Pang-aabuso at Pangha-harass

Overview

Marso 2024


Hindi ka puwedeng mag-target ng iba pa gamit ang pang-aabuso o pangha-harass, o hikayatin ang ibang tao na gawin ito.

Hangarin ng X na bigyan ang lahat ng kakayahang gumawa at magbahagi ng mga ideya at impormasyon, at ipahayag ang kanilang mga opinyon at paniniwala nang walang hadlang. Isang karapatang pantao ang malayang pagpapahayag—naniniwala kaming may boses ang lahat at may karapatang gamitin ito. Tungkulin naming magbigay ng serbisyo sa pampublikong usapan, kung saan kailangang may kinatawan ang magkakaibang uri ng pananaw. 

Kinikilala namin na kung nakakaranas ng pangha-harass sa X ang sinuman, anuman ang background, puwede nitong ilagay sa panganib ang kakayahan nilang ipahayag ang kanilang mga sarili at magdulot ng pinsala. Para pangasiwaan ang masiglang talakayan sa platform, at bigyan ng kakayahan ang mga indibiduwal na magpahayag ng magkakaibang opinyon at paniniwala, ipinagbabawal namin ang gawi at content na nangha-harass, namamahiya, o nagpapababa ng tingin sa iba. Bukod pa sa idudulot nitong mga panganib sa kaligtasan ng mga tao, posibleng magdulot ang ganitong mga uri ng gawi sa pisikal at emosyonal na paghihirap ng mga taong apektado.


Ano ang labag sa patakarang ito?

Ipinagbabawal namin ang mga gawi at content na nangha-harass, nagpapahiya, o nagpapababa ng tingin sa iba, gaya ng tinukoy sa ibaba. Pakitandaan na para tulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto, kailangan naming paminsan-minsan na makuha ang opinyon ng taong tina-target para masigurado na mayroon kaming kinakailangang impormasyon bago magsagawa ng angkop at tamang aksyon sa pagpapatupad.


Naka-target na Pangha-harass

Ipinagbabawal namin ang mapaminsala o hindi gustong pagta-target (gaya ng pag-mention o pag-tag) ng (mga) indibiduwal, partikular na kung ibinahagi para magpahiya o magpababa ng tingin sa isang tao. Ibig sabihin nito:

 • Pagbabahagi ng maraming Post, sa loob ng maikling panahon, o tuloy-tuloy na pag-post ng mga reply na may mapaminsalang content, para i-target ang isang indibidwal. Kasama rito ang mga account na inilaan para mang-harass ng isang indibiduwal o ng maraming indibiduwal.

 • Pag-mention o pag-tag ng mga user gamit ang mapaminsalang content.


Pagtatatuwa ng Marahas na Event

Ipinagbabawal namin ang content na nagtatatuwa na may nangyaring mass murder o iba pang mass casualty event (mga pangyayari kung saan maraming nasaktan), na puwede naming i-verify na nangyari ang nasabing event, at kung kailan naibahagi ang content na may mapang-abusong konteksto. Posibleng kasama rito ang mga pangbanggit sa nasabing event bilang isang "hoax" (panloloko) o nagsasabing peke o "mga actor" lang ang mga biktima o survivor. Kasama rito ang, pero hindi limitado sa, mga event gaya ng Holocaust, pamamaril sa paaralan, pag-atake ng mga terorista, at natural na sakuna.


Pag-uudyok ng Pangha-harass

Ipinagbabawal namin ang gawi na humihikayat sa iba na mang-harass o mag-target ng mga partikular na indibidwal o grupo ng tao sa pang-aabuso. Kabilang dito ang, pero hindi limitado sa: paghiling na i-target ang mga tao gamit ang pang-aabuso o pangha-harass online at gawi na humihikayat sa offline na aksyon gaya ng pisikal na pangha-harass.


Hindi Gustong Sekswal na Content o Graphic Objectification

Bagama't pinapayagan ang ilang may pahintulot na paghuhubad at pang-adult na content sa X, ipinagbabawal namin ang mga hindi katanggap-tanggap na sekswal na content at graphic objectification na sekswal na ino-objectify ang isang indibidwal nang wala nilang pahintulot. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa:

 • pagpapadala ng hindi hinihingi at/o hindi katanggap-tanggap na pang-adult na media (mga larawan, video, at mga GIF) 

 • hindi katanggap-tanggap na sekswal na pagtalakay tungkol sa katawan ng isang tao 

 • paghiling ng mga sekswal na gawain

 • anupamang content na nagse-sexualize sa isang indibidwal nang wala ang kanyang pahintulot. 


Mga Pang-iinsulto

Tinututulan namin ang paggamit ng mga insulto o kabastusan para mag-target ng iba. Gayunpaman, bagama't puwedeng tingnan ng ilang indibidwal ang ilang partikular na salita bilang nakakasakit, hindi kami gagawa ng aksyon laban sa bawat pagkakataon na ginamit ang mga nakakainsultong salita. 


Paggamit ng mga Dating Pangalan at Pronoun

Kung ipinag-uutos ng lokal na batas, babawasan namin ang visibility ng mga post na sadyang gumagamit ng iba't ibang pronoun para tukuyin ang isang tao bukod pa sa kung anong ginagamit ng taong iyon para sa kanyang sarili, o gumagamit ng dating pangalan na hindi na ginagamit ng isang tao bilang bahagi ng kanilang pag-transition. Dahil sa pagiging kumplikado ng pagtukoy kung nangyari ang isang paglabag, kailangan naming malaman ito mula sa target para tukuyin kung nangyari ang isang paglabag.


Ano ang hindi labag sa patakarang ito?

Posibleng magmukhang mapaminsala ang ilang post kapag binasa nang mag-isa, pero maaaring hindi naman pala kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Halimbawa, posibleng gumagamit ang mga kaibigan mo ng ilang partikular na salita o pahayag para makipag-ugnayan sa isa't isa na magmukhang mapang-abuso kung wala ang kontekstong ito. Kinikilala namin na puwedeng gamitin ang aming platform para tawagin ang atensyon, kondenahin, o i-highlight ang iba dahil sa mga mapaminsalang gawi. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi kami gagawa ng aksyon kung saan ang malinaw na hindi pang-aabuso ang konteksto at inilaan para labanan ang ganitong mga uri ng rhetoric.

Naniniwala rin kami na ang pagpuna sa mga institusyon, mga kasanayan at ideya ay isang mahalagang bahagi ng kalayaan sa pagpapahayag kaya naman hindi kami gagawa ng aksyon sa ganyang kritikal na komentaryo.


Sino ang puwedeng mag-report ng mga paglabag ng patakarang ito?

Puwedeng mag-report ng mga paglabag sa patakarang ito ang kahit sino gamit ang aming inilaang daloy sa pagre-report. Gayunpaman, kung minsan ay kailangan namin direktang malaman mula sa taong na-target para matiyak na mayroon kaming kinakailangang impormasyon bago magsagawa ng anumang aksyon sa pagpapatupad.


Ano ang mangyayari kapag nilabag mo ang patakarang ito?

kapag tinutukoy ang parusa para sa paglabag sa patakarang ito, isinasaalang-alang namin ang ilang salik gaya ng, pero hindi limitado sa lala ng paglabag, kung na-target ang isang tao (gaya ng pag-mention, pagtawag gamit ang buong pangalan, pagbanggit gamit ang isang larawan, atbp), at ang nakaraang record ng paglabag sa patakaran ng isang indibiduwal. Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na opsyon sa pagpapatupad para sa content na lumalabag sa patakarang ito:

 • Gawing mas kaunti ang makakakita ng content sa X sa pamamagitan ng:

  • Pag-aalis ng post sa mga resulta ng paghahanap, rekomendasyon sa produkto, mga trend, abiso, at timeline sa home 

  • Paglilimita sa kakayahang matuklasan ang post sa profile ng author

  • Pag-downrank ng post sa mga reply

  • Paglilimita sa mga like, reply, repost, quote, bookmark, share, pin to profile, o bilang ng pakikipag-ugnayan 

  • Pagbubukod sa post para hindi magkaroon ng ads sa tabi nito

 • Hindi pagsasama ng mga post at/o account sa mga rekomendasyon sa email o rekomendasyon sa produkto. 

 • Pag-uutos na alisin ang post.

  • Halimbawa, puwede naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at manatili sa read-only mode sa loob ng ilang panahon bago sila makapag-post ulit. Posibleng magdulot ng pagkasuspinde ng account ang sunod-sunod na paglabag.

 • Pagsususpinde ng mga account na ang tanging layunin ay lumabag sa aming patakaran sa Hindi Katanggap-tanggap na Sekswal na Content at Graphic Objectification, o mga account na inilaan para mang-harass ng mga indibiduwal.

Para matuto pa, pakitingnan ang aming range ng mga opsyon sa pagpapatupad, at kung may taong naniniwala na isang pagkakamali ang pagpapatupad ng aksyon sa kanyang account, puwede silang magsumite ng apela

Ibahagi ang artikulong ito