Nadużycia i nękanie

Przegląd

Marzec 2024


Nie można nękać innych osób i nadużywać ich praw ani nie można zachęcać do tego innych użytkowników.

Naszą misją jest zapewnienie wszystkim takich samych możliwości w zakresie tworzenia i udostępniania pomysłów oraz informacji, a także wyrażania swoich opinii i przekonań bez żadnych ograniczeń. Wolność wypowiedzi to jedno z praw człowieka – wierzymy, że każdy z nas ma prawo do bycia usłyszanym i wolno mu z niego korzystać. Naszą rolą jest tworzenie przestrzeni do publicznej dyskusji z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że użytkownicy, którzy są nękani w serwisie X lub stają się obiektami nadużyć, mogą utracić zdolność do nieograniczonego wyrażania siebie i czuć się zranionymi. Aby ułatwić naszym użytkownikom konstruktywną wymianę zdań oraz umożliwić poszczególnym osobom wyrażanie ich indywidualnych opinii i przekonań, zwalczamy zachowania i treści mające na celu nękanie, zastraszanie, zawstydzanie lub poniżanie innych osób. Zachowania tego typu mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, których dotyczą, albo powodować u nich cierpienie fizyczne lub emocjonalne.


Jakie zachowania stanowią naruszenie tej zasady?

Zabraniamy zdefiniowanych poniżej zachowań oraz treści mających na celu nękanie, zawstydzanie lub poniżanie innych osób. Należy pamiętać, że aby pomóc naszym zespołom zrozumieć kontekst, możemy czasem potrzebować opinii osoby, której dotyczy dana sytuacja, w celu upewnienia się, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy odpowiednie i proporcjonalne działania związane z egzekwowaniem naszych zasad.


Ukierunkowane nękanie

Zabraniamy złośliwego, nieodwzajemnionego wskazywania (np. wspominania lub oznaczania) osób fizycznych, zwłaszcza w celu ich upokorzenia lub poniżenia. Może to oznaczać:

 • Udostępnianie wielu wpisów w krótkich odstępach czasu lub ciągłe publikowanie odpowiedzi ze złośliwą treścią w celu nękania konkretnej osoby. Obejmuje to konta przeznaczone do nękania jednej osoby lub wielu osób.

 • Wspominanie lub oznaczanie użytkowników w złośliwych treściach.


Negowanie aktów przemocy

Niedozwolone jest udostępnianie treści, które zaprzeczają, że doszło do ludobójstwa lub innych przypadków śmierci wielu osób, jeśli można potwierdzić, że zdarzenie takie miało faktycznie miejsce, i gdy treści te są udostępniane w kontekście obrażenia danej osoby lub grupy osób. Obejmuje to również sytuacje, w których ktoś sugeruje, że tego typu zdarzenia były „mistyfikacją”, a ich ofiary lub uczestnicy byli „podstawionymi aktorami”. Dotyczy to między innymi wydarzeń takich jak Holokaust, strzelaniny w szkołach, ataki terrorystyczne i katastrofy naturalne.


Zachęcanie do nękania

Niedozwolone są zachowania zachęcające do nękania innych osób lub stosowania nadużyć w stosunku do określonych osób lub grup osób. Dotyczy to między innymi nawoływania innych do stosowania nadużyć lub nękania w sieci oraz zachowań mogących skutkować realnymi działaniami, takimi jak zastosowanie przemocy fizycznej.


Niechciane treści o zabarwieniu erotycznym oraz obrazowe uprzedmiotowienie

Chociaż w pewnych sytuacjach dopuszczalne może być udostępnianie treści przedstawiających nagość i treści dla dorosłych, niedozwolone są niechciane treści seksualne oraz obrazowe uprzedmiotowienie, które czyni daną osobę obiektem seksualnym bez jej zgody. W szczególności obejmuje to:

 • wysyłanie innym użytkownikom niepożądanych i/lub niechcianych multimediów (obrazów, filmów i plików GIF) zawierających treści dla dorosłych; 

 • niepożądane dyskusje o charakterze erotycznym na temat czyjegoś ciała; 

 • namawianie do czynności seksualnych; 

 • oraz wszelkie inne treści, które w jakikolwiek sposób seksualizują inną osobę bez jej zgody. 


Obraźliwe słowa

Wyciągamy konsekwencje w stosunku do osób stosujących wyzwiska lub obelgi w celu nękania lub zastraszania innych. Należy jednak pamiętać, że chociaż w odczuciu niektórych osób określone terminy mogą być obraźliwe, nie będziemy podejmować działań we wszystkich sytuacjach, w których użyto obraźliwych słów. 


Używanie uprzednio stosowanych imion i nazwisk oraz zaimków

W miejscach, w których wymaga tego prawo lokalne, ograniczymy widoczność wpisów, w których w celu wskazania kogoś celowo użyto zaimków innych niż używane przez tę osobę w celu wskazywania siebie albo w których użyto imienia lub nazwiska, którego dana osoba nie używa już z powodu dokonanej przez nią zmiany. Z uwagi na złożoność procesu ustalania, czy wystąpiło takie naruszenie, zawsze musimy poznać zdanie osoby, której może ono dotyczyć, aby ustalić, czy faktycznie doszło do naruszenia.


Jakie zachowania nie stanowią naruszenie tej zasady?

Niektóre wpisy mogą sprawiać wrażenie szkodliwych, gdy są czytane osobno, ale w istocie takie nie są, jeśli umieści się je w kontekście dłuższej rozmowy. Na przykład znajomi mogą za obopólną zgodą używać w komunikacji między sobą pewnych terminów lub fraz, które bez tego kontekstu sprawiałyby wrażenie nadużyć. Zdajemy sobie też sprawę z faktu, że naszej platformy można używać w celu zwrócenia uwagi na szkodliwe zachowania innych osób, potępienia ich lub podkreślenia ich charakteru. W takich przypadkach nie będziemy podejmować żadnych działań, jeśli kontekst będzie jednoznacznie wskazywał na brak nadużyć i będzie widać, że wpis ma na celu przeciwdziałanie retoryce tego typu.

Wierzymy także, że krytycyzm wobec instytucji, praktyk i pomysłów stanowi fundamentalny składnik wolności wyrażania poglądów, więc nie będziemy podejmować żadnych działań w związku z krytycznymi komentarzami.


Kto może zgłosić naruszenie tej zasady?

Każda osoba może zgłosić naruszenie tej zasady, używając dedykowanego przepływu zgłaszania. Czasami możemy jednak potrzebować opinii osoby, której dotyczy ta sytuacja, aby mieć pewność, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem naszych zasad.


Jakie są konsekwencje naruszenia tej zasady?

Podczas określania kary za naruszenie tej zasady bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym między innymi wagę naruszenia, czy naruszenie dotyczyło konkretnej osoby (na przykład przez wspomnienie jej, podanie jej pełnego imienia i nazwiska lub użycie jej zdjęcia) oraz ewentualne wcześniejsze naruszenia zasad przez danego użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych sposobów egzekwowania zasad w odniesieniu do osób naruszających te zasady:

 • Zmniejszenie widoczności treści w serwisie X poprzez:

  • usunięcie wpisu z wyników wyszukiwania, rekomendacji produktów, trendów, powiadomień i osi czasu użytkowników; 

  • ograniczenia możliwości odnajdywania wpisów do profilu autora;

  • zmniejszenia widoczności wpisów w odpowiedziach;

  • ograniczenie możliwości dodawania polubień, odpowiadania na wpis, podawania go dalej, dodawania do Zakładek, udostępniania, przypinania do profilu oraz ograniczenie wyświetlania liczby interakcji; 

  • uniemożliwienie dołączania reklam do wpisu;

 • wykluczenie wpisów lub kont danego autora z rekomendacji e-mail lub w produkcie; 

 • wymóg usunięcia wpisu.

  • Na przykład możemy poprosić kogoś o usunięcie treści naruszających nasze zasady i przez pewien czas umożliwić mu korzystanie z serwisu X w trybie tylko do odczytu (bez możliwości publikowania). Kolejne naruszenia zasad mogą spowodować zawieszenie konta.

 • Zawieszamy konta osobom, których jedynym celem jest naruszanie zasady dotyczącej niechcianych treści seksualnych i obrazowego uprzedmiotowienia, lub konta przeznaczone do nękania innych osób.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasze opcje egzekwowania zasad. Każda osoba uważająca, że działania dyscyplinarne podjęte w odniesieniu do jej konta nie mają podstaw, może przesłać odwołanie.

Udostępnij ten artykuł