trakasserier

Vi tillåter inte beteende som uppmuntrar andra att trakassera eller angripa specifika personer eller grupper med kränkningar. Detta omfattar bland annat uppmaningar till att smäda eller trakassera folk på nätet och beteende som uppmuntrar till insatser i det verkliga livet som fysiska trakasserier.


Oönskat sexuellt innehåll och uppenbar objektifiering

Även om en del nakenbilder med tillstånd och material avsett för vuxna är tillåtet på X, förbjuder vi oönskat sexuellt innehåll och åskådlig objektifiering som objektifierar en enskild person sexuellt utan dennas tillstånd. Detta omfattar men är inte begränsat till

 • att skicka icke efterfrågade och/eller önskade vuxenmedier (bilder, videor och GIF-bilder) 

 • oönskade sexuella samtal om någons kropp 

 • önskemål om sexuella handlingar 

 • allt annat innehåll som på något annat vis sexualiserar en enskild person utan dennas medgivande. 


Förolämpningar

Vi vidtar åtgärder mot bruket av förolämpningar eller svordomar som riktas mot andra. Men även om vissa personer kan tycka att vissa ord är upprörande, vidtar vi inte åtgärder i alla fall där förolämpande ord används. 


Användning av tidigare namn och pronomen

Om lokal lag kräver det, minskar vi synligheten för inlägg som med avsikt använder andra pronomen för att tilltala en person än dem personen själv använder, eller som använder ett tidigare namn som inte längre är aktuellt på grund av personens övergång. Med tanke på hur komplicerat det är att bedöma om en sådan överträdelse har inträffat, måste vi alltid prata med den utsatta för att bedöma om en överträdelse har inträffat.


Vad är inte en överträdelse av denna policy?

Vissa inlägg kan tyckas vara skadliga när de ses enskilt men inte om de ses inom ramen för ett bredare samtal. Exempelvis kan vänner med varandras tillstånd använda vissa termer eller fraser då de pratar med varandra som skulle kunna te sig kränkande utan detta sammanhang. Vi inser även att vår plattform kan användas för att rikta uppmärksamhet på, fördöma eller visa fram andra på grund av skadliga beteenden. I sådana fall vidtar vi inga åtgärder om sammanhanget uppenbart inte är kränkande och avsett att motverka sådan typ av prat.

Vi menar även att kritik av institutioner, vanor och idéer är en fundamental gren av friheten att uttrycka sig, och vi vidtar därför inga åtgärder mot sådana kritiska kommentarer.


Vilka får rapportera överträdelser mot denna policy?

Alla kan rapportera överträdelser mot denna policy genom vårt avsatta rapportflöde. Men ibland behöver vi tala direkt med personen som texten är riktad till för att se till att vi har den information vi behöver innan vi vidtar några åtgärder.


Vad händer om du bryter mot denna policy?

När vi bedömer straffet för brott mot denna policy tar vi hänsyn till ett antal faktorer, t.ex. hur allvarlig överträdelsen är, om det är någon som har blivit utsatt (t.ex. genom att omnämnas, få sitt fullständiga namn nämnt, visas på ett foto, osv) och den enskilda personens tidigare historia av regelöverträdelser. Här kommer en lista med tänkbara påföljder för innehåll som bryter mot denna policy:

 • Vi kan göra innehåll mindre synligt på X genom att

  • ta bort inlägget från sökresultat, rekommendationer i produkten, trender, notiser och hemtidslinjer

  • inlägget bara går att hitta i upphovsmannens profil

  • nedgradera inlägget i svar

  • begränsa gilla-markeringar, svar, återpubliceringar, citat, bokmärken, delningar, fästning i profilen eller engagemangsantal

  • se till att inlägget inte får ha annonser intill sig

 • exkludera inlägg och/eller konton i e-postrekommendationer eller rekommendationer i produkter 

 • kräva att inlägget tas bort.

  • Vi kan t.ex. begära att en person tar bort det aktuella innehållet och att hen bara får använda X i skrivskyddat läget innan hen får göra inlägg igen. Påföljande överträdelser kan leda till att kontot stängs av.

 • Konton vars enda syfte är att bryta mot vår policy som rör oönskat sexuellt innehåll och åskådlig objektifiering eller konton som bara är till för att trakassera enskilda personer stängs av.

Läs mer om alla våra verkställighetsalternativ. Om en person anser att personens konto har bestraffats av misstag kan hen överklaga.

Dela denna artikel