Wangedrag en intimidatie

Overzicht

Maart 2024


Je mag anderen niet gericht lastigvallen met wangedrag of intimidatie, of andere mensen aanmoedigen dit te doen.

De missie van X is iedereen in staat te stellen ideeën en informatie te creëren en delen, en uiting te geven aan zijn of haar mening en overtuiging zonder beperkingen. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht: wij vinden dat iedereen een mening heeft en het recht heeft deze te uiten. Onze rol is het ondersteunen van openbare gesprekken. Dit vereist dat allerlei uiteenlopende standpunten worden vertegenwoordigd. 

We erkennen dat als iemand, ongeacht zijn of haar achtergrond, intimidatie ervaart op X, dit zijn of haar mogelijkheden om zich te uiten in gevaar kan brengen en schade kan veroorzaken. Om een gezonde dialoog op het platform mogelijk te maken en mensen in staat te stellen verschillende meningen en overtuigingen te uiten, verbieden we gedrag en content bedoeld om anderen te intimideren, te beschimpen of te vernederen. Door dit soort gedrag ontstaan niet alleen ernstige veiligheidsrisico's voor de betreffende personen, maar mogelijk ook fysieke en emotionele problemen.


Wat is een schending van dit beleid?

We verbieden gedrag en content waarmee anderen worden geïntimideerd, beschimpt of vernederd, zoals hieronder gedefinieerd. Let op: om onze teams de context van gesprekken te helpen begrijpen, moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we passende en proportionele strafmaatregelen nemen.


Doelgerichte intimidatie

We verbieden het kwaadwillig en zonder wederkerigheid targeten (zoals vermelden of taggen) van (een) individu(en), vooral wanneer dit gebeurt om iemand te vernederen of te degraderen. Dit kan zijn:

 • het plaatsen van meerdere posts, gedurende een korte periode, of het voortdurend plaatsen van antwoorden met kwaadaardige content, met een persoon als doelwit; hieronder vallen accounts die zich bezighouden met het intimideren van individuen of meerdere individuen;

 • het vermelden of taggen van gebruikers met schadelijke content.


Het ontkennen van gewelddadige gebeurtenissen

We verbieden content die ontkent dat er massamoorden of andere massaslachtingen hebben plaatsgevonden als wij kunnen verifiëren dat het incident heeft plaatsgevonden en als de content is gedeeld met beledigende context. Dit kan ook verwijzingen omvatten naar een dergelijke gebeurtenis als een 'hoax' of beweringen dat slachtoffers of overlevenden nep of 'acteurs' zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebeurtenissen zoals de holocaust, schietpartijen op scholen, terroristische aanslagen en natuurrampen.


Aanzetten tot intimidatie

Gedrag dat anderen aanmoedigt om specifieke personen of groepen mensen te intimideren met wangedrag, is niet toegestaan. Hieronder vallen, onder andere, oproepen om mensen online te intimideren en te pesten, en gedrag dat offline handelingen zoals fysieke intimidatie aanmoedigt.


Ongewenste seksuele content en grafische objectivering

Hoewel sommige vormen van naaktheid en erotische content waarbij sprake is van toestemming zijn toegestaan op X, verbieden we ongewenste seksuele content, en grafische objectivering die een persoon seksueel objectiveert zonder diens toestemming. Hieronder valt onder andere:

 • iemand zonder aanleiding en/of ongewenst erotische media sturen (afbeeldingen, video's en GIF's); 

 • iemands lichaam op een seksuele manier bespreken terwijl diegene dat niet wil; 

 • om seksuele handelingen vragen;

 • andere content die een persoon op wat voor manier dan ook zonder zijn of haar toestemming seksualiseert. 


Beledigingen

We ondernemen actie tegen het gebruik van beledigingen of godslastering om anderen te targeten. Sommige woorden kunnen door sommigen als aanstootgevend worden gezien. Hou er echter rekening mee dat we niet in elk geval waarbij beledigende woorden worden gebruikt, actie ondernemen. 


Gebruik van vorige namen en voornaamwoorden

Waar vereist door lokale wetgeving verminderen we de zichtbaarheid van posts waarin doelbewust verschillende voornaamwoorden worden gebruikt om iemand anders aan te spreken dan wat die persoon voor zichzelf gebruikt, of waarin een vorige naam wordt gebruikt die iemand niet meer gebruikt als onderdeel van zijn of haar transitie. Gezien de complexiteit van het bepalen of een dergelijke schending heeft plaatsgevonden, moeten we altijd van de betreffende persoon horen om te bepalen of er een schending heeft plaatsgevonden.


Wat is geen schending van dit beleid?

Sommige posts kunnen als schadelijk worden ervaren als ze afzonderlijk worden bekeken, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Vrienden kunnen bijvoorbeeld met wederzijdse instemming bepaalde termen of zinnen gebruiken om met elkaar om te gaan die zonder deze context beledigend kunnen overkomen. We erkennen ook dat ons platform gebruikt kan worden om de aandacht te vestigen op anderen, ze te veroordelen of uit te lichten vanwege schadelijk gedrag. In dergelijke gevallen ondernemen we geen actie als de context duidelijk niet beledigend is en bedoeld om dit soort retoriek tegen te gaan.

We zijn ook van mening dat kritiek op instellingen, praktijken en ideeën een fundamenteel onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting en dus zullen we geen actie ondernemen naar aanleiding van dergelijke kritische commentaren.


Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan schendingen van dit beleid rapporteren via ons speciale rapportagesysteem. Soms moeten we echter rechtstreeks iets horen van degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen.


Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Bij het bepalen van de straf voor het schenden van dit beleid, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de ernst van de schending, of iemand een doelwit is (zoals iemand die wordt genoemd, met zijn of haar volledige naam wordt genoemd, met een foto wordt aangeduid, enz.) en eerdere schendingen van de regels door de betreffende persoon. Hieronder volgt een lijst van mogelijke handhavingsopties voor content die in strijd is met dit beleid:

 • Content minder zichtbaar maken op X door:

  • de post te verwijderen uit zoekresultaten, aanbevelingen in het product, trends, meldingen en tijdlijnen op de startpagina; 

  • de vindbaarheid van de post te beperken tot het profiel van de auteur;

  • de post in antwoorden lager te rangschikken; 

  • vind-ik-leuks, antwoorden, reposts, geciteerde posts, bladwijzers, delen, vastmaken aan profiel of interactietellingen te beperken; 

  • uit te sluiten dat er advertenties bij de post staan;

 • posts en/of accounts uitsluiten in e-mail of aanbevelingen in het product; 

 • verplichte verwijdering van een post;

  • iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op X voordat hij of zij weer mag posts mag plaatsen; herhaalde schendingen kunnen leiden tot opschorting van het account;

 • het opschorten van accounts die als enig doel hebben ons beleid inzake ongewenste seksuele content en grafische objectivering te schenden, of het opschorten van accounts die gericht zijn op het intimideren van personen.

Bekijk voor meer informatie onze reeks handhavingsopties, en als iemand van mening is dat er ten onrechte actie is ondernomen tegen zijn of haar account, kan hij of zij bezwaar maken.

Dit artikel delen